Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Mikkelin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022

MliDno-2022-2493

Valmistelija

  • Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta 1183/2021 uudistaa lain tuen osalta. Opetushallituksen uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuvat voimaan 1.8.2022 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään kansallisten perusteiden mukaisesti ja otetaan käyttöön elokuussa 2022. Uusien paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden (2019) mukaan laadittuja suunnitelmia.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain (540/2018) perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki (628/1998) ja perusopetusasetus (852/1998), on osa varhaiskasvatusta. Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Lisäksi perusteissa on otettu huomioon lainsäädännön muutokset. Perusteita on valmisteltu sidosryhmäyhteistyössä hyödyntäen uusimpien tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia.

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty uuden varhaiskasvatuslain (1183/2021) mukaiseksi sisältöjen, käsitteiden ja lähdeviitteiden osalta. Tarkentavia kirjauksia on tehty mm. lapsen oikeuteen tarvittavasta tuesta, annetavan tuen toteuttamiseen sekä tuen arviointiin, muotoihin, tukipalveluihin, hallintopäätöksen antamiseen ja muutoksenhakuun.  Pedagogiset, hoidolliset ja rakenteelliset tuen muodot sekä tuen tasot kuvataan tarkemmin kuin aiemmin.

Uusien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta Mikkelin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmatyön ohjausryhmä on päivittänyt paikallisen vasun osion. Työryhmään ovat kuuluneet päiväkodinjohtajat Pia Kärsämä, työryhmän puheenjohtaja, Jaana Vartiainen, Kirsi Väisänen, yksityisten päiväkotien edustaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat Jaana Merelä, Marjo Keijonen ja Tuula Liukkonen, varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Varneslahti, palvelupäällikkö Leila Korhonen sekä varhaiskasvatusjohtaja Taina Halinen.

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma Mikkelin paikallisella osiolla täydennettynä on luettavissa sähköisenä varhaiskasvatuksen sivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että palvelupäällikkö Leila Korhonen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
 

Tiedoksi

Päiväkodinjohtajat Tirronen, Märkälä, Luukkonen, Matilainen, Lahtinen, Kaasalainen, Rahikainen P, Rahikainen T, Jukarainen, Jussi-Pekka, Hämäläinen, Vartiainen, Kuva, Laakso-Vartiainen, Hokkanen, Juuti, Kärsämä, palvelupäällikkö Korhonen, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, sivistysjohtaja Siekkinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.