Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Oppilasalueiden muutokset

MliDno-2016-2545

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuslain mukaan kunnan tulee osoittaa kaikille oppivelvollisille oppilaille lähikoulu. Kasvatus- ja opetuslautakunta on Mikkelissä määritellyt osoitteenmukaiset oppilasalueet, joiden perusteella kunkin perusopetuksen oppilaan lähikoulu määräytyy. Oppilasalueiden rajoja on syksyn 2016 aikana tutkittu ja arvioitu yhteistyössä rehtoreiden, Kyytineuvon ja oppilasasioita hoitavan toimistosihteerin kanssa. Arvioinnissa on huomioitu mm. tiesuunnat, vanhojen kuntarajojen vaikutukset, vesistöt, kuljetusajat ja oppilasennusteet.

Liitteinä oleviin karttapohjiin on merkitty sekä nykyiset oppilasaluerajat että nyt ehdotettavat muutokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteissä esitetyt Mikkelin peruskoulujen oppilasaluemuutokset

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jyrki Koivikko poistui klo 17:36 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli