Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Etelä-Savon urheiluakatemian ja Mikkelin kaupungin yhteistyösopimus 2017

MliDno-2016-2101

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki (perusopetus ja lukiokoulutus) on tehnyt Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen. Toiminnan tavoitteena on edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä.

Mikkelin kaupunki sitoutuu
- tukemaan urheilijaa koulunkäynnin, opiskelun ja urheilu-uran yhdistämisessä
- kehittämään akatemiatoimintaa yhteistyössä Tanhuvaaran Säätiön/Etelä-
  Savon Urheiluakatemian kanssa
- tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat
  liikuntatilat ja -paikat sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla
  summalla
- maksamaan lukuvuodelta lukuvuosimaksua, joka perusasteen urheilijoiden
  osalta on 5 000 €/lukuvuosi ja lukion urheilijoiden osalta on 13 000 €/
  lukuvuosi. Mikkelin kaupungin vuosimaksu vuonna 2017 on 18 000 euroa,
  joka on varattu talousarvioon.

Akatemian ja Mikkelin kaupungin kesken neuvoteltu sopimus vuodelle 2017 on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennusta koskevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2017 liitteen mukaisena ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tanhuvaaran Säätiö / Etelä-Savon Urheiluakatemia, lukioiden ja perusopetuksen yläkoulujen rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI