Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Ihastjärven koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun

MliDno-2018-2087

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 71 kaupunkirakenneselvityksen, jossa on hyväksytty toimenpide-ehdotukset Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2018 talousarvion valmistelun aikana on päädytty siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden.

Kaupunkirakenneselvityksen palveluverkkotarkastelun yhtenä lähtökohtana talouden tasapainotuksen ohella oli selvittää mm. perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä. Terveiden ja turvallisten toimitilojen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla tavoitteena on paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena on toimivat yksiköt, joista toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötalousmenoihin. Palveluverkkotarkastelussa selvitettiin tilatarve varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnallisuuden näkökulmasta, väestöennusteiden ja oppilasmääräennusteiden pohjalta tavoitteena varhaiskasvatus ja perusopetus lähipalveluna – myös kiinteistöjen kuntoarviot ovat olleet toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona. Lisäksi tavoitteena on ollut muodostaa alueellisia kokonaisuuksia, joissa koulu- ja/tai päiväkotirakennukset lähiliikuntapaikkoineen toimisivat alueellisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, jotka mahdollistavat alueen asukkaille, järjestöille, yhdistyksille ym. toimijoille tiloja yhdessä ololle ja yhteiselle tekemiselle. Tätä koskevat mahdolliset muutokset palvelurakenteessa päätetään vuosittain talousarviossa tai erillispäätöksinä.

Kaupunkirakenneselvityksessä esitetään Ihastjärven koulua lakkaavaksi ja yhdistettäväksi Kalevankankaan kouluun elokuun alusta 2019 alkaen. Lakkaamisen perusteena on oppilasmäärän aleneminen. Ihastjärven koulu on kuluvana lukuvuonna kaksiopettajainen ja siellä opiskelee 26 oppilasta. Oppilasennuste on edelleen laskeva.

Ihastjärven koulun huoltajille järjestettiin 1.10.2018 kuulemistilaisuus, jossa huoltajille esiteltiin kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset sekä laaditut lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arvioinnit. Huoltajien kanssa keskusteltiin koulun lakkaamisesta ja sen vaikutuksista, tehdyistä arvioinneista sekä oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Valmistelumateriaali ja muistio kuulemistilaisuudesta ovat liitteenä.

Kalevankankaan yhtenäiskoululla pidettiin kaupunkirakenneselvityksen ja sen Pohjoisen alueen - Kalevankangas, Ihastjärvi, Vanhala toimenpide-esityksistä infotilaisuus kuntalaisille 17.5.2018. 

Lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arviointien käsittelyä jatkettiin huoltajien kanssa työpajassa, joka pidettiin 9.10. Ihastjärven koululla. Myös 10.10. pidetyn työpajan muistio on liitteenä.

Ihastjärven koulun henkilöstöä on kuultu ja asiaa esiteltiin yt-neuvottelukunnassa 11.10.2018.

Läsnäololistat 1.10. ja 9.10.2018 tilaisuuksista ovat oheismateriaalineina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Ihastjärven koulu lakkautetaan ja yhdistetään Kalevankankaan kouluun 1.8.2019 alkaen, jolloin Ihastjärven koulun oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Kalevankankaan koulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti, että asiasta pyydetään lausunnot Pitäjän aluejohtokunnalta, lasten parlamentilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 22.11.2018 mennessä.

Keskustelun aikana puheenjohtaja Taina Harmoinen seuraavanlaisen ponnen: Ihastjärven koulun lakkauttamisen jälkeen tulisi Ihastjärven kyläläisille järjestää mahdollisuus kokoontua ja harrastaa liikuntaa Ihastjärven koululla ja varata kaupungin talousarvioon tarvittava määräraha tätä varten.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ponsiesitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut, joten ponsi hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Ihastjärven ja Kalevankankaan koulut.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.