Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2024-345

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa, jotka tulee toimielinten hyväksyä tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinkohtaisia asioita. Kaupungin strategia, sekä siitä johdetut tilikauden toiminnallisia tavoitteita kuvaavat ohjelmakortit esitetään toimielimittäin talousarviokirjassa.

Vastuu määrärahojen käytöstä ja valvonnasta on Mikkelin kaupungin tilivelvollisilla viranhaltijoilla, joita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisuvaltaa on tarkennettu toimielinkohtaisissa toimintasäännöissä.

Valtuuston kokouksessaan 13.11.2023 § 122 hyväksymään talousarvioon tehtiin muutoksia "Talouden tasapainotusohjelma 2024-2026"-toimenpide-ehdotusten hyväksymisen johdosta, kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 137. Vuoden 2024 osalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alkuperäisestä talousarviosta leikattiin 92 500 euroa. Leikkaus on huomioutu käyttösuunnitelmassa 2024 ja se kohdistuu tulosalueille seuraavasti:

  • kansalaisopisto/osallisuusavustusten määrärahaleikkaus 20 000 €
  • kirjastoaineistohankinnat 20 000 €
  • yleisten kulttuuripalvelujen ostot 2 000 €
  • liikunnan kohdeavustukset 5 000 €
  • nuorisopalvelujen tilavuokrat 9 300 €.
     

Lisäksi kirjastopalvelujen tulomääräraha-arvioon lisättiin 36 200 € asiantuntijapalvelun myyntituloina.

Liitteenä käyttösuunnitelma vuodelle 2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, kirjastopäällikkö, museojohtaja, kulttuuripäällikkö, kaupunginorkesterin intendentti, liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.