Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen palvelusetelikäsikirjan päivitys

MliDno-2018-1729

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen palvelusetelikäsikirja on päivitetty tiedoiltaan muun muassa siten, että Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen ja Miksein kanssa tehtävää yhteistyöprosessia on tarkennettu ja käsikirjan kannen logo sekä lainsäädäntöön liittyvät kohdat on ajantasaistettu.

Liite 2 on muokattu kokonaan uudelleen lähinnä siitä näkökulmasta ajatellen, onko yksityisellä palveluntuottajalla käytettävissään varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita vai käyttääkö palveluntuottaja Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita. Liitteeseen on lisätty myös yksityisen palveluntuottajan oikeus saada esiopetukseen kuraattoripalveluja.

Lisäksi käsikirjaan on tehty enemmän muokkausta ja muutoksia seuraaviin kohtiin:

Sivu 4, kappaleen 3.1 Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat loppuun on lisätty täydennys:

Mikäli asiakkaan varhaiskasvatus vaatii enemmän resursseja kuin mitä varhaiskasvatuslaki edellyttää ryhmän henkilöstön määrästä tai jos toimintaympäristöön on tehtävä laajoja muutoksia, asiakas ohjataan kunnallisen palvelun piiriin.

Sivu 7, kappaleen 4.1 Palvelusetelituotteet kappaleeseen on lisätty otsikko Korotettu palveluseteli sekä kaksi viimeistä kappaletta:

Edellytyksenä korotetun palvelusetelin myöntämiselle on, että yksikkö sitoutuu toteuttamaan lapsen tarvitsemat tukitoimet.

Mikäli lapsi, jolle on myönnetty korotettu palveluseteli, on lomalla/poissa varhaiskasvatuksesta vähintään kalenterikuukauden, maksetaan iänmukainen palvelusetelin arvo.

Sivu 11, kappaleen 5.4 Asiakirjojen käsittely ja arkistointi, r) ja s) kohdat on muutettu:      r) Palveluntuottaja on velvollinen säilyttämään asiakkaan varhaiskasvatushakemuksen sekä – päätöksen 10 vuotta etuuden päättymisestä. s) Palvelusetelitoiminnan päättyessä palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan arkistoitavat asiakastiedot veloituksetta kaupungin viranomaisen käyttöön kaupungin pyytämällä tavalla ja muodossa.

Sivu 14, kappaleen 9.1 Palvelun sisältövaatimukset kohtaan on lisätty sivun alareunasta lähtien kuudenneksi viimeinen kappale: Mikäli yksityisellä palveluntuottajalla on yrityksessään varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelu, päiväkoti käyttää ensisijaisesti hänen palvelujaan. Tällöin tukea tarvitsevien lasten pedagoginen ohjaus ja prosessien eteenpäin vieminen kuuluu yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen erityisopettajalle. Kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa voi konsultoida ja hän tekee tarvittaessa esityksen korotetusta palvelusetelistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn Yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen palvelusetelikäsikirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kyyhky.pk@surffi.fi, marskin.paivakoti@kolumbus.fi, pkpirttiry@surffi.fi, muksula@paivakotimuksula.net, enkku@paivakotienkku.fi, huiskilo@huiskilo.fi, johanna.pylvanainen@aarresaari.fi, rolli@paivakotirolli.fi, henna.tolonen@pilkepaivakodit.fi, Päivi Kuva, Pirkko Tyrväinen, Susanna Koistinen, Sirpa Laaksonen, Minna Oksa, Tarja Räsänen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.