Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Valtuustoaloite: Kestävään matkailuun ja luonto-osaamiseen erikoistunut lukio Mikkelin Ristiinan elinvoimatekijäksi

MliDno-2019-2137

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Kirsi Olkkonen ym. esittivät 11.11.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Hyvä lukio-opetus on yksi Mikkelin vetovoimatekijöistä. Erikoistumalla siitä voi tulla myös elinvoimatekijä.

Ilmastonmuutos vaatii kestävän kehityksen edistämistä kaikessa tulevaisuuden elinkeinotoiminnassa, myös matkailussa. Erikoistumalla kestävän kehityksen matkailun ja luonto-osaamisen lukio-opetukseen Ristiinan lukiossa Mikkelin alueelle pystyttäisiin luomaan luonteva matkailualan ja luonnontieteiden opintopolku lukiosta korkeakouluasteelle ensimmäisenä Suomessa.

Erikoistunut lukio-opetus antaisi valmiuksia jatko-opintoihin Mikkelissä ja tukisi matkailualan tutkintoon johtavia opintosuuntia mm. ESEDU:ssa ja XAMK:ssa. Näin kestävään matkailuun erikoistuneet lukio-opinnot tukisivat Järvi-Suomen ja Saimaan alueen matkailustrategian toteuttamista ja alueen kehittämistä luonto-osaamiseen erikoistuneena alueena, Saimaan Geopark-hankkeen toteuttamista sekä alueen matkailun kansainvälistämistä. Erikoislukio tukisi alueen nuorten osallistumista alueen kehittämiseen ja työllistymistä omalla alueella.

Ristiinan lukion erikoistumista kestävään matkailuun ja luontoon tukee sen sijainti Saimaan rannalla, esihistorialliset Astuvansalmen kalliomaalaukset, Ruotsinvallan ajan Ristiinaan sijoittuva historia, mm. sotakoulu sekä alueen luonto.

Esitämme Ristiinan lukion kehittämistä kestävään matkailuun ja luontoon erikoistuneeksi erikoislukioksi sekä erikoislukioluvan hakemista opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

11.11.2019

Kirsi Olkkonen

Jaakko Väänänen, Outi Kauria, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Mikko Siitonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa maaliskuun 2020 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja Ukkonen, johtava rehtori, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Kirsi Olkkonen ym. esittivät 11.11.2019 valtuustoaloitteenaan Ristiinan lukion kehittämistä kestävään matkailuun ja luontoon erikoistuneeksi erikoislukioksi sekä erikoislukioluvan hakemista opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.12.2019 § 150 lakkauttanut Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen 1.8.2020 alkaen. Näin ollen aloitteen mukainen erikoislukioluvan hakeminen ja Ristiinan lukion erikoistumisen valmistelu eivät johtaneet toimenpiteisiin.

Opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen yhtenä osa-alueena on eettisyys ja ympäristöosaaminen. Lukio-opetus ohjaa opiskelijaa arvolähtöiseen ja eettiseen toimintaan yhteiseksi hyväksi, luonnon monimuotoisuuden arvostamiseen ja tutkimustietoon perustuvaan ilmasto-osaamiseen sekä kiertotalouden ymmärtämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet.

Mikkelin lukiossa opiskelija voi rakentaa yksilöllisen opinto-ohjelman, jossa pakollisten opintojen lisäksi opiskelija voi oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa mukaisesti syventyä esimerkiksi luonnontieteisiin ja laajentaa osaamistaan esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja muissa yhteistyöoppilaitoksissa lukiolaisille tarjottavilla opintojaksoilla.

Mikkelissä pidetään tärkeänä laadukasta, monipuolista lukio-opetusta, joka on Mikkelin vetovoimatekijä ja houkuttelee uusia opiskelijoita Mikkelin lukioon myös oman kaupungin ulkopuolelta. Mikkelin lukio halutaan jatkossakin säilyttää vahvana yleislukiona.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.