Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Mikkelin kaupungin koulukuljetusten hankintapäätös 2022-2024 + optio

MliDno-2022-1557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön (Kaupunginhallitus 10.5.2021, Liite 2 §192) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Tarjouspyyntö koskee Mikkelin kaupungin koulukuljetuksia. Kuljetuksia koskevat liikennöintisopimukset päättyvät 31.10.2022 (joukkoliikennekohteet) ja 31.12.2022. Hankinnan sopimuskaudet ovat 1.11.2022-31.12.2024 (kohteet 12, 20-22) ja 1.1.2023-31.12.2024, lisäksi optio 2025-2026. Hankinnan arvo on noin 1,6 M€/vuosi (alv 0 %). Arvo on laskettu nykykustannusten perusteella.

Kilpailutukseen liittyen järjestetään markkinavuoropuhelu, joka avataan viikolla 16. Tavoitteena on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja. Lopullinen tarjouspyyntömateriaali muodostuu markkinavuoropuhelusta saadun materiaalin ja kokonaisharkinnan pohjalta. Lisäksi hankintaa säätelee laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021), joka määrittää vaatimuksia julkisille joukkoliikennehankinnoille.

Joukkoliikennekohteiden suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelua koskevassa tarjouskilpailussa. Aiemmin joukkoliikenteenä liikennöidyt reitit (12, 20-22) toteutetaan jatkossa tilausajona. Tarjouspyynnön kohteet tarkistetaan lukuvuosittain. Palvelujen tulevaisuus -tasapainotusohjelmalla (esim. kouluverkkoselvitys) voi olla tulevaisuudessa vaikutuksia sopimussisältöihin.

Mikkelin oppilaskuljetusten alustavat kohteet:

1 Otavan koulu

2 Sairilan koulu

3 Rämälän koulu

4 Keskusta, Ihastjärvi-Savisilta

5 Olkkolan koulu

6 Anttolantie, Moisio

7 Keskusta, Ristiina

8 Harjumaa-Vanhala

9 Keskusta, Otava (esteetön, koulupv.auto)

10 Keskusta, Vanhamäki-Rantakylä

11 Keskustan koulujen kuljetukset

12 Ristiina, Suurlahti-Parkkila

13 Ristiina, Sattila-Vitsiälä

14 Ristiina, Himalanpohjantie-Pellosniemi

15 Ristiina, Koivakkalantie

16 Ristiina, Kuomiokoski

17 Ristiina, Suomenniemi

18 Suomenniemi, Laamala-Luotolahti

19 Suomenniemi, Kiesilä-Karkaus

20 Anttola, Parkkilantien suunta

21 Anttola, Hauhalan suunta (sis. Hurissalon kuljetukset)

22 Anttola, Yliveden suunta

Hankintaa koskevat ehdot on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä, palvelukuvauksessa ja sopimusluonnoksessa. Tarjouspyynnön liitteeksi tulee myös ESPD-lomake ja henkilötietojen käsittelyn ehdot (EU:n yleinen tietosuoja-asetus).

Tarjouspyyntöasiakirjojen julkaisutavoite on toukokuussa 2022. Yksityiskohtaiset kohdemäärittelyt tehdään opppilas- ja lukujärjestystietojen vahvistuttua. Opetusjohtaja ja henkilöliikennepalvelut -yksikkö valtuutetaan tekemään sisältöön tarvittavia, vähäisiä, muutoksia. Yksityiskohtaiset kohdemäärittelyt tehdään opppilas- ja lukujärjestystietojen vahvistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi sekä valtuuttaa opetusjohtajan ja henkilöliikennepalvelut -yksikön tekemään sisältöön tarvittavia, vähäisiä muutoksia. Yksityiskohtaiset kohdemäärittelyt tehdään opppilas- ja lukujärjestystietojen vahvistuttua. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että opetusjohtaja Seija Manninen ja palvelujohtaja Linda Asikainen selostivat asiaa kasvatus-ja opetuslautakunnalle.

Merkitään,​ että Jenni Oksanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 

Merkitään, että palvelujohtaja Linda Asikainen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan. 

