Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kiinteistö Oy Mikkelin Palloiluhallin (Sport Forum) ja Mikkelin kaupungin sivistystoimen yhteistyösopimus 2017-2018

MliDno-2016-2102

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalevankankaalla sijaitseva Sport Forum monipuolisine liikuntatiloineen on ollut Kalevankankaan koulun, Mikkelin lukion ja myös muiden koulujen ja urheiluakatemian käytössä tarjoten noin 1000 tuntia/lukuvuosi sisäliikuntatilaa koulujen tarpeeseen. Edelleen Sport Forum tarvitaan mahdollistamaan ja täydentämään koulujen liikuntatilatarvetta.

Koulujen liikuntatuntien järjestämisen lisäksi Mikkelin kaupungin ja Sport Forumin välinen sopimus turvaa myös kaupunkilaisten vapaa-ajanliikuntaa sekä liikuntaseuratoimintaa. Kaupungit ja kunnat eivät voi tulevaisuudessa olla ainoita liikuntapaikkojen rakentajia ja ylläpitäjiä, vaan liikuntapaikkoja rakentuu myös liikuntayrittäjyyden kautta. Joissain tapauksissa kaupungin tai kunnan pienehkö tuki on taannut liikuntapaikan rakentumisen kuntaan ilman, että kunnan täytyy ottaa isompaa roolia rakennuttajana tai ylläpitäjänä.

Sport Forum on täysimittaisine salibandykenttineen sekä tennis-, squash- että sulkapallokenttineen oleellinen toimija Mikkelin liikuntapaikkaverkostossa. Kalevankankaalle rakentuva Areena sisältänee salibandymahdollisuuden, mutta liikuntapalveluiden käsityksen mukaan sinne ei ole rakentumassa muita mainittuja mailapelikenttiä. Areena ei siis liikuntapaikkana tule korvaamaan Sport Forumia. Kaupungilla ei omissa liikuntatiloissaan ole tarjota squashin, tenniksen tai sulkapallon sisäharjoittelu- ja kilpailuolosuhteita joko ollenkaan (squash), tai ne ovat hyvin vaatimattomat. Ennen Areenan rakentumista kaupunki ei myöskään voi tarjota seuroille täysimittaista, ottelukelpoista salibandykenttää ilman lajiliitolta haettavaa poikkeuslupaa (Rantakeidas). Sport Forumin tarjoamat harjoittelutilat ovat mikkeliläisille mainittujen lajien seuroille välttämättömät. Kaupungin ja Sport Forumin välinen sopimus turvaa koululiikunnan järjestämisen lisäksi kaupunkilaisten monipuolisia vapaa-ajanliikuntamahdollisuuksia sekä mahdollistaa osaltaan liikuntaseurojen toiminnan ja kehittymisen.

Kaupungin sivistystoimen ja Mikkelin Liikuntakeskus Oy:n välinen sopimus päättyy 31.12.2016. Sopimusta on uusittu ja uuden sopimuksen mukaan sivistystoimi sitoutuu sovitun raamin, 50.000 euroa, puitteissa vuokraamaan hallin tiloja 36 viikkoa vuodessa (viikkojen sijoittumisesta kalenterivuoden aikana sovitaan myöhemmin) seuraavasti: 30 tuntia viikossa aikavälillä kello 8.00-15.00. Käyttötunteja kertyy vuodessa 1080 tuntia.

Liite Sopimus Sport Forumin tilojen käytöstä, Mikkelin Liikuntakeskus Oy  ja Mikkelin kaupungin sivistystoimi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oheisen Mikkelin Liikuntakeskus Oy:n ja Mikkelin kaupungin sivistystoimen välisen sopimuksen Sport Forumin tilojen käytöstä ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Liikuntakeskus Oy/Juha Pekonen, liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI