Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2021-3090

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 92 § kuuluu seuraavasti:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintoäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
 3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."
   

Hallintosäännön 47 §:

"Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja."

Hallintosäännön 48 §: "Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan puheenjohtaja ja puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 50 § 1 mom.: "Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen ja kaupunginhallituksen jaoston on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan."

Hallintosäännön 50 § 5 mom.: "Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi."

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 päättänyt otto-oikeuden alaisten päätösten ilmoittamisesta seuraavaa:

Kaupunginhallitus kehottaa siirrettyä toimivaltaa käyttäviä viranomaisia huolehtimaan kuntalain 92 §:n tarkoittamien päätösten ilmoittamisesta ylemmälle viranomaiselle kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten osalta kaupunginhallitus päättää, ettei seuraavista päätöksistä tarvitse ilmoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallitukselle ja/tai kaupunginjohtajalle:

 • virka- tai työehtosopimuksen mukaiset kokemus-, palvelu-, määrävuosi- ja työkokemuslisät
 • vuosilomapäätökset
 • muiden virka- tai työehtosopimuksen mukaisten ei-harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen
 • palkattomat virkavapaudet ja työlomat, joiden kesto on enintään yksi vuosi
 • henkilöstövalinnat
 • koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • sopimukset, joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • hankinnat, joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • vuokrasaatavien vapautuspäätökset, joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • edustustilaisuuksien järjestäminen, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • verohuojennuspäätökset
 • otto-oikeuspäätökset päätökset
 • muutoksista ostolaskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin
 • päätökset alitilityskassoihin liittyvistä muutoksista
 • päätökset saatavien poistoista kirjanpidosta
   

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan on syytä tehdä vastaava päätös lautakunnan alaisten viranomaisten päätösten ilmoittamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

 1. kehottaa siirrettyä toimivaltaa (kansalaisopisto, kirjastopalvelut, museopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kaupunginorkesteri, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut) käyttäviä viranomaisia huolehtimaan kuntalain 92 §:n tarkoittamien päätösten ilmoittamisesta ylemmälle viranomaiselle kaupungin hallintosäännön mukaisesti
 2. hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten viranomaisten osalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, ettei se käytä seuraavista päätöksistä otto-oikeutta eikä niistä tarvitse ilmoittaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtajalle tai sen esittelijälle:
   
 • virka- tai työehtosopimuksen mukaiset kokemus-, palvelu-, määrävuosi- ja työkokemuslisät
 • vuosilomapäätökset
 • muiden virka- tai työehtosopimuksen mukaisten ei-harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen
 • palkattomat virkavapaudet ja työlomat, joiden kesto on enintään yksi vuosi
 • henkilöstöpäätökset
 • koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • sopimukset, joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • hankinnat, joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • vuokrasaatavien vapautuspäätökset, joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • edustustilaisuuksien järjestäminen, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • päätökset muutoksista ostolaskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin
 • päätökset alitilityskassoihin liittyvistä muutoksista
 • päätökset saatavien poistoista kirjanpidosta.
   

Muista tämän ns. otto-oikeuden piiriin kuuluvista asioista tulee ilmoittaa seuraavasti:

 • sivistysjohtaja ilmoittaa päätöksensä lautakunnan puheenjohtajalle
 • tulosaluejohtajat ilmoittavat päätöksensä ko. lautakunnan puheenjohtajalle ja sivistysjohtajalle
 • muut ko. lautakunnan alaiset viranhaltijat ilmoittavat päätöksensä joko sivistysjohtajalle, kansalaisopiston rehtorille (kansalaisopiston asiat, kirjastopäällikölle (kirjastoasiat), museojohtajalle (museon asiat), kulttuuripäällikölle (yleisten kulttuuripalvelujen asiat), intendentille (kaupunginorkesterin asiat), liikuntapäällikölle (liikunta-asiat) ja nuorisopäällikölle (nuorisoasiat).
   

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, ettei päätöksellä ole tarkoitus vähentää tarpeellista päätöksistä tiedottamista. Päätöksistä tulee edelleen avoimesti tiedottaa paitsi asianomaiselle, myös niille viranhaltijoille, joiden työhön päätöksillä on vaikutuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja, sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.