Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kaupunginhallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

MliDno-2020-1052

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää laajalla jakelulla lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esityksen luonnos on luettavissa oppivelvollisuuden laajentamishankkeen hankesivuilla osoitteessa https://minedu.fi/oppivelvollisuus-hanketiedot-ja-asiakirjat. Lausuntoa on pyydetty myös eräiltä kaupungilta ja kunnilta, ei kuitenkaan Mikkelin kaupungilta. Koska kyse on erittäin laajasta koulutuspoliittisesta asiasta, haluaa Mikkelin kaupunki lausua ko. hallituksen esityksestä.

Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. Esityksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen edistää henkilön työllistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista, joten esityksen tavoitteena on osaltaan tukea myös työllisyysasteen nostamista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta sekä muutettavaksi näihin uusiin annettaviin lakeihin liittyen perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia, opintotukilakia, koulumatkatukilakia, ylioppilastutkinnosta annettua lakia sekä eräitä muita lakeja. Ministeriö pyytää lausunnon antajia ilmaisemaan kantansa esitettyjen uudistusten sisältöön, laajuuteen ja voimaantulon ajankohtaan.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 15.6.2020 opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnon Word-, TXT- tai RTF-muodossa osoitteeseen oppivelvollisuus@minedu.fi.

Liite Mikkelin kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kaupunginhallitus pyytää kasvatus- ja opetuslautakuntaa tekemään mahdolliset tarkennukset lausuntoon, jonka jälkeen lausunto toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnosta poistetaan maininta sotemaakunnan liittymistä asiaan. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Arto Seppälä esitti Jarno Strengellin ja Soile Kuitusen kannattamana, että lausuntoon muutetaan lakimuutoksen voimaantuloajaksi 1.8.2021 alkaen. 

Lisäksi Minna Pöntinen esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, että lausuntoon muutetaan lakimuutoksen voimaantuloajaksi 1.8.2022 alkaen. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään Arto Seppälän ja Minna Pöntisen esityksistä. Ne, jotka kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Arto Seppälän esitystä, äänestävät Ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa-ääntä (Minna Pöntinen, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry), 3 Ei-ääntä (Soile Kuitunen, Arto Seppälä, Jarno Strengell) ja 4 tyhjää ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Jukka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että Minna Pöntisen esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän esitystä vastaan siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa, ja ne jotka kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä (Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Pekka Pöyry, Jukka Pöyry, Mali Soininen, Petri Pekonen) ja 5 Ei-ääntä (Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Arto Seppälä, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää laajalla jakelulla lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esityksen luonnos on luettavissa oppivelvollisuuden laajentamishankkeen hankesivuilla osoitteessa https://minedu.fi/oppivelvollisuus-hanketiedot-ja-asiakirjat. Lausuntoa on pyydetty myös eräiltä kaupungilta ja kunnilta, ei kuitenkaan Mikkelin kaupungilta. Koska kyse on erittäin laajasta koulutuspoliittisesta asiasta, haluaa Mikkelin kaupunki lausua ko. hallituksen esityksestä.

Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. Esityksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen edistää henkilön työllistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista, joten esityksen tavoitteena on osaltaan tukea myös työllisyysasteen nostamista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta sekä muutettavaksi näihin uusiin annettaviin lakeihin liittyen perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia, opintotukilakia, koulumatkatukilakia, ylioppilastutkinnosta annettua lakia sekä eräitä muita lakeja. Ministeriö pyytää lausunnon antajia ilmaisemaan kantansa esitettyjen uudistusten sisältöön, laajuuteen ja voimaantulon ajankohtaan.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 15.6.2020 opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnon Word-, TXT- tai RTF-muodossa osoitteeseen oppivelvollisuus@minedu.fi.

Kaupunginhallitus on antanut liitteenä olevan lausunnon kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää kasvatus- ja opetuslautakuntaa tarvittaessa tarkentamaan lausuntoa ja toimittamaan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriöön..

Liite Mikkelin kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta tarkentaa tarvittaessa liitteenä olevaa kaupunginhallituksen lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kirjaamo@minedu.fi, oppivelvollisuus@minedu.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.