Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Mikkelin kaupungin sivistystoimen koululaiskuljetusten hankinta 2016 - 2017 ja optio vuodelle 2018/hankintaoikaisuvaatimus

MliDno-2015-2332

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi
  • Marja-Leena Nuutilainen, kuljetuskoortinaattori, Marja-Leena.Nuutilainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maxim Fedulin FinTurist Oy:stä on lähettänyt hankintaoikaisuvaatimuksen (liite) sähköpostitse keskiviikkona 2.12.2015 klo 23:11. Hankintaoikaisuvaatimus koskee kohteen 18, Suurlahdentie-Mieluantie, hankintapäätöstä.

Koulukuljetusten kilpailutuksessa valinta suoritettiin niiden tarjousten perusteella, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Kilpailun perusteella hintamallissa valitaan se tarjous, joka on ostajalle hinnaltaan halvin. Tarjouksessa tuli ilmoittaa erikseen kunkin kilpailukohteen koko sopimuskauden voimassaoloajan tarjoushinta.

Kohteissa 1-11,13, 14, 17- 26 ja 28 tuli tarjouksessa ilmoittaa erikseen kunkin kilpailukohteen koko sopimuskauden voimassaoloajan tarjoushinta €/linjakm. Tarjoushinta €/linjakm maksetaan siltä matkalta kuin oppilaat ovat kyydissä. Linjakilometrihinta pysyy samana matkustajamäärästä riippumatta.

Mikkelin kaupunki pidättää itsellään oikeuden tehdä mahdollisia reittimuutoksia ja yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään oppilastilanteen ja lukujärjestysten sekä kouluverkkomuutosten niin edellyttäessä ennen sopimusta ja myös sopimusaikana. Näin ollen myös reittien arvioituun linjakilometrimäärään tulee muutoksia sopimuskauden aikana.

Kohteen 18, Suurlahdentie-Mieluantie, edullisin tarjous oli Savonlinja Oy:n tarjoama 2,98 €/linjakm. FinTurist Oy tarjosi samaan kohteeseen hintaa 346 €, jonka olivat tarkoittaneet ko. kohteen päivähinnaksi. FinTurist Oy ei ole esittänyt tarjoushintaa 2,88 €/linjakm tarjouspyynnön ollessa avoimena, vaan on kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksenteon jälkeen laskenut linjakilometrihinnan jakamalla tarjoamansa päivähinnan arvioidulla kilometrimäärällä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös kohteessa 18 on tehty tarjouspyynnössä esitettyjen päätöksenteon perusteiden mukaisesti eikä hankintaoikaisuvaatimus aiheuta muutosta valintaan. Lautakunta päättää, että vaatimus hylätään perusteettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Fin Turist Oy/Fedulin Maxim

Muutoksenhaku

Asianosaisella on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2. krs.)
70101  KUOPIO
sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.