Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Toisen asteen ammatillinen koulutus - monijäseninen toimielin

MliDno-2022-3001

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) kurinpitosäännöksiä on täsmennetty lailla 164/2022. Muutos koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja se merkitsee kunnille uutta tehtävää, joka edellyttää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:n mukaisen monijäsenisen toimielimen asettamista. Linkki ko. lakiin: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=164%2F2022#L9P93 

Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättävä taho on koulutuksen järjestäjän kotipaikan mukaisen kunnan asettama monijäseninen toimielin. Kyseinen toimielin ottaa asian käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen rehtorin esityksestä. Oppivelvollisille kohdistetuissa toimissa on kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä, eikä toimivaltaa niistä päättämiseen voida antaa muulle kuin viranomaiselle.

Muutos edellyttää, että yksityisten koulutuksen järjestäjien kotipaikan mukaisissa kunnissa on jatkossa säännöksessä tarkoitettu monijäseninen toimielin, jolle kyseiset oppivelvollisia koskevat asiat voidaan osoittaa käsiteltäväksi. Tämä edellyttää yksityisen koulutuksen järjestäjän ja sen kotipaikan mukaisen kunnan välistä yhteistyötä. Kotipaikan mukaisella kunnalla tarkoitetaan rekisteriin merkittyä yhteisön tai säätiön kotipaikkaa. Jos laissa tarkoitetulla yksityisellä koulutuksen järjestäjällä on toimipisteitä muualla kuin sen kotipaikan mukaisessa kunnassa ja kurinpitoasia koskee tällaisen toimipisteen asiaa, toimivaltainen on tässäkin tapauksessa järjestäjän kotipaikan mukaisen kunnan asettama toimielin.

Toimielimestä, sen kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä eli kyse on ns. erityislainsäädäntöön perustuvasta toimielimestä. Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Lain mukaan

 • koulutuksen järjestäjä tai kunta nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan
 • opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä tai kunta nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan
 • toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen
 • opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa
   

Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä tai kunta päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen.

Lakimuutos tulee voimaan 1.8.2022.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön (kvalt 13.6.2022 § 86, ei tark.) ”31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan erityinen toimivalta” kohdan 16. mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää monijäsenisen toimikunnan asettamisesta ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Monijäsenisen toimikunnan nimeämistä on valmisteltu yhteistyössä Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja Suomen Nuoriso-opiston kanssa. Valmistelussa on päädytty esittämään, että nimettävä toimielin ”Toisen asteen ammatillinen koulutus/monijäseninen toimielin” on em. koulutuksen järjestäjien yhteinen. Nimettävä toimielin valmistelee esityksen toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettäväksi.

Koulutuksen järjestäjien ehdotus jäsenistä toimielimeen annetaan kokouksessa. Kaupungin edustajaksi toimielimeen ja sen puheenjohtajaksi esitetään opetusjohtaja Seija Mannista, jonka tehtäviin kuuluvat mm. oppivelvollisuuden valvontaan littyvät asiat. Toimielimen toimikausi on kolme vuotta ja se on 1.8.2022-31.7.2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi monijäsenisen toimielimen edustajiksi:

 • varsinainen jäsen: vararehtori Janne Wilkman, Suomen nuoriso-opisto
 • varsinainen jäsen: koulutusjohtaja Marja Anttalainen, Etelä-Savon ammattiopisto
   

Opettajien edustaja

 • varsinainen jäsen: opettaja Marianne Huoponen, Suomen nuoriso-opisto
 • varajäsen: erityisopettaja Mikko Vahvaselkä, Etelä-Savon ammattiopisto
   

Opiskeluhuollon edustaja:

 • varsinainen jäsen: kuraattori Saara Cajan, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
 • varajäsen: kuraattori Jorma Naakka, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
   

Työelämän edustaja:

 • varsinainen jäsen: nuorisotyöntekijä Antti Hynninen, Mikkelin kaupunki
 • varajäsen: palveluohjaaja Kirsi Kaipainen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
   

Opiskelijaedustaja:

 • varsinainen jäsen: Reetta Karjalainen, Etelä-Savon ammattiopisto
 • varajäsen: Konsta Nieminen, Suomen nuoriso-opisto


Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi monijäsenisen toimielimen puheenjohtajaksi opetusjohtaja Seija Mannisen, Mikkelin kaupunki.
 

Tiedoksi

Etelä-Savon Koulutus Oy/Arja Flinkman, Suomen Nuoriso-opisto/Jukka Tammisuo, opetusjohtaja Seija Manninen, nimetyt edustajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.