Valmistelija

 • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
 • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin koululaiskuljetusten hoitaminen henkilöliikenneluvan tai taksiliikenneluvan nojalla sopimuskaudella 1.11.2022-31.12.2024 ja 1.1.2023-31.12.2024 (+ 1v + 1v). Hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnan arvo on noin 7 000 000 euroa, alv 0 %.
Tarjoukset pyydettiin 10.5.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 398540 HILMA -ilmoituskanavan ja tarjouspalvelun kautta. Hankintamenettely oli avoin. Määräaika päättyi to 9.6.2022 klo 9. Jätetyt tarjoukset käytiin läpi kaupungin henkilöliikennepalvelujen ja hankintapalvelujen toimesta.

Tarjouspyynnön mukaisesti osatarjous oli mahdollista tehdä kohteittain.

Kohteet:

1. Otavan koulu
2. Sairilan koulu
3. Rämälän koulu
4. Keskusta, Ihastjärvi - Savisilta
5. Olkkolan koulu
6. Anttolantie, Moisio
7. Keskusta, Ristiina
8. Harjumaa - Vanhala
9. Keskusta, Otava (esteetön, koulupv.auto)
10. Keskusta, Vanhamäki - Rantakylä
11. Keskustan koulujen kuljetukset
12. Ristiina, Suurlahti Parkkila
12.1. Ristiina, Suurlahti
12.2. Ristiina, Parkkila-Mielua
13. Ristiina, Sattila - Vitsiälä
14. Ristiina, Himalapohjantie - Pellosniemi
15. Ristiina, Koivakkalantie
16. Ristiina, Kuomiokoski
17. Ristiina, Suomenniemi
18. Suomenniemi, Laamala - Luotolahti
19. Suomenniemi, Kiesilä - Karkaus
20. Anttolan yhtenäiskoulu - Hauhala, Parkkila, Pitkälahti
21. Anttolan yhtenäiskoulu - Yliveden suunta

Päätöksenteon perusteena on hinta 80 p (ajokm ja päivähinta) ja ympäristötekijöiden huomiointi 20 p (biokaasu- tai sähköauto). Hintapisteet lasketaan kaavalla pienin annettu arvo / tarjottu arvo x maksimipisteet.
Hankinta-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että koulukuljetusten ostoliikenteen sopimus tehdään 1.11.2022-31.12.2024 ja 1.1.2023-31.12.2024 (+ 1v + 1v) kohteittain seuraavien toimittajien kanssa: 

Kohde 1: Taksi Tuomas Toivanen Oy
Kohde 2: Tilausliikenne Himanen Oy
Kohde 3: L J Invest Oy, Koulukyydit Mikkeli
Kohde 4: Taksi P Vainio 
Kohde 5: Tilausliikenne Himanen Oy
Kohde 6: Tilausliikenne Himanen Oy
Kohde 7: Taksi Tuomas Toivanen Oy
Kohde 8: Kuljetuspalvelu S P Avikainen Ky
Kohde 9: Kuljetuspalvelu S P Avikainen Ky
Kohde 10: Taksi P Vainio 
Kohde 11: Taksi P Vainio 
Kohde 12.1.: Tilausliikenne Himanen Oy
Kohde 12.2.: Taksi Reijo Trygg
Kohde 13: Taxina Oy
Kohde 14: Taksi Arto Syrjäläinen 
Kohde 15: Taxina Oy
Kohde 16: Taksi Jarmo Olkkonen Oy
Kohde 17: Mikkelin Palvelutaksit Oy
Kohde 18: Hanskin Tilausliikenne Ky
Kohde 19: Taksi Jarmo Olkkonen Oy
Kohde 20: Mikkelin Palvelutaksit Oy
Kohde 21: Tilausliikenne Himanen Oy

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa opetusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: edelleen kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa opetusjohtajan ja hankintayksikön antamaan lausunnot mahdollisiin markkinaoikeuteen tehtäviin valituksiin.

Puheenjohtaja tiedusteli,​ voidaanko esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että palvelujohtaja Linda Asikainen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että vammaisneuvoston varaedustaja Reijo Hämäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
 

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, henkilöliikennepalvelut, hankintapalvelut, joukkoliikenneinsinööri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu,
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.


Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Osoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Puhelinnumero: 029 56 43300
Markkinaoikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinatuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen:

Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.