Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmien yhteenvedot lukuvuonna 2021 - 2022

MliDno-2021-4233

Valmistelija

 • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Peruskoulujen lukuvuoden kehittämistavoitteet

Mikkelin kaupunki ja koulut kehittävät perusopetusta ja opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria mm. seuraavissa asioissa lukuvuoden aikana:

 • Yhteiset arvioitavat asiat lukuvuonna 2021-2022: 1) tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveyden edistäminen, 2) koulujen yhteisöllisyys sekä oppilaiden osallisuuden vahvistaminen ja poissaolojen ennaltaehkäisy, 3) koulu oma valinta
 • yhteisöllisen oppilashuollon painopisteet:
  • Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveyden edistäminen
  • Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäisevät toimet.
  • Terveyttä ja hyvinvointia edistävä elämä sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisy
  • Osallisuuden vahvistaminen ja poissaolojen ennaltaehkäisy
  • Koronaseuranta, yksinäisyys ja syrjäytymistä ennakoivat seikat
 • korona-aikana ilmenneiden lisätuen järjestäminen oppilaille (OKM:n korona-avustukset, mm. tukiopetus, samanaikaisopetus, eriyttäminen, erityisopetus, avustajapalvelut, läksyparkit) 
 • sitouttavan kouluyhteisötyön verkostohanke (SKY), 5.-9. luokkalaisten koulupudokkuuden ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen, keinoina mm. poissaoloseurannan vahvistaminen, koulunuorisotyö, tunne- ja vuorovaikutuskasvatus, monialaisen yhteistyön vahvistaminen, pilottikouluina Ristiina, Urheilupuisto ja Kalevankangas, yhteyshenkilö Laura Savander
 • laajennetun oppivelvollisuuden huomiointi toiminnassa
  • Ohjaus oikeaan suuntaan! perusopetuksen oppilaanohjauksen verkostohanke, kehittämiskohteina mm. tehostetun oppilaanohjauksen sisällöt, kaikki ohjaa -periaate, nivelvaiheen ohjaus ja yhteistyö, ml. monialainen yhteistyö, koordinaattorioppilaanohjaajat Elina Kerppola ja Eeva Rossi
  • Nivelvaiheen oppilaanohjauksen kehittäminen sekä Mikkelin ohjaussuunnitelman päivittäminen, yhteyshenkilö nivelvaiheopo Riina Koponen
 • monialaisen tuen kehittäminen LUMO lastensuojelun kehittämishankkeessa, pilottikoulut Ristiina ja Urpola
 • koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (OKM:n avustus, mm. samanaikaisopetus, eriyttäminen, läksykerhot)
 • koulujen välisen kehittämistoiminnan jatkaminen koronarajoitteiden jälkeen eri aihealueilla
 • erityisopetuksen kehittäminen
  • Tuuve & Inkku -hanke eli tuetun verkko-opetuksen kokeiluja yhteistyössä Otavian kanssa sekä inklusiivisen toimintamallin kehittämistä pilottikouluissa (Rantakylä ja Urheilupuisto), koko kaupungin tasolla sekä muiden hanketoimijoiden kanssa (Otavia, Mäntyharju, Pieksämäki, Juva), yhteyshenkilö Tiina-Liisa Valtokari
  • kolmiportainen tuki, erityisesti yleisen tuen kehittäminen
  • Konsultoivan sairaalaopetuksen hanke 1.8.2021-31.12.2022, hankkeen konsultoiva sairaalaopettaja Marika Pajunen
 • yhteinen ja koulukohtainen tutortoiminta (omarahoitus sekä eri avustuksia)
  • tutorkoordinaattorit Markus Torniainen ja Alla Miller
  • yhteisiä tutoreita/koordinaattoreita mm. tunne- ja vuorovaikutuskasvatus, yrittäjyys/toimijuuskasvatus, Liikkuva koulu, Lapset puheeksi, monikulttuurisuus ja S2-opetus
  • koulukohtaiset OPS/TVT-tutorit (OPH:n 2020-2021 hankkeen loppuun saattaminen)
 • Yrittäjyys/toimijuuskasvatus (mm. MiniMikkeli, TET 2.0 sekä muut yrittäjyyskasvatuksen toimintamallit, Rantakylän yhtenäiskoululla erityisvastuu organisoida kehittämistyötä koko kaupungin tasolla)
 • Liikkuva koulu -toiminta
 • Koulujen kerhotoiminta sekä OKM:n/AVI:n harrastustuki eli Oma juttu kaikille -hanke
 • Varhennetun A1-kielten opetuksen toteuttaminen ja kehittäminen (tutoreiden laatimat oppimateriaalit käytössä, koulutuksellisia työpajoja asiaan liittyen)
 • Me uskallamme! -toiminta 9. luokkalaisille sekä jatkohanke (EsLi ja Mikkelin teatteri toteuttajina)
 • Joustavan perusopetuksen kuntien välinen verkosto (Kalevankankaan, Rantakylän ja Ristiinan koulut)

 

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittainen opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille em. suunnitelmien keskeisistä asioista.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön kohdan 4.2.2.1 mukaan opetusjohtaja hyväksyy perusopetuksen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Lukuvuosisuunnitelmissa asetetaan kunkin lukuvuoden toiminnalle tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi on osa perusopetuksen ylläpitäjäarviointia.

Yhteenvedot saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.