Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valtuustoaloite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen varmistettava Mikkelin kaupungilla

MliDno-2023-3553

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Soile Kuitunen ym. esittivät 25.9.2023 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on kunnan lakisääteinen perustehtävä. Tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen.

Edistämällä kuntalaistensa hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta kunnat lisäävät työllisyyttä sekä ehkäisevät monia sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuuden kasvua. Hyte-työllä on merkittävät inhimilliset mutta myös taloudelliset vaikutukset kunnille.

Mikkelin kaupunki toimii hyte-työssä tiiviissä vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen Eloisan kanssa. Hyte-työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että yhteistyö on saumatonta, samoihin tavoitteisiin pyrkivää ja strategista. Mikkelin kaupungilla on erinomaisia käytänteitä hyte-työssä, joita tulee jatkaa yhdessä Eloisan, muiden julkisen sektorin toimijoiden sekä alueen järjestöjen kanssa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupungin vuosittaiseen budjettiin tulee näkyväksi hyte-työ selkeästi. Lisäksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki selvittää, onko työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja sen koordinoimiseksi resursoitu ja vastuutettu tarkoituksenmukaisella tavalla Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa.

Mikkelissä 25.9.2023
Soile Kuitunen

Paavo Barck, Raine Lehkonen, Marita Hokkanen,
Anu Kokkonen, Tanja Hartonen, Liisa Ahonen,
Jussi Marttinen, Juha Ropponen, Katariina Janhunen,
Anna Reponen, Hannu Tullinen, Jenni Tissari,
Jatta Juhola, Arto Seppälä"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen perustehtävä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä määrittelee kunnan ja hyvinvointialueen vastuut. Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä mukaan kunnan vastuut hyvinvoinnin edistämisessä on määritelty, ja siihen kuuluu yhteistyö hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnan on seurattava kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä raportoitava niistä valtuustolle vuosittain. Kuntien toimintaa hyvinvoinnin edistämisessä ohjaavat myös mm. erityislait, kuten lastensuojelulaki, ikääntyneiden toimintakyvyn tukemista koskeva laki ja laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon hyvinvoinnin edistäminen sekä määritellä tavoitteet ja toimenpiteet. Strategia perustuu arvioon kunnan tilanteesta ja tulevista muutoksista.

Hyvinvointityöryhmä ja strateginen Hyvän elämän toimenpideohjelma lakisääteisenä hyvinvointisuunnitelmana ohjaavat Mikkelin kaupungin toimintaa hyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat hyvinvoinnin tilaan. Kaupunki toteuttaa lakisääteisiä hyvinvoinnin edistämisen tehtäviä laajassa verkostotyössä ja kehittämishankeyhteistyössä. Mikkelin kaupunki on saanut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laskennallista valtionsuutta vuonna 2023 yhteensä 1 M€.

Kaupungin hyvinvoinnin asiantuntija- ja koordinointiresursointi on toteutettu - tätä tehtävää tekee hyvinvointikoordinaattori. Hyvinvointityö on laaja-alaista ja monitoimijaista verkostotyötä. Lisäksi kaupungin hyvinvointikoordinaattorin työtehtäviin on sisällytetty muutakin vastuuta kuin hyvinvointityön asiantuntijana toimiminen ja hyvinvointityön koordinointi, jolloin laajan tehtäväkentän hoitamisessa on omat (työajalliset) haasteensa.

Hyte-työ osana kaupungin lakisääteistä toimintaa on vaikuttavaa ja merkityksellistä taloudellisesti, sosiaalisesti ja kestävästi, ja sille tulee osoittaa tarpeenmukaiset resurssit. Toimintamallin uudistamista tiiviimmän yhteistyön varmistamiseksi myös kaupunkiorganisaation sisällä on hyvä tarkastella. Edellä mainittua sekä asukkaiden osallistamista kumppanuuspöytämalliin tulee edelleen kehittää. Yhdyspintatyötä hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa tulee jatkaa ja edelleen kehittää. Päätöksenteon valmistelussa toteutetaan vaikutusten ennakkoarviointi.

Kaupungin tämänhetkinen tarve hyvinvointityössä on mielen hyvinvoinnin ja päihdetyön haasteisiin vastaamisessa. Mielen hyvinvoinnin tilassa ja päihdetilanteessa on huolestuttavaa kehitystä kaikilla ikäryhmillä. Ennaltaehkäisyyn ja jalkautuvaan työhön pyritään resurssoimaan tekijä. Yksi mahdollisuus resursoida Hyte-työtä on osoittaa Hyte-kertoimen mukaisesta valtionosuudesta rahoitus hyvinvoinnin edistämiseen.

Yhteenvetona kaupunki edelleen sitoutuu lakisääteisiin tehtäviin, tarkastelee resurssejaan ja kehittää toimintatapojaan verkostoyhteistyön ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisen varmistamiseksi. Hyvinvoivista ihmisistä elinvoimaa Mikkeliin!

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.