Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Valtuustoaloite: Joustavuutta koulukyyteihin

MliDno-2018-1767

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Varavaltuutettu Päivi Ylönen esitti 20.8.2018 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki on mahdollistanut koululaisille maksuttomat Waltti-kortit. Haja-asutusalueella näitä vuoroja ei juurikaan ole käytettävissä. Tämä asettaa haja-asutusalueen koululaiset epätasa-arvoiseen asemaan. Mikkelin kaupungin keskustan valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupungissa selvitetään, miten koululaisten olisi kaikissa kyläkoulujen koululaiskuljetuksissa mahdollista kulkea esimerkiksi kaupungin keskustaan harrastuksiin tai kavereiden luokse.

20.8.2018

Keskustan valtuustoryhmä

Päivi Ylönen, Kirsi Olkkonen, Heikki Nykänen,
Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Seija Kuikka,
Taina Harmoinen, Noora Ruuth, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on mahdollistanut koululaisille maksuttomat Waltti-kortit, joiden avulla on mahdollistettu oppilaille joukkoliikenteellä maksuttomat kuljetukset kouluun ja esim. harrastuksiin ja kavereita tapaamaan. Tehdyssä valtuustoaloitteessa todetaan, että haja-asutusalueella näitä vuoroja ei juurikaan ole käytettävissä. Aloitteen mukaan tämä asettaa haja-asutusalueen koululaiset epätasa-arvoiseen asemaan. Aloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupungissa selvitetään, miten koululaisten olisi kaikissa kyläkoulujen koululaiskuljetuksissa mahdollista kulkea esimerkiksi kaupungin keskustaan harrastuksiin tai kavereiden luokse.

Asiaa on selvitetty yhteistyössä Kyytineuvon kanssa.  Myös Liikenneturvan edustajaa on konsultoitu koulukuljetuksiin liittyvän tieliikennelainsäädännön osalta.

Julkisten palveluiden saatavuus on väestökeskittymien alueella kattavampaa kuin harvaan asutuilla seuduilla. Kaupunkikeskustoissa joukkoliikennepalveluiden kysyntä on suurempaa kaikissa matkustajaryhmissä, jolloin on luonnollista, että myös tarjontaa on enemmän. Koululaisten mahdollisuudessa hyödyntää tiiviimpää joukkoliikenneverkostoa keskustan alueella ei ole siis kyse epätasa-arvosta, vaan siitä, että joukkoliikennepalveluiden kysyntä on haja-asutusalueella huomattavasti vähäisempää kuin taajama-alueella.

Niiden oppilaiden osalta, joilla on oikeus koulukuljetuksiin kodin ja koulun väliselle matkalle, vastuukysymykset ja vakuutukset ovat selkeät. Sen sijaan niiden oppilaiden osalta, jotka eivät kuulu koulukuljetusoikeuden piiriin, vastuisiin ja vakuutuksiin liittyvät asiat olisivat mahdollisen onnettomuuden sattuessa epäselvät. Kaverikyytien hallinnointi vaatisi myös päivittäistä organisointia sekä koulujen että kuljettajan taholta, koska eri päivinä kuljetuksissa on eri määriä oppilaita, reitti voi vaihdella eri päivinä ja kellonaikoina, ja auto saattaa koulukuljetuksista jatkaa suoraan seuraavaan kuljetukseen (esim. sote tai kela).  Edellä mainituista syistä kunnat eivät yleensä ole antaneet oppilaille mahdollisuutta kaveri- tai harrastuskyyteihin kunnan tilaamille reiteille.

Mikkelin kaupunki on jonkin verran lisännyt joukkoliikennevuoroja niille haja-asutusalueen reiteille, joissa on ollut riittävästi matkustajia ja tällöin oppilaille on tullut mahdollisuus käyttää Waltti-korttia. Kaikilla reiteillä tämä ei kuitenkaan edelleenkään ole mahdollista. Harrastuskyytien osalta perheet voivat tarvittaessa asioida suoraan liikennöitsijän kanssa ja sopia sekä hinnasta että siitä, mahtuuko paluukyytiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää viranhaltijoita yhdessä kyytineuvon kanssa selvittämään voidaanko haja-asutusalueella asuvien lasten harrastekyydeissä noudattaa samoja periaatteita kuin sote kyydeissä. Viranhaltijoita ja kyytineuvoa pyydetään myös selvittämään edellä mainitun kustannusvaikutukset, jotta asia voidaan ottaa huomioon TA-2021 käsittelyssä. Selvitys tuodaan 17.9.2020 lautakuntaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus 

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.