Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Mikkelin kaupungin talous- ja tulevaisuusohjelma, TATU 2023

MliDno-2020-953

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on suunnitellut Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuuston infossa 27.4.2020 esiteltiinTATU- ohjelmaluonnos. Kaupunginhallitus toimii TATU -ohjelman ohjausryhmänä. Ohjelmassa on viisi valmisteluryhmää (Elinvoima, Henkilöstö, KOPA, SIHY ja ASTO), joihin on nimetty luottamushenkilöt hallituksesta ja/ tai lautakunnista, henkilöstön edustajat sekä pyydetty asiantuntijoita kaupungin sidosryhmistä. Alatyöryhmien viranhaltijat työstävät aihealueittain valmisteluryhmille selvitykset. TATU -ohjelman konkreettiset toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa ja sisällyttämään elokuussa valmisteltavaan TA -raamiin 2021. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 11.5.2020.

Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) tavoitteeksi on asetettu selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla. Valmisteluryhmien tehtävänä on etsiä ja valmistella säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään elinvoimavaikutusten arviointiin. Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä (mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma). Valmisteluryhmien esitykset kaupunginhallitukselle esitetään kaupunginhallituksen kokouksessa 22.6.2020.

Sivistysjohtaja antaa tilannekatsauksen hyvän elämän valmisteluryhmän työn tämänhetkisestä vaiheesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja evästetään hyvän elämän alaryhmiä ohjelman valmistelussa.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.