Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Mikkelin kaupungin koulukuljetukset 2019 – 2020 + optio

MliDno-2018-1198

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin koululaiskuljetusten hoitaminen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla sopimuskaudella 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiot 1 v + 1 v. Hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon.  Hankinnan arvo on noin 2 000 000 euroa/vuosi, alv 0 %. 

Hankinnasta on julkaistu aikaisemmin ennakkoilmoitus ja tietopyyntö HILMA-ilmoituskanavan kautta. Hankinta käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 14.6.2018 § 62, jolloin hyväksyttiin tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen ja liitteiden mukaisilla periaatteilla. Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen. Lomakkeet ovat nähtävillä kokouksessa.

Tarjoukset pyydettiin 5.9.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 149947 HILMA -ilmoituskanavan ja tarjouspalvelun kautta. Hankintamenettely oli avoin.  

Sopimuskausi koskien kaikkia kohteita on 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiovuodet 2021 ja 2022.

Määräaikaan 9.10.2018 mennessä tarjouksen jättivät Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy, Taksi Tuomas Toivanen Oy, Mikkelin Omaksi Oy, Taksi Arto Syrjäläinen, Hanskin Tilausliikenne Ky, Mikkelin Palvelutaksit Oy, Taksi Reijo Trygg, Savonlinja Oy, Tuplabus Oy, Tilausliikenne Himanen Oy, Kajon Oy, Soisalon Liikenne Oy, Ihastjärven Linja Oy, Inter kuljetus Oy, Jyväskylän Palvelutaksit Ay, Foxon Oy, Taksi Jari Karvonen, Tilausliikenne Linjakas Oy, Taksi P Vainio / yhteenliittymä, Kuljetuspalvelu S P Avikainen Ky ja Taksi Jarmo Olkkonen.

Jätetyt tarjoukset käytiin läpi Kyytineuvon ja hankintapalvelujen toimesta (logistiikkapäällikkö Janne Skott, kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen, kuljetuskoordinaattori Jarmo Halonen, hankintapäällikkö Jarmo Autere ja hankinta-asiantuntija Carita Hakkarainen).

Tarjouspyynnön mukaisesti osatarjous oli mahdollista tehdä kohteittain.

Kohteet:
1. Otavan koulu
2. Sairilan koulu
3. Rämälän koulu
4. Ihastjärven koulu
5. Olkkolan koulu
6. Moision koulu (syöttö- ja jatkokuljetukset)
7. Vanhalan koulu
8. Rantakylä
9. Otava, päiväauto
10. Vanhamäki
11. Tusku ja Tenholahti
12. Huttulantie-Parkkilantie, Ristiina
13. Mieluntie-Parikanniemi, Ristiina
14. Himalanpohjantie, Ristiina
15. Koivakkalantie, Ristiina
16. Kuomiokoski-Karkaus, Ristiina
17. Sattilantie, Ristiina
18. Suomenniemi-Ristiina
19. Laamala-Luotolahti, Suomenniemi
20. Suomenniemi: Karkauksentie, Mäntyharjuntie, Lappeenrannantie

- Kohteeseen 20 tuli kaksi samanarvoista tarjousta, joten toimittaja valittiin arvonnalla vertailutaulukon mukaisesti 9.10.2018.

21. Keskusta-alueen koulut
22. Anttola - Hurissalo (syöttö - ja jatkokuljetukset)

Päätöksenteon perusteena on hinta 95 p (ajokm ja päivähinta) ja ympäristötekijöiden huomiointi 5 p (kaasu- tai sähköauto). Hintapisteet lasketaan kaavalla pienin annettu arvo / tarjottu arvo x maksimipisteet.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä nro 1, johon on valittu voittajat kohteittain ja sopimusluonnos on liitteenä nro 2. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että koulukuljetusten ostoliikenteen sopimus tehdään 1.1.2019 - 31.12.2020 + optiovuodet 2021 ja 2022 kohteittain liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisin hinnoin seuraavien toimittajien kanssa:

Taksi Tuomas Toivanen Oy (25442796)
- KOHDE 1: Otavan koulu

Tilausliikenne Himanen Oy (28434628)
- KOHDE 2: Sairilan koulu
- KOHDE 5: Olkkolan koulu
- KOHDE 6: Moision koulu (syöttö- ja jatkokuljetukset)

Tuplabus Oy (FI28786105)
- KOHDE 3: Rämälän koulu

Kajon Oy (FI17015348)
- KOHDE 4: Ihastjärven koulu
- KOHDE 10: Vanhamäki
- KOHDE 15: Koivakkalantie, Ristiina
- KOHDE 19: Laamala-Luotolahti, Suomenniemi

Savonlinja Oy (0165069-7)
- KOHDE 7: Vanhalan koulu

Tilausliikenne Linjakas oy (FI17457381)
- KOHDE 8: Rantakylä

Kuljetuspalvelu S P Avikainen Ky (0957943-4)
- KOHDE 9: Otava, päiväauto

Mikkelin Palvelutaksit Oy (1041663-2)
- KOHDE 11: Tusku ja Tenholahti
- KOHDE 17: Sattilantie, Ristiina

Taksi Reijo Trygg (1201056-4)
- KOHDE 12: Huttulantie-Parkkilantie, Ristiina

Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy (2323041-5)
- KOHDE 13: Mieluntie-Parikanniemi, Ristiina
- KOHDE 20: Suomenniemi: Karkauksentie, Mäntyharjuntie, Lappeenrannantie

Taksi Arto Syrjäläinen (FI12275490)
- KOHDE 14: Himalanpohjantie, Ristiina

Taksi Jarmo Olkkonen (1944431-4)
- KOHDE 16: Kuomiokoski-Karkaus, Ristiina
- KOHDE 18: Suomenniemi-Ristiina

Taksi P Vainio (1227780-8) / yhteenliittymä
- KOHDE 21: Keskusta-alueen koulut

Foxon oy (FI10791870)
- Kohde 22: Anttola - Hurissalo (syöttö - ja jatkokuljetukset)

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa kasvatus- ja opetusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja päättämään mahdollisesta optioiden käyttöönottamisesta vuosina 2021 ja 2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Juha Hakkarainen teki esityksen, että Kajonilta edellytetään työehtosopimuksen noudattamista. Koska kukaan ei kannattanut Juha Hakkaraisen esitystä, esitys raukesi ja esittelijän esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Juha Hakkarainen ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen, joka liitteenä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Tarjoajat, Kyytineuvo, Hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
- 500.000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10) 50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 103 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi