Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Vuoden 2017 laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2016-2507

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Aija Kuuppo, toimistosihteeri, aija.kuuppo@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeen mukaisesti hallintokuntien vuoden 2017 laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on tehtävä luettelo joulukuussa 2016.

Luetteloon on merkittävä tulosyksikön numero, tulosyksikön nimi, sisäisen tilauksen numero (jos eri tarkastaja/hyväksyjä kuin varsinaisella tulosyksiköllä), hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiatarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kyseessä on määräaikainen henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy vuoden 2017 laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyvksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, Asiointipiste/Marianne Tavast-Pasonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli