Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ristiinan kirjaston urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2020-1218

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Moniammatillinen koulun, varhaiskasvatuksen, kirjaston, nuorisotoimen ja teknisen puolen asiantuntijoista koostuva hanketyöryhmä on valmistellut Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelmaa lukiolta vapautuneiden tilojen jatkokäytön kartoittamiseksi. Hanketyöryhmä esittää, että Ristiinan kirjasto ja nuorisotila siirretään koulukeskukselle hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on kokouksessaan 20.1.2021 § 6 päättänyt, että päätösehdotukseksi tulee hankesuunnitelman vaihtoehto 2. Lukiolta vapautuneet sisäilmaltaan hyvät ja tilavat luokat tulisi jäädä koulun käyttöön. 1960- luvulla rakennettu ja 1990- luvulla remontoitu koulun pohjoispääty vaatii todennäköisesti lähiaikoina peruskunnostuksen. Eikö kunnostus olisi järkevää tehdä tässä vaiheessa ja siirtää kirjasto niihin tiloihin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 21.1.2021 § 6  päättänyt, että päätösehdotukseksi tulee hankesuunnitelman vaihtoehto 2.

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 26.1.2021 § 12 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 2 mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Petri Pekosen, Minna Pöntisen, Armi Salo-Oksan ja Pekka Pöyryn kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 2 mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.1.2021, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan 20.1.2021 ja kaupunkiympäristölautakunnan 26.1.2021 esittämällä tavalla. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kirsi Olkkosen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Jukka Pöyry, Jyrki Koivikko) ja 9 ei ääntä (Minna Pöntinen, Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Mali Soininen, Arto Seppälä, Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että Kirsi Olkkosen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan koulukeskuksen tiloihin on tarkoituksena remontoida tilat kirjaston käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä. Kirjasto sijoittuu rakennuksen A-osan pohjoispäätyyn esiopetuksen viereen. Opinahjon puoleisen sisäänkäynnin kulmaukseen rakennetaan kirjastolle oma katoksellinen sisäänkäynti, invapysäköintipaikka ja -luiska. Kirjaston rakennusurakkaan kuuluvat myös rakenteilla olevan nuorisotilan ulkopuoliset rakennustyöt kuten mopojen paikoitusalue ja koripallokenttä. Näiden osuus rakennusurakasta on noin 20 000 euroa.

Talonrakennuspalvelut on pyytänyt tarjoukset Ristiinan kirjaston rakennus-, LVI- ja sähköteknisistä töistä Tarjouspalvelun ja Mikkelin kaupungin pienhankintapalvelun kautta 30.6.2021 päivätyillä tarjouspyynnöillä. Rakennusurakan osalta hankintamenettely oli avoin ja hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. LVI- ja sähköurakoiden osalta hankinnoissa käytettiin rajoitettua pienhankintamenettelyä. Määräaikaan 9.8.2021 mennessä saatiin rakennusurakkaan kolme (3) tarjousta, LVI-urakkaan kaksi (2) tarjousta ja sähköurakkaan kolme (3) tarjousta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.2.2021 § 56 hyväksynyt projektin hankesuunnitelman toteutusvaihtoehdon 2 mukaisesti. Kirjaston tilojen kustannusarvio on ollut 300 000 euroa alv 0 %.

Määräaikaan 9.8.2021 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

Rakennusurakka: Rakennusliike V. Mättölä Oy, Talonrakennus Pitkänen Ky, Rakennustoimisto Aripe Oy,

LVI-urakka: Caverion Suomi Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy,

Sähköurakka: Mikkelin Sähköasennus Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tarjousten perusteella päivitetty kustannusarvio hankkeelle on noin 520 000 euroa.

Urakkaohjelman kohdan 15.1 mukaan tilaaja pidättää oikeuden perustellusta syystä hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö voi hylätä kaikki tarjoukset, mikäli ne ylittävät määrärahat tai ovat sen arvion mukaan liian kalliita.

Kaupunkiympäristölautakunta hylkää Ristiinan kirjaston urakkatarjoukset perustuen myönnetyn määrärahan ylitykseen.

Kirjaston suunnitelmista etsitään kustannussäästöjä ja se kilpailutetaan myöhempään ajankohtaan uudestaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.