Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut–tiedotteeseen lisäys liittyen toimeentulotukeen

MliDno-2018-112

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 13 sanotaan: ”Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä.”

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfossa 10/2018 1.6.2018 puolestaan sanotaan, että jos kunta on tietoinen maksua määrätessään asiakkaan toimeentulotukiasiakkuudesta, tulee arvio ja päätös asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tehdä jo tässä vaiheessa. Muutoin asiakasmaksun alentamista voi hakea jälkikäteen asiakas tai esimerkiksi hänen laillinen edustajansa.

On käynyt ilmi, että asiakkaat eivät juuri kerro toimeentulotukiasiakkuudestaan tulotietoja toimittaessaan. Tämän vuoksi, jotta huoltajat saavat informaatiota toimeentulotukeen ja asiakasmaksuun liittyen, asia on kirjattu tiedoksi huoltajille jaettavaan tiedotteeseen sekä kaupungin kotisivuille kohtaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Lisäksi asiasta on informoitu asiakkaita Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän kautta.

Asian tiimoilta on oltu yhteydessä Kelaan, jotta prosessi saataisiin asiakkaan näkökulmasta juohevaksi ja varmistus Kelasta myönnetyistä toimeentulotuista. Kelasta kerrottiin, että he ohjaavat asiakasta itseään hakemaan kunnasta maksun alennusta tai vapautusta maksusta. Lisäksi Kelasta todettiin, että koska toimeentulotukihakemukset käsitellään lakisääteisessä ajassa, päätös joudutaan yleensä tekemään varsin nopeasti ja kustannukset voidaan silloin hyväksyä sellaisenaan hakemuskuukauden ajalta. Kela ohjeistaa asiakasta hakemaan itse alentamista tai poistamista heti ensimmäisen päätöksen yhteydessä. Kela lupasi vielä selvittää, miten he voisivat jatkossa juohevoittaa prosessia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
-tiedotteen, johon on lisätty tietoa toimeentulotukeen ja asiakasmaksuun liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Seija Manninen, Virpi Siekkinen, Pirjo Vartiainen, Päivi Kuva, Hannele Häkkänen, kyyhky.pk@surffi.fi, marskin.paivakoti@kolumbus.fi, pkpirttiry@surffi.fi, muksula@paivakotimuksula.net, enkku@paivakotienkku.fi, huiskilo@huiskilo.fi, johanna.pylvanainen@aarresaari.fi, rolli@paivakotirolli.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.