Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustaminen

MliDno-2022-6169

Valmistelija

  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaanportin yhtenäiskoulun hankesuunnitelmassa esitettiin uuden koulun irtaimistohankintoihin (kalusteet ja varusteet) 1,72 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 16.3.2020 §16 ja hyväksyi kustannustasoksi 28,5 miljoonaa euroa irtaimistohankintoineen. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.11.2021 § 172 lisämäärärahaesityksen; Eteläisen aluekoulun kokonaiskustannus voidaan ylittää 1 M€:lla ja uusi kustannusarvio huomioidaan talousarvion 2022 investointiohjelmassa.

Talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2022–2025 (kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 187) myönnettiin uuden koulun kalustamiseen hankesuunnitelmasta poiketen vain 1 miljoona euroa. ICT-hankintojen ja asennuksen kustannusarvio laaditun suunnitelman perusteella on n. 600 000 € ja näin ollen muihin kalustehankintoihin jäisi vain n. 400 000 €.

Irtokalusteiden hankintaa on valmisteltu käyttäjien ja hankintatoimen yhteistyönä. Toteutuneiden hankkeiden ja käytyjen markkinavuoropuhelujen perusteella ensikertaisen kalustuksen osuus on kouluissa, joita voidaan kutsua monitoimitaloiksi n. 1100–1500 €/oppilas, eli 0,93–1,27 miljoonaa euroa ilman ICT-kalustusta.

Uuden koulun ensikertaisen kalustuksen määrä ja tarve on esitetty tarjouspyynnön toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet asiakirjassa. Kalustus on kuvattu kunkin tilan oppilasmääriin perustuen sekä yhteistiloittain (aula, ruokala ja solutiloittain) liitteessä Saimaanportin yhtenäiskoulu, kalustettavat tilat.

Yhdistyvien koulujen nykyistä kalustoa on käyty läpi sisäilma-asiantuntijan, projektipäällikön sekä käyttäjien edustajien kanssa. Siirrettävää kalustoa on tarkasteltu niiden kunnon ja sisäilmaturvallisuuden kannalta sekä toiminnallisuuden ja huonetilojen mukaisesti.

Siirtokelpoisten kalusteiden kunnon määrittelyssä on huomioitava, että siirrettävät kalusteet ovat ehjiä ja muutoinkin hyväkuntoisia eikä niitä ole säilytetty tiloissa, joissa on esiintynyt sisäilmaoireilua. Siirrettävyyttä arvioitaessa on huomioitava Lausunto olemassa olevien kalusteiden ja irtaimiston käytöstä Saimaanportin yhtenäiskoululla – 18.1.2022 / sisäilma-asiantuntija ja projektipäällikkö, joka löytyy liitteenä.

Uuden koulun suunnittelussa on lähdetty siitä, että osa Urheilupuiston koulun käytössä nyt olevista teknisen käsityön laitteista sekä kuvataiteen keramiikkauuni siirretään uuteen kouluun.

Siirrettävän irtaimiston määrää on vielä marras- joulukuussa käyty läpi yhdistyvien koulujen kanssa. Kalusteiden osalta siirtokelpoiset kalusteet huomioidaan osana kalustesuunnittelua. Liitteenä
Siirtokelpoiset kalusteet, tarkennettu luettelo 8.12.2022.

Siirtokelpoisten kalusteiden määrä on kalusteiden kokonaismäärän tarve huomioiden niin pieni, ettei sillä ole kalustehankinnan kokonaisuuden kannalta merkittävää taloudellista vaikutusta.

Pääaulaan, ruokalaan, kirjastoon eikä soluauloihin löydy olemassa olevia kalusteita.

Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustamista käsiteltiin Toteutussuunnittelun ja rakentamisvaiheen seurantaryhmässä 25.11.2022, jolloin todettiin, ettei miljoona euroa riitä ict-varustuksen hankinnan lisäksi koulun muuhun kalustamiseen. Seurantaryhmässä esitettiin, että kaupunginvaltuuston 8.11.2021 hyväksymästä miljoonan euron lisämäärärahasta käytettäisiin 700 000 euroa kalustohankintoihin. Tällä perusteella seurantaryhmä päätti esittää, että käyttäjät voivat kilpailuttaa irtokalusteiden hankinnan 1,1 miljoonalla eurolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää seurantaryhmän esityksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuuston 8.11.2021 hyväksymästä miljoonan euron lisämäärärahasta käytettäisiin 700 000 euroa kalustohankintoihin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Oksanen esitti Jan-Peter Kauppisen ja Jaana Strandmanin kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Oksasen esitystä asian palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Tiina Elkharam, Petri Tikkanen, Leena Kontinen), 7 ei ääntä (Jaana Strandman, Jenni Oksanen, Antti Pakarinen, Toni Kanerva, Olli Ylönen, Riikka Nikulainen, Jan-Peter Kauppinen) ja yksi oli poissa (Hanne Vainio).

Puheenjohtaja totesi, että Jenni Oksasen esitys on voittanut äänestyksen ja asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Merkitään, että opetusjohtaja Seija Manninen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Merkitään, että Hanne Vainio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.