Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma (PATU-ohjelma), hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2022-78

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto asetti 13.12.2021 § 187 vuoden 2022 talousarvion hyväksyessään sitovan velvoitteen ja tavoitteen vuodelle 2022 ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttamiseksi. Valtuusto edellytti kaupungin johtoa valmistelemaan maaliskuun loppuun mennessä leikkaavan lisätalousarvion, jossa on kuvattu ne toimenpiteet, joilla ylijäämäinen tulos saavutetaan. Lisäksi edellytettiin valmistelemaan myös tuleville vuosille toimenpiteet, joiden avulla tulos olisi kunkin vuoden osalta positiivinen ilman meneillään olevaa isoa omaisuuden järjestelyä. Vuoden 2022 talousarviokirjaan lisättiin kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä maininnat Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman laatimisesta. Ohjelmalla todettiin tavoiteltavan 7,5 miljoonan euron vuositason käyttötaloussäästöä, vuoden 2022 osalta tavoite on 3,7 miljoonaa euroa. Lisäksi talousarviokirjaan kirjattiin, että henkilöstölle suositeltavilla lomarahojen vapaaksi vaihtamisilla ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla mainittiin tavoiteltavan 1 miljoonan euron säästöä talousarviovuodelle 2022.

Valtuusto hyväksyi Palvelut ja tulevaisuus -ohjeman kokouksessaan 28.3.2022 § 44. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Ennen lopullisia päätöksiä on huolehdittava, että valmistelu sisältää henkilökunnan yhteistoimintamenettelyn, kuntalaisten kuulemisen sekä muut selvitykset, kuten yritys-, maaseutu- ja lapsivaikutusten arvioinnit.

Patu- ohjelman periaatepäätöksessä näkyvät henkilöstövaikutukset ovat alustavia ja suuntaa antavia. Mahdolliset toteutettavat henkilöstövähennykset ja muut henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ennen lopullista päätöksentekoa.

Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma sekä erillinen koontitaulukko ohjelman tasapainotustoimista ja esitys välittömästi toteutettavissa olevista vuoden 2022 määrärahamuutoksista ovat liitteenä. Vuotta 2022 koskevat määrärahamuutokset tuodaan lisätalousarviona ja muutettuna käyttötaloussuunnitelmana lautakunnan päätettäväksi asiakirjojen valmistuttua. Ohjelman sivulle 32 kirjatut hankkeet ja lisäselvitykset tuodaan erikseen päätöksentekoon, kun selvitykset ovat valmistuneet.

Sivistysjohtaja esittelee Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman ja sen toimenpiteet, jotka kohdistuvat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen toimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy vuoden 2022 määrärahamuutokset Patu käyttösuunnitelma -liitteen mukaisina, joka liitetään pöytäkirjaan.

Lisäksi päätettiin pitää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan iltakoulu hybridikokouksena 18.5.2022 klo 17.00. 

Tiedoksi

Rehtori Laitsaari, kirjastopäällikkö Stavén, museojohtaja Karttunen, kulttuuripäällikkö Latvala, intendentti Antila, liikuntapäällikkö Juhola, nuorisopäällikkö Sinioja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.