Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Mikkelin ja Hirvensalmen välisen kansalaisopistotoimintaa koskevan sopimuksen päivittäminen ja uudistaminen

MliDno-2016-2092

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelija kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, puh. 044 794 2930, matti.laitsaari@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki ja Hirvensalmen kunta ovat syksyllä 2007 tehneet ostopalvelusopimuksen, jonka nojalla Mikkelin kaupunki on tuottanut kansalaisopistopalvelut Hirvensalmen kunnalle. Sopimus tuli voimaan 1.1.2008. Sopimus kaipaa uudistamista ja päivittämistä.

Sopimuksessa todetaan muun muassa, että Mikkelin kansalaisopisto järjestää Hirvensalmella yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä alansa muuta koulutustoimintaa ja että opiston tehtävänä on järjestää koulutustehtävää tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa.

Maininta ammatillisesta koulutuksesta on käytännön toiminnan kannalta osoittautunut tarpeettomaksi. Lisäksi maininnat koulutustehtävää tukevasta ja siihen läheisesti liittyvästä palvelu- ja kehittämistoiminnasta ovat epämääräisiä, koska sopimuksessa ei oteta niiden osalta mitään kantaa kustannusten jakamiseen. On selkeintä, että sopimuksessa puhutaan vain vapaan sivistystyön periaatteiden ja lainsäädännön mukaisesta yleissivistävästä koulutuksesta ja opisto itse määrittelee sen, mitä muuta palvelu- ja kehittämistoimintaa se Hirvensalmella järjestää. Opisto on järjestänyt Hirvensalmella esimerkiksi erilaisia näyttelyitä ja voi järjestää niitä vastedeskin ilman, että asiaa tarvitsee määritellä yhteisessä ostopalvelusopimuksessa.

Uuteen sopimukseen ei ole otettu mukaan myöskään nykyisen sopimuksen kohtaa 3, jossa todetaan, että Hirvensalmen kunta siirtää kaikki kansalaisopistotoiminnot Mikkelin kansalaisopistolle. Pykälä on käynyt sisällöltään tarpeettomaksi. Hirvensalmella toimi sopimuksen voimassaolon alkuvuosina Hirvensalmen osasto, mutta ei enää sen jälkeen, kun osaston vetäjä jäi aikanaan eläkkeelle.

Eniten uudistamista sopimuksessa edellyttävät maininnat toiminnan taloudesta ja kustannusten jakamisesta.  Nykyisessä sopimuksessa todetaan, että

Hirvensalmen kunta maksaa opiston toiminnasta vuosittaisena maksuosuutena ylläpitäjäkunnalle eli Mikkelin kaupungille maksun, joka saadaan kun opiston tilivuoden menoista vähennetään opistolle tilivuonna kertyneet valtionosuudet, kurssimaksut ja muut tulot ja näin saatu erotus eli nettomeno jaetaan opiston tilivuoden aikana järjestämien kaikkien tuntien yhteismäärällä. Näin tulokseksi saatu nettotuntihinta (euroa/tunti) kerrotaan opiston Hirvensalmen kunnan alueella järjestämällä tuntimäärällä.

Jostain syystä sopimukseen on kirjattu maininta myös opiston muiden tulojen vaikutuksesta sopimuskunnan maksuosuuteen, vaikka muilla tuloilla ei ole mitään tekemistä niiden kustannusten kanssa, joita kurssien järjestäminen Hirvensalmella aiheuttaa. Käytännössä muiden tulojen huomioon ottaminen on johtanut siihen, että Mikkelin kaupunki on maksanut osan Hirvensalmen kurssitoiminnasta eikä se ole voinut olla sopimuksen tavoitteena. Esimerkiksi vuonna 2014 kansalaisopistolla oli muita tuloja noin 100.000 euroa (muun muassa erilaisia hanketuloja) ja nämä otettiin huomioon Hirvensalmen maksuosuuden määrittelemisessä. Kun Hirvensalmella on järjestetty vuosittain runsaat tuhat opetustuntia ja kunta on maksanut opistotoiminnasta noin 20 euroa tunnilta, merkitsi 100.000 euron muiden tulojen huomioon ottaminen noin kolmen euron tuntikohtaista huojennusta eli yhteenlaskettuna yli 3.000 euroa. Ilmeisesti sopimuksen tekemisen yhteydessä ei ole tullut esille sellaista mahdollisuutta, että opisto voisi saada huomattavia tuloja muutenkin kuin kurssitoiminnan kautta. Uudesta sopimuksesta on jätetty maininta muiden tulojen vaikutuksesta kokonaan pois.

Lisäksi sopimukseen kirjataan erikseen ns. valtionosuuteen oikeuttavien tuntien hinta ja valtionosuuden ulkopuolella järjestettävien tuntien hinta. Kaikki kansalaisopistot ovat käytännössä järjestäneet enemmän tunteja kuin mihin ovat saaneet valtionosuutta ja tämä selittyy valtionosuuden laskentakaavalla. Kaava on suosinut ylituntien järjestämistä, että valtionosuus saataisiin nousemaan.

Valtionosuusleikkaukset on kuitenkin toteutettu erilaisella logiikalla eli ylitunnit ovat menettäneet merkityksensä valtionosuuden kasvattamisen välineenä. Näin ollen on syytä kirjata sopimukseen erillinen määritys Hirvensalmella järjestettävistä tunneista, joihin saadaan valtionosuus ja tunneista, joihin valtionosuutta ei saada.

Mikkelin kansalaisopisto ei ole tähän saakka kiintiöinyt Hirvensalmen tuntimäärää valtionosuustuntien suhteessa, koska kiintiöinnillä ei ole ollut kokonaisvolyymin kannalta käytännön merkitystä. Kun valtio on jäädyttänyt valtionosuudet eikä niitä pysty näillä näkymin enää nostamaan toiminnan volyymia kasvattamalla, on ostopalvelusopimuksessa perusteltua tarkastella tuntimääriä uudelleen.

Sopimuksessa on määritelty erillinen hinta valtionosuustuntien sisällä oleville tunneille ja valtionosuuden ulkopuolella oleville tunneille. Hirvensalmen kunnan valtionosuustuntien määrä on saatu suhteuttamalla Mikkelin ja Hirvensalmen väkiluvut valtionosuustuntien kokonaismäärään. Viimevuodenvaihteen asukaslukujen pohjalta laskettuna Hirvensalmen osuus valtionosuuteen oikeuttavista tunneista on 727. Koska valtionosuuksia on leikattu ja leikataan lähivuosina edelleen, on perusteltua, että Hirvensalmi maksaa valtionosuuden ulkopuolella järjestetyistä tunneista sopimuksessa määritellyn laskennallisen hinnan lisättynä kulloinkin voimassa olevalla tuntikohtaisella valtionosuudella, joka on tällä hetkellä noin 47 euroa.

Tällainen muutos lisää Hirvensalmen kustannuksia niiltä osin kuin tunnit ylittävät valtionosuuskiintiön, mutta muutoksella turvataan kustannusvastaavuuden toteutuminen. Käytännössä Hirvensalmella on mahdollisuus kiintiöidä tilaamansa opetustuntimäärä tai asettaa tuntimäärälle katto, että toiminnan kustannukset olisivat suurin piirtein tiedossa etukäteen.

Tilakustannusten osalta sopimusta on uudistettu siten, että Mikkelin kansalaisopisto ei enää vastaisuudessa maksa vuokraa niistä Hirvensalmen kunnan tiloista, joissa kansalaisopistokursseja järjestetään. Vuokran määrä on ollut vuosittain noin 2.000 euroa. Kun Hirvensalmi toimii opetuksen tilaajana, olisi erikoista, että palvelun tuottaja vielä erikseen maksaisi vuokraa niistä tiloista, joissa sopimuksen mukainen palvelu tuotetaan.

Vaikka sopimus nostaa jonkin verran Hirvensalmen kustannuksia, sopimusta päivitetään ja uudistetaan ennen kaikkea periaatteellisista eikä taloudellisista syistä. On tärkeää, että vaikka onkin kyse vapaan sivistystyön toiminnasta ja kuntalain mukaisesta kuntien yhteistoiminnasta, niin kustannukset kohdentuvat oikein ja oikean suuruisina palvelun tilaajan ja käyttäjän maksettaviksi. Ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua, että Mikkelin kaupunki maksaisi osan toiselle kunnalle tuotetun palvelun kustannuksista.

Uudesta sopimuksesta on neuvoteltu Hirvensalmen kunnan edustajien kanssa ja asiassa voidaan edetä liitteenä olevan sopimusluonnoksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy osaltaan uuden Hirvensalmen kunnan kanssa tehtävän ostopalvelusopimuksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja Hirvensalmen kunnan hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Hirvensalmen kunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.