Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Päiväkotihoidon palvelusetelin käsikirja

MliDno-2015-212

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin varhaiskasvatuksessa

Mikkelin kaupungin palvelustrategiaan vuosille 2011 - 2016 on varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen linjauksiin kirjattu uusien päivähoitoalan yritysten syntymisten edistäminen ja palvelusetelin käytön kokeilu. Päivähoidon palveluseteli on vaihtoehto kunnan järjestämälle päivähoidolle. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä monipuolistaa palvelutuotantoa. Palvelusetelitoiminta kohtelee yrityksiä tasapuolisesti. Kunnan näkökulmasta palveluseteli on kevyempi tapa tuottaa palveluita, jolloin vältytään kilpailutuksilta. Hallinnollisesti palveluseteli työllistää kunnan varhaiskasvatusta päivähoitohakemusten käsittelynä, asiakasmaksujen määrittelynä ja setelin myöntämispäätöksinä.  Varhaiskasvatuksessa ollaan siirtymässä uuteen tietojärjestelmään, jossa edellä mainitut toiminnot tapahtuvat. Toisaalta nykyinen avustuslaskujen käsittelyyn liittyvä työ vähenee.

Perheiden näkökulmasta palveluseteli luo sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kun yksityiset päivähoitopalvelut mahdollistuu useampien kuntalaisten käytettäväksi tulotasosta riippumatta. Perheiden valitessa palveluntuottajan syntyy enemmän kilpailua myös päivähoidon laadulla. Palveluntuottajan toimintaedellytykset kasvavat, kun useammalla perheellä on mahdollisuus yksityisen päivähoidon asiakkuuteen.

Päivähoidon palveluseteliä käytettäessä kunta määrittelee asiakkaalle päivähoitomaksun, jolla tarkoitetaan asiakkaan omavastuuta ja jonka asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle. Asiakasmaksun määrittelyssä käytetään kunnallisen asiakasmaksun perusteita. Palveluntuottaja ilmoittaa palveluhinnan hakeutuessaan palveluntuottajaksi. Palveluntuottaja saa korvausta tuottamastaan palvelusta asiakkaan maksamana omavastuuna ja kunnan maksamana palvelusetelinä enimmäisarvoon asti. Mikäli palveluntuottaja on hinnoitellut palvelunsa suuremmaksi kuin palvelusetelin enimmäisarvo, maksaa asiakas erotuksen.

Palvelusetelijärjestelmässä käytetään sähköistä maksuliikenneohjelmaa, jonka tarjoaja on Smartum Oy. Sama maksuliikennejärjestelmä on jo käytössä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Mikkelissä vuonna 2014 yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuus kaikista päivähoitoikäisistä lapsista oli noin 25 prosenttia. Mikkelissä toimivien kymmenen yksityisen päiväkodin 1-5-vuotiaiden hoitopaikkojen määrä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 295. Vuonna 2015 yksityisiä päiväkoteja ovat Päiväkoti Enkku, Kyyhkylän päiväkoti, Marskin päiväkoti, Moision päiväkoti, Mikkelin Montessori-päiväkoti, Muksulan päiväkoti, Päiväkoti Naavametsä, Päiväkoti Pirtti, Päiväkoti Rölli ja Päiväkoti Vilijonkka.

Maksuton esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusetelistä ei siis sovellu pelkkään perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Palveluseteli koskee esiopetukseen liittyvää päivähoitoa. Mikäli yksityinen palveluntuottaja hyväksytään esiopetuksen järjestäjäksi, kunta maksaa esiopetuksen ajalta tuottajalle erillisen esiopetuskorvauksen maksusitoumuksilla.

Palvelusetelin käyttöönoton esityksestä on tässä vaiheessa päädytty jättämään pois yksityinen perhepäivähoito. Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli esitetään otettavaksi käyttöön 1.8.2016 alkaen. Ennen käyttöönottoa varhaiskasvatuspalveluissa valmistellaan käsikirja, jossa asetetaan hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää käsikirjasta. Hyväksymisehdoissa määritellään muun muassa kunnan ja palvelun tuottajan tehtävät, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

Yksityiseen päiväkotihoitoon esitetään otettavaksi käyttöön tulosidonnainen palveluseteli. Palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 760 euroa/kk 1-5-vuotiaiden osalta ja esiopetuksen päivähoidon osalta 197,6 euroa/kk. Esiopetuksen osuus 265,9 euroa/kk maksetaan erillisellä maksusitoumuksella. Näin esiopetuksen ja päivähoidon korvaus on yhteensä 463,5 euroa/kk/ lapsi, kun yksityisen hoidon tuki tällä hetkellä on 457,80 euroa/kk/lapsi.

Määrittelyssä on huomioitu nykyisten keskimääräisten yksityisen päiväkotihoidon tuen kustannukset, yksityisten palvelutuottajien tuotantokustannukset, palvelun alin hinta markkinoilla sekä kunnan oman ja muiden kuntien palvelutuotannon kustannuksista.

Vuositasolla palvelusetelikustannukset 1-5 vuotiaiden osalta ovat n. 2 106 300 euroa, esiopetuksen päivähoidon osalta n. 32 200 euroa ja maksusitoumuksella maksettavan esiopetuksen osuus n. 210 600 euroa, yhteensä n. 2 349 100 euroa. Mikäli yksityisen päiväkotihoidon ja esiopetuksen 361 lapsen päivähoito ja esiopetus järjestetään kunnan omana tuotantona, kustannukset ovat n. 3 486 500 euroa.

Palvelusetelin käyttöä arvioidaan ja palvelusetelitoimintaa kehitetään ja tarkennetaan tarvittaessa.

