Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kouluterveystutkimuksen tulokset

MliDno-2018-1317

Valmistelija

 • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisoima kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, valtakunnallista, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2019. Tietoja on kerätty perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyviltä vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvät lapset ja heidän huoltajansa ovat olleet mukana vuodesta 2017 alkaen.

Kouluterveyskyselyn aiheita ovat

 • Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
 • Terveys ja toimintakyky
 • Elintavat
 • Koulunkäynti ja opiskelu
 • Perhe ja elinolot
 • Kasvuympäristön turvallisuus
 • Palvelut ja avunsaanti

Kouluterveyskyselyyn vastaavat seuraavat koululais- ja opiskelijaryhmät:

 • perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat
 • perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaiden huoltajat
 • perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat
 • lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat 
 • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.   

Kouluterveyskyselyyn tulee vuonna 2019 uusia kysymyksiä, kun kyselyssä painottuvat lasten väkivaltakokemuksista kysyminen. Uusien kysymysten kehittämisessä on huomioitu kansainväliset suositukset ja mittaristot, Lapsiuhritutkimus ja aikaisemmat Kouluterveyskyselyn aihetta käsittelevät kysymykset, ja niillä vastataan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (2016-2018) eli LAPE:n tavoitteeseen tuottaa säännöllistä seurantatietoa lasten ja nuorten väkivaltakokemuksien yleisyydestä.

Mikkelin kouluterveystutkimuksen tuloksia on käyty läpi tutkimuksessa mukana olleilla kouluilla ja oppilaitoksissa sekä oppilashuolenpidon ohjauryhmässä, joka toimii myös Mikkelin LAPE-työryhmänä.Oppilaitokset voivat käyttää kouluterveystutkimuksen tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä, terveystiedon opetuksessa sekä kodin ja koulun yhteistyössä. Kaupunki käyttää tuloksia hyvinvoinnin johtamisen ja suunnittelun tukena sekä strategian seurannan välineenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee kouluterveystutkimuksen tulokset tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Mikkelin peruskoulut ja lukiot, Esedu

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.