Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Muutos aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin 2019

MliDno-2018-641

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on päättänyt aluejohtokuntien strategisista hankkeista 21.11.2018 § 116 ja 20.3.2018 § 43. Haukivuorelle on aluejohtokuntien puheenjohtajien esityksestä myönnetty 4 700 € pyöräilyreitin opasteisiin ja 6 400 € Häkkilän eräpolun opasteisiin, yhteensä 11 100 €. Hinta-arviot oli tehty liikenneviraston kokonaispalvelusta saadun budjetaarisen tarjouksen perusteella.

Hankkeita on toteutettu rinnakkain niin, ettei niiden kustannuksia pysty erottelemaan, joten esittely koskee hankkeiden kokonaisuutta ja kokonaisbudjettia. Hankkeisiin liittyvistä hankinnoista ei ole tehty kaupungin hankintasäännön ja hankintoihin liittyvien ohjeiden mukaisia valituskelpoisia hankintapäätöksiä. Hankintasäännön mukaan aluejohtokunnalla on oikeus tehdä hankintoja 6 000 €:oon asti. Hallintojohtajalta saadun ohjeen mukaan monijäsenisten toimielinten tulee tehdä valituskelpoinen päätös hankinnoista, vaikka ne jäävät alle 6 000 euron.

Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt seuraavat viitoituksiin liittyvät tilaukset:

PL-Kilpi

lasku 8.7.2019: 4 680 €  ELY:n hyväksymät opasteet
lasku 9.9.2019: 8 535 € pystytystarvikkeet

Mainospuu

14.5.2019: 4 394,44 € kylttejä
22.5.2019:    264,00 € pystytystarvikkeet
28.5.2019:    133,50 € pystytystarvikkeet
28.6.2019:    145,40 € kiinnitystarvikkeita ja korjaustarroja

Lisäksi hankkeeseen on liittynyt ELY:n lupamaksuja yhteensä 3 415 €. Yhteensä hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 21 567,34 €, alv 0%. Ylitystä hankkeiden budjettiin nähden on 10 467,34 €.

Aluekoordinaattoria on pyydetty 21.5.2019 tekemään hintavertailu 42 opasteviitasta kiinnitystarvikkeineen. Hän on tehnyt vertailun kolmen eri yrityksen kesken. Vertailun perusteella ei ole tehty hankintapäätöstä, eivätkä hankinnat vastaa aluekoordinaattorin tekemää vertailua.

Aluejohtokunta on päättänyt 23.5.2019 § 34 käyttää osan skeittiparkkiin osoitetuista rahoista Häkkilän eräpolun ja Asemankylän kyltteihin. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja ei ole huomannut kokouksessa tehtyä muutettua päätösesitystä, minkä vuoksi hän ei ole esittänyt otto-oikeuden käyttämistä. Strategisten hankkeiden rahoituksesta päättää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, joten sillä on päätösoikeus myös rahoituksen muutoksiin. Skeittiparkkiin on käytetty tänä vuonna 3 380 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että skeittiparkkiin varatusta määrärahasta käytetään 6 620 € kattamaan kyltityshankkeiden ylityksiä. Loppu ylityksestä 3 847,34 € katetaan Haukivuoren aluejohtokunnan kustannuspaikalta 3801.

Lisäksi lautakunta muistuttaa kaikkia aluejohtokuntia niiden velvollisuudesta noudattaa kaupungin hallintosääntöä, hankintasääntöä ja hankintaohjeita sekä käyttötalousbudjetin että strategisten hankkeiden budjettien sitovuudesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa tämän pykälän tiedoksi myös kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Aluekoordinaattori, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.