Esitetään, että palveluseteli otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa 1.8.2016 alkaen ja palvelusetelin enimmäisarvo olisi 760 euroa/kk 1-5-vuotiaiden osalta ja esiopetuksen päivähoidon osalta 197,60 euroa/kk.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli 1.8.2016 alkaen ja palvelusetelin enimmäisarvo olisi 760 euroa/kk 1-5-vuotiaiden osalta ja esiopetuksen päivähoidon osalta 197,60 euroa/kk.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli 1.8.2016 alkaen ja palvelusetelin enimmäisarvo olisi 760 €/kk 1 - 5 vuotiaiden osalta ja esiopetuksen päivähoidon osalta 107,60 €/kk.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että palvelupäällikkö Leila Korhonen ja sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päivähoidon palveluseteli-asia on ollut kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyssä 19.3.2015 § 24, 21.5.2015 § 41 ja 24.9.2015 § 85. Kaupunginhallitus käsitteli palveluseteli-asiaa 5.10.2015 § 297 ja palautti asian uudelleen valmisteluun.

Palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 760 euroa/kk 3 - 5-vuotiaiden osalta. Alle 3-vuotiaiden palvelusetelin enimmäisarvo olisi kertoimella 1,5 eli 1 140 euroa/kk. Esiopetuksen päivähoidon osalta palvelusetelin enimmäisarvo olisi kertoimella 0,5 eli 380 euroa/kk. Esiopetuksen osuus 265,90 euroa/kk maksetaan erillisellä maksusitoumuksella. Näin esiopetuksen ja päivähoidon korvaus on yhteensä 645,90 euroa/kk/lapsi.

Lisäksi esitetään, että palvelusetelin enimmäisarvoon vaikuttaa 1 - 5-vuotiaan lapsen hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa ja koko- tai osapäivähoidon tarve. Vähäisempi hoidontarve pienentää palvelusetelin enimmäisarvoa.

Vuonna 2016 on yksityisen päiväkotihoidon tukemiseen ja palvelusetelin kustannuksiin käytettävissä yhteensä noin 2 350 000 euroa.

Palvelusetelin enimmäisarvoa tullaan tarkastelemaan indeksikorotuksin. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan indeksin mukaan aina parittoman vuoden keväällä 28.2. mennessä. Uusi indeksillä tarkistettu setelin hinta otetaan käyttöön aina seuraavan toimintakauden alusta elokuun 1. päivä. Palvelusetelin hinnan tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä, josta säädetään tarkemmin yksityisen päivähoidon palvelusetelikäsikirjassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mikkelissä otetaan käyttöön yksityisessä päiväkotihoidossa palveluseteli 1.8.2016 alkaen, ja että palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 760 euroa/kk 3 - 5-vuotiaiden osalta. Alle 3-vuotiaiden palvelusetelin enimmäisarvo olisi kertoimella 1,5 eli 1 140 euroa/kk. Esiopetuksen päivähoidon osalta palvelusetelin enimmäisarvo olisi kertoimella 0,5 eli 380 euroa/kk. Esiopetuksen osuus 265,90 euroa/kk maksetaan erillisellä maksusitoumuksella. Näin esiopetuksen ja päivähoidon korvaus olisi yhteensä 645,90 euroa/kk/lapsi.

Lisäksi esitetään, että palvelusetelin enimmäisarvoon vaikuttaa 1 - 5-vuotiaan lapsen hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa ja koko- tai osapäivähoidon tarve. Vähäisempi hoidontarve pienentää palvelusetelin enimmäisarvoa.

Lopuksi esitetään, että palvelusetelin enimmäisarvoa tullaan tarkastelemaan indeksikorotuksin. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan indeksin mukaan aina parittoman vuoden keväällä 28.2. mennessä. Uusi indeksillä tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön aina seuraavan toimintakauden alusta elokuun 1. päivä. Palvelusetelin arvon tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä, josta säädetään tarkemmin yksityisen päivähoidon palvelusetelikäsikirjassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Leila M Korhonen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:21.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen, yksityisien päiväkotien ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n edustajat ovat tavanneet ja käsitelleet palvelusetelin käsikirjaa 3.12.2015. Käsikirja jätettiin vielä kommentoitavaksi ajalla 7.-11.12.2015. Käsikirja on luonnos.

Päiväkotihoidon palvelusetelin käsikirja on laadittu Mikkelin kaupungin menettelytapaohjeeksi. Käsikirjassa Mikkelin kaupunki asettaa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (24.7.2009/569) 5 §:ssä mainitut hyväksymisen edellytykset palveluntuottajille. Palveluntuottaja vahvistaa hyväksymisen edellytykset hakemuslomakkeella ja sen liitteillä sekä todentaa asiat kaupungin suorittamilla tarkastus- ja valvontakäynneillä. Kunta velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti noudattamaan käsikirjan määräyksiä.

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan käsikirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan palvelusopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas, joten sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Mikkelin kaupunki on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisien palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli käsikirjan määräyksiä ei noudateta. Jos palveluntuottaja rikkoo palveluntuottajalle asetettuja edellytyksiä, voidaan palveluntuottaja poistaa välittömästi palveluntuottajarekisteristä ja palvelusetelin maksaminen lopettaa. Poisto palveluntuottajarekisteristä on voimassa kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen palveluntuottaja voi uudelleen hakea palveluntuottajarekisteriin.

Mikkelin kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia käsikirjan sisältämiin määräyksiin. Ennen muutoksia kaupunki tiedottaa palveluntuottajia. Muutoksista ilmoitetaan palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Käsikirja esitetään olevan voimassa 18.12.2015 alkaen toistaiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy päivähoidon palvelusetelin käsikirjan kokouksessa mahdollisesti esiin tulevin muutoksin ja tarkennuksin 18.12.2015 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jyrki Koivikko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:07.

Tiedoksi

Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, yksityisten päiväkotien johtajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli