Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuuden uudistetut perusteet ja niihin liittyvä kuntakohtainen täydennys

MliDno-2020-1207

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuslain ja -asetuksen mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on 

  • ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).  
  • määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi). 


Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet. 

Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä. 

Opetushallitus on 10.2.2020 päivittänyt perusopetuksen opetussuunnitelman arviointia koskevan luvun nro 6. Perustetekstiä on uudistettu ja selkiytetty. Suurin muutos on summatiivisen arvioinnin osalta siinä, että jatkossa lukuvuositodistuksissa sanallista arviointia voi antaa vain 1-3 vuosiluokilla ja 4. vuosiluokasta alkaen lukuvuositodistukset ovat numerotodistuksia, joihin on mahdollista lisätä sanallisia täydennyksiä.

Liitteenä olevassa kuntakohtaisessa täydennyksessä on poistettu kohtia, jotka ovat nyt kirjattuna valtakunnallisissa perusteissa ja päivitetty siltä osin kuin muutostarpeita oli. Liitteenä ovat myös uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti päivitetyt todistuslomakkeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusopetuksen opetusssuunnitelman arviointiosuuden kuntakohtaiset muutokset, jotka on päivitetty opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymän opetussuunnitelman perusteiden muutoksen perusteella. Lisäksi lautakunta hyväksyy päivitetyt todistuslomakkeet osana perusopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelmaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jenni Kolmisoppi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.