Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Mikkelin kaupungin koulukuljetukset 2019 – 2020 + optio

MliDno-2018-1198

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön (Kaupunginhallitus 18.4.2017 §124) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Tarjouspyyntö koskee Mikkelin kaupungin koulukuljetuksia. Kuljetuksia koskevat liikennöintisopimukset päättyvät 31.12.2018. Hankinnan sopimuskausi kaikkien kohteiden osalta on 1.1.2019 – 31.12.2020 ja lisäksi varataan optio vuosille 2021 ja 2022. Hankinnan arvo on noin 2 000 000 euroa/vuosi (alv 0 %).  Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus ja tietopyyntö HILMA-ilmoituskanavan kautta. Tietopyynnön tarkoitus oli tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitettiin ja tarkennettiin hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja. Tarjouspyyntöasiakirjoihin tutustui 18 liikennöitsijää. Määräaikaan mennessä ei saapunut vastauksia tietopyyntöön. Tarjouspyyntöasiakirjat on hyväksytty vietäväksi eteenpäin koulukuljetusten hankintaa koskevissa kokouksissa (osallistujat kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, projektijohtaja Timo Rissanen, logistiikkapäällikkö Janne Skott, liikenneinsinööri Liisa Heikkinen, kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen, kuljetuskoordinaattori Jarmo Halonen ja hankinta-asiantuntija Carita Hakkarainen).

Joukkoliikennekohteiden suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelua koskevassa tarjouskilpailussa. Tilausajona toteutettuja koulukuljetusreittejä on avattu julkiseksi joukkoliikenteeksi niillä reiteillä, joilla se on katsottu tarkoituksenmukaiseksi.

Tarjouspyynnön kohteiden ajettavat reitit tarkistetaan aina uuden lukuvuoden käynnistyessä, kun on käytettävissä lopulliset tiedot oppilaiden sijoittumisesta kouluihin ja lukujärjestyksistä. Lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Samalla kohteista maksettava korvaus muuttuu muuttuneiden kilometrien mukaisesti tarjotulla kilometrihinnalla. Kohteiden osalta reittien suunnittelu ja aikataulutus tehdään yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Päävastuu reitin ja aikataulujen toimivuudesta ja täsmällisyydestä kuuluu palveluntuottajalle. Kuljetukset ajetaan lukuvuosittain vahvistettuina koulupäivinä sisältäen myös lauantaina ajon. Päivähintaisille autoille ei tule lauantai-ajoa.

Mikkelin oppilaskuljetusten alustavat kohteet:

1. Otavan koulu
2. Vanhalan koulu
3. Ihastjärven koulu
4. Rämälän koulu
5. Sairilan koulu / Rahulan koulun oppilaat
6. Moision koulu
7. Olkkolan koulu
8. Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, Reitti/Alue 1: Mäntyharjuntien suunta-Ristiinan yhtenäiskoulu
9. Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, Reitti/Alue 2: Hietasentien suunta-Ristiinan yhtenäiskoulu
10. Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, Reitti/Alue 3: Mikkelintien suunta-Ristiinan yhtenäiskoulu
11. Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, Reitti/Alue 4: Parkkilantien suunta-Ristiinan yhtenäiskoulu
12. Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, Reitti/Alue 6: Suomenniemen suunta-Ristiinan yhtenäiskoulu
13. Suomenniemen koulu, Reitti/Alue 1: Koulun länsipuoli-Suomenniemen koulu
14. Suomenniemen koulu, Reitti/Alue 2: Koulun itäpuoli-Suomenniemen koulu
15. Koulukuljetukset, reitti/Alue 1: Vanhamäentien suunta-Rantakylän yhtenäiskoulukeskustan koulut
16. Koulukuljetukset, reitti/Alue 2: Otavan suunta-Rantakylän yhtenäiskoulu-keskustan koulut. Reitteihin sisällytetään keskustaan Kalevankankaan, Tuppuralan, Mikael-koulun, Lähemäen ja Peitsarin kouluun.
17. Keskusta-alueen koulut: Kauempaa tulevat (koulujen yhteiset) koontireitit, K1 Jyväskyläntien suunta (Kalevankankaan koulu, Lähemäen koulu, Sannan päiväkoti)
18. Ristiina - Mikkeli suunta
19. Keskusta-alueen sisäiset ja muut yksittäiset haja-asutusalueelta keskustaan suuntautuvat kuljetukset
20. Hurissalon syöttö- ja jatkokuljetukset (Anttolan koulu)

Oppilastiedot ja lukujärjestystiedot vahvistetaan kesän aikana, joiden pohjalta tarjouspyynnön kohteet ja kalustovaatimukset muodostuvat sekä ratkaistaan kohdekohtaiset hinnoitteluperusteet. Päätöksenteon kriteereinä on hinta 95 p (linjakm ja mahdolliset päivähintaiset kohteet) ja ympäristötekijöiden huomiointi 5 p (kaasu- tai sähköauto).

Hankintaa koskevat ehdot on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä, palvelukuvauksessa ja sopimusluonnoksessa.  Tarjouspyynnön liitteeksi tulee myös ESPD-lomake ja henkilötietojen käsittelyn ehdot (EU:n yleinen tietosuoja-asetus).

Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan syyskuun alussa 2018, jolloin hankintapäätös on mahdollista tehdä lokakuun kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen ja liitteiden mukaisilla periaatteilla sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään yksityiskohtaiset kohdemäärittelyt oppilas- ja lukujärjestystietojen vahvistamisen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirjaamo, kyytineuvo, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.