Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Keskustan valtuustoryhmän kirjelmä / Selvitystyön käynnistäminen Mikkelin Rahulan ja Juvan Kuosmalan koulun yhteistyömahdollisuudesta

MliDno-2016-480

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Sen toimenpiteissä todetaan, että vuonna 2013 tehdään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Tavoitteena ovat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa paremmin, henkilöstön on mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi ja toisaalta saada säästöä käyttötalousmenoissa.

Mikkelin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen päivitetty palveluverkkoselvitys käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.10.2015 ja kaupunginhallituksessa 12.10.2015.

Siinä esitetyn alustavan aikataulutuksen mukaan Rahulan koulua esitetään yhdistettäväksi Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen.

Budjettikäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2015 kaupunginvaltuuston päättämä säästövelvoite on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta niin suuri (säästövelvoite on 596 000 euroa enemmän kuin lautakunnan talousarvioesitys), että Rahulan koulun yhdistymisen aikataulua on aikaistettava tapahtuvaksi jo 1.8.2016. Sairilan koulu sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Rahulan koululta. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan koulun oppilaat sijoitetaan jatkossa Sairilan kouluun.

Rahulan koululla järjestetään asiaan liittyvä kuulemistilaisuus ti 23.2.2016.

Rahulan ja Sairilan koulujen oppilasennusteet liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se lakkauttaa Rahulan koulun 1.8.2016.

Lisäksi todetaan, että yhteistoimintamenettelyn mukainen koulun henkilöstön kuuleminen pidetään ennen valtuuston päätöksen tekoa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Janne Strengellin, Sari Rautiaisen ja Markku Paukun kannattamana, että Rahulan koulun lakkauttamisen varhennusta 2016 ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017 budjetin valmistelussa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko ja Eeva Vihermäki), yhdeksän (9) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku Paukku, Jarkko Sanisalo, Janne Strengell ja Henna Kauria) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Leila Selenius).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Niko Mikkonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:56.

Merkittiin, että Matti Piispa jääväsi itsensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017 budjetin valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Petri Pekonen luovutti adressin Rahulan koulun säilyttämisen puolesta.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017 budjetin valmistelussa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettu Olli Miettisen kannattamana, että Rahulan koulu lakkautetaan 1.8.2016 alkaen. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jyrki Koivikon esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 56 Kyllä-ääntä, 2 Ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustan valtuusoryhmä kirjoittaa 1.6.2016 seuraavaa:

-------------------------------

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN KIRJELMÄ KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Mikkelin kaupunginhallitus

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen

ASIA: Selvitystyön käynnistäminen Mikkelin Rahulan ja Juvan Kuosmalan koulun yhteistyömahdollisuudesta.

Mikkelin Rahulan koulun neuvottelukunta on lähestynyt valtuutettuja. Keskustan valtuustoryhmä on keskuudessaan käsitellyt asiaa ja päätynyt siihen, että edellä mainittujen koulujen välisen yhteistyömahdollisuuden selvittäminen tulee saattaa viranhaltijoiden tietoon ja että asia etenee virallista tietä viranhaltijoiden kautta.

Kuosmala-Rahula -yhteistyön selvittämisen lisäksi Keskustan valtuustoryhmä pyytää viranhaltijoita avaamaan, mihin perustuu Mikkelin kaupungin tilakeskuksen koulurakennuksesta perimä 87 000 euron pääomavuokra. Mikäli pääomavuokran suuruus lasketaan suhteessa oppilasmäärään, pyydämme perusteita myös tälle laskutavalle. Huomautamme, ettei pääomavuokrasta tässä tapauksessa myöskään kerry säästöjä, vaan suhteellinen osuus seuraa oppilasta.

Mikkelin Rahulan koulun neuvottelukunta on esittänyt koulurakenteista laskelmat, mitkä poikkeavat huomattavasti valtuutetuille kouluverkkoselvityksessä ilmi käyneistä kustannuksista. Haluaisimme valtuutettuina luotettavia faktoja päätöksenteon pohjaksi. (Liite 1.)

Mikkelin kaupunki on linjannut maapoliittisessa ohjelmassaan Visulahden alueen yhdeksi kehitettäväksi kohteekseen ja toiminut strategian mukaisesti hankkien alueelle raakamaata sekä kaavoittanut aluetta aktiivisesti. Hallituksen kehysriihessä keväällä 2016 päätettiin käynnistää Valtatie 5 Mikkeli-Juva -hanke kuluvalla kehyskaudella. Tämä kauan Mikkelissä odotettu hanke lisää kyseisen alueen vetovoimaisuutta ja sen kautta elinvoimaisuutta. Me keskustan valtuustoryhmässä näemme, että tämä pohjoinen kasvukäytävä luo sekä Mikkelin, että Juvan alueelle positiivisia kasvunäkymiä. Tämä puolestaan tullee lisäämään alueen asukas- ja oppilasmäärää. Onko tätä huomioitu kouluverkkoselvityksessä?

Rahulan koulun kiinteistöt ovat tarjonneet vapaa-ajan harrastustiloja sekä kohtaamispaikkoja lähialueen asukkaille. Mikkelin kaupunki on strategiassaan lähtenyt siitä, että se tarjoaa asukkailleen mahdollisimman laajoja osallisuusmahdollisuuksia – Mikkeli elinvoimainen maaseutukaupunki. Onko esitys Rahulan koulun lakkauttamisesta kaupungin strategian mukainen?

Keskustan valtuustoryhmän tietoon on saatettu, että Juvan Kuosmalan koulu on merkittävien investointien tarpeessa. Keskustan valtuustoryhmä katsoo yhteistyön Juvan kunnan kanssa yhdeksi mahdollisuudeksi ja haluaa selvityksen siitä, että onko voisivatko Juvan Kuosmalan koulun oppilaat siirtyä Rahulan kouluun. Ja onko Juvan kunnalla tähän halukkuutta sekä missä määrin tällä järjestelyllä voitaisiin saavuttaa säästöjä.

Rahulan terveen koulun osalta ei ole tullut ilmi mitään merkittäviä investointitarpeita. Yhteistyö Juvan kunnan kanssa vaikuttaisi myös kustannuksiin; Juvan Kuosmalan koulun oppilaiden siirtyminen Mikkelin Rahulan kouluun toisi Mikkelin kaupungille tuloja sekä vahvistaisi kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Tarvittaessa Rahulan koulun kiinteistöt voisivat palvella myös juvalaisia.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupunki selvittää perusteellisesti Mikkelin Rahulan ja Juvan Kuosmalan koulun yhteistyömahdollisuutta.

Mikkelissä 1.syyskuuta 2016

Keskustan valtuustoryhmä

Liite 1. Mikkelin Rahulan koulun neuvottelukunnan esittämät koulurakennekustannukset.

-------------------------

Rahulan koulun neuvottelukunta on tehnyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle aloitteen (3.8.2016), jossa esitetään, että

  1. Rahulan koulu säilytetään nykyisessä muodossaan ja pääomavuokra korjataan vastaamaan todellisuutta, jolloin kulurakenne on todellinen ja säästötarve pienenee
  2. aloitetaan Juvan kunnan kanssa aktiiviset neuvottelut. Vaihtoehdot yhteistyöstä Juvan kunnan kanssa: 1. Juvan kunta siirtää oppilaat Kuosmalan koulusta Rahulan kouluun, jolloin Mikkeli saa valtiolta kotikuntakorvauksen siirtyneistä oppilaista, 2. Rahulan koulu siirtyy Juvan kunnan omistukseen ja oppilaat siirtyvät Juvam kunnan oppilaiksi (Aluehallintovirasto AVI on selvittänyt ministeriöstä, että tämä on mahdollista ja laillista).

Kaupunginhallituksen nimeämä palveluverkkotyöryhmä esittää Rahulan koulua lakkaavaksi 1.8.2017 alkaen. Jos Rahulan koulu lakkaisi, lähikouluksi ehdotettaisiin Sairilan koulua, jonne Rahulan koulun oppilaan mahtuisivat ilman lisärakentamista. Sairilan koulu sijaitsee 6 kilometrin päässä Rahulan koulusta. Rahulassa on osoitettu kiinnostusta siirtyä Juvan kunnan puolelle Kuosmalan kouluun (sijaitsee 16 kilometrin päässä Rahulan koulusta) siinä tapauksessa, jos Rahulan koulu lakkaa. Tähän liittyen Rahulan koulun neuvottelukunta on lähestynyt valtuutettuja. Keskustan valtuustoryhmä on keskuudessaan päätynyt siihen, että edellä mainittujen koulujen välisen yhteistyön selvittäminen tulee saattaa viranhaltijoiden tietoon ja että asia etenee virallista tietä viranhaltijoiden kautta (kirjelmä kaupunginhallitukselle 1.9.2016).

Juvan ja Mikkelin välisestä kouluyhteistyöstä on järjestetty kaksi virkamiespalaveria vuoden 2016 aikana (10.3.2016 ja 21.9.2016). Mikkelin kasvatus- ja opetusjohtaja otti jo 25.2.2016 yhteyttä Juvan kunnan sivistysjohtajaan kysyäkseen Juvan kunnan kantaa Rahulan ja Kuosmalan koulujen välisestä kouluyhteistyöstä. Myös Juvan kunnanhallitus velvoitti tuolloin kunnan selvittämään Vuorenmaan koulun lakkauttamisen valmistelun yhteydessä yhteistyömahdollisuuksia Vuorenmaan koulun lähellä olevien kuntien koulujen kesken ja mahdollisista kustannusten jaoista oppilaiden siirtyessä kouluun kotikunnan ulkopuolelle. Muistioissa (liitteenä) todetaan, että Mikkeli ei ole maksanut oppilaiden matkoja naapurikuntien kouluihin eikä naapurikunnista Mikkelin kouluihin.  Vastaava periaate on voimassa myös Juvalla. Perusopetuslain mukaan kunnalla ei ole velvoitetta järjestää ja kustantaa koulukuljetusta muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Molemmissa kunnissa noudatetaan tulkintaa, että kunta kustantaa oppilaan kuljetukset kunnan osoittamaan lähikouluun. Mikäli oppilas menee muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, ovat huoltajat velvollisia kustantamaan koulukuljetuksen. Neuvotteluissa todettiin, että Rahulan koulun oppilailla on mahdollisuus hakeutua halutessaan Juvalle kouluun, jos huoltajat tai Juvan kunta maksaa oppilaiden kuljetuskustannukset.

Rahulan koulun neuvottelukunnan edustajat ovat nostaneet esille myös ajatuksen siitä, että Juvan kunta ostaisi Rahulan koulun. Juvan kunnan edustajat totesivat 21.9.2016 järjestetyssä yhteistyöneuvottelussa, että ottaen huomioon Juvan kunnan opetustoimen nykyisen kiinteistömassan ja oppilasennusteet, Juvan kunnalla ei ole intressejä lisäkiinteistöjen hankkimiseen. Siten rahulalaisten esille nostama ajatus siitä, että Juvan kunta ostaisi Rahulan koulun, ei ole Juvan edustajien mukaan tarkoituksenmukainen eikä nykytilanteessa kannatettava.

Molemmat kunnat näkevät kuntarajat ylittävän yhteistyön myönteisenä. Halutessaan naapurikunnasta Juvalle kouluun, anotaan oppilaspaikkaa Juvan sivistysjohtajalta, joka hallintosäännön mukaan tekee siitä päätöksen. Mikäli oppilas otetaan muuhun kuin kotikunnan osoittamaan lähikouluun, vastaa huoltaja oppilaan koulukuljetusten kustannuksista. Todettiin, että Mikkelissä noudatetaan samaa periaatetta ja ulkokuntalaisten oppilaaksi otosta päättää kasvatus- ja opetusjohtaja. Hakemuksia koskien ulkokuntalaisten oppilaaksi ottamiseen po. kouluihin ei ole tullut Juvalle eikä Mikkeliin. Myöskään yhteydenottoja tai kyselyitä koulunkäyntimahdollisuuksista naapurikunnan puolelle po. kouluihin ei ole tullut viranhaltijoille. Koulut voivat tehdä toiminnallista yhteistyötä jatkossakin, kuten tähän saakka.

Palveluverkkoselvityksissä esitetyt laskelmat ovat laskennallisia, ne perustuvat tilinpäätöstietoihin ja -numeroihin ja talousarviotietoihin ja -numeroihin – osa kustannuksista on laskettu ja työstetty Kuntamaiseman kautta, osa saadaan suoraan kirjanpidosta ja osa numeroista saadaan esim. sisäisen laskutuksen kautta kaupungin toiselta toimialalta. Kustannukset ovat nykyisen toimintatavanmukaisia kustannuksia, joista on johdettu laskennalliset kustannukset siten, kun palveluverkon mahdollisen muuttumisen/tiivistämisen mukaisesti kustannukset tulisivat muuttumaan koulu- ja/tai päivähoidossa. Esim. kiinteistökustannukset realisoituvat, kun uutta rakennetaan ja/tai vanhasta päästään eroon (tilakeskus). Kuljetuskustannukset on laskettu laskentahetken tilanteen mukaan ja tältä kustannustasolta on tehty laskelmat uusille reiteille mahdollisen joukkoliikenteen ja/tai tilausliikenteen mukaan. Lähtökohtaisesti kuljetukset järjestetään lain mukaan.

Rahulan koulun sisäinen vuokra kohdistetaan perusopetukseen kaupungin Tilakeskuksen toimesta. Tilakeskuksen kiinteistöjohtaja on antanut seuraavan selvityksen liittyen Rahulan koulun sisäiseen vuokraan. Rahulan koulun ja liikuntasalirakennuksen vuokrakulut (ylläpitovuokra + pääomavuokra) ovat noin 114 000 € vuodessa. Ylläpitovuokraan on laskettu mukaan hallinnon kulut, jotka Rahulan koulun osalta on 282 €/kk. Yhden kiinteistön poistuminen koko kaupungin kiinteistömassasta ei vielä mahdollista suoraa hallinnon kulujen leikkaamista henkilöstöä vähentämällä.  Kiinteistöjen lukumäärän ollessa suhteellisen suuri (485 kpl), kulua ei vyörytetä muille kiinteistöille ja ko. kulu kirjataan tältä osin ”tappioksi”, eikä sitä kohdisteta laskennallisesti uudelleen. Sisäisessä vuokralaskun kumulatiivisessa suuruudessa näkyy erityisesti kohteen erilainen koko ja mm. erilainen toiminnan tilatehokkuus. Sisäistä vuokraa ei ole tasattu oppilasmäärän suhteessa. Vuokria on joissakin tapauksissa tasattu neliöiden suhteessa niin, että kaikki koulut ovat tasa-arvoisessa asemassa riippumatta kiinteistön tekniikasta, energiataloudesta tai alueen kilpailuolosuhteista.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä 2013 selvitettiin kaupungin maankäytön lähitulevaisuuden kehityssuuntia. Mikkelin kaupungin maankäyttö pohjautuu kaupungin strategisten suunnitelmien asettamiin tavoitteisiin. Maankäyttöä ohjataan kaavoituksella. Kaavoituksella on tehtävänä toteuttaa visioita ja ennakoida tulevaa kehitystä siten, että kaupungin tonttivaranto on riittävän monipuolinen ja houkutteleva. Kaavallinen tonttivaranto vastaa asukkaiden, liike-elämän, palveluiden ja teollisuuden esittämiin tarpeisiin. Omakotitalotonttien tarjonnassa kaupunki panostaa Annilan (Kirkonvarkaus) ja Launialan suuntiin. Vt 5:n parantaminen välillä Mikkeli-Juva lisännee elinvoimaisuutta mm. Visulahden alueella. Kyseisen alueen lähikouluina toimivat Launialan, Sairilan ja Rämälän koulut, joista tämänhetkisen oppilasmääräennusteen perusteella Launiala ja Rämälä pystyvät ottamaan vastaan ko. lähialueen mahdollisen lisääntyvän oppilasmäärän.

Kaupungin kiinteistöt, mm. koulut, tarjoavat asukkaille vapaa-ajan harrastustiloja ja kohtaamispaikkoja. Mm. Sairilan koulu, joka sijaitsee 6 km etäisyydellä Rahulan koulusta, tarjoaa alueen asukkaille vapaa-ajan harrastustiloja ja kohtaamispaikkoja jatkossakin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan selvityksen vastauksena Rahulan koulun neuvottelukunnan aloitteeseen ja vastauksena kaupunginhallitukselle Keskustan valtuustoryhmän kirjelmään koskien selvitystyön käynnistämistä Mikkelin Rahulan ja Juvan Kuosmalan koulun yhteistyömahdollisuudesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus ja Rahulan koulun neuvottelukunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI