Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Liikuntapalveluiden hinnasto vuodelle 2020

MliDno-2019-1432

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeiden yhteydessä on esitetty, että maksuja ja taksoja tulee korottaa 3 %. Liikuntapalveluiden hinnastossa korotusesitys on laskettu niin, että aiemmin voimassa olleisiin taksoihin on lisätty 3,5 %, jonka jälkeen uusi taksa on saatu pyöristämällä summa tasaeuroon. Uimahallien kertalipuissa pyöristystä ei tehty. Edellisessä taksantarkastuksessa syksyllä 2017 junioreiden vuoromaksuja ja lastenlippuja ei korotettu. Nyt korotus on laskettu kaikkiin maksuryhmiin, mutta junioreiden taksojen kohdalla pyöristys on tehty pääosin alaspäin, jolloin korotusta ei ole joihinkin maksuihin tullut.

Hänninkentän talvikaudelle ja jäähalleille esitetään hinnoittelumuutosta. Tällä hetkellä hinnastossa on eri tuntihinta harjoituksille ja otteluille ja sen lisäksi erillinen kappalehinnoittelu otteluille, jotka vaativat enemmän palvelua (bandyliigaottelut, SM-liiga, Mestis-ottelut ja muut vastaavat). Muissa varauksissa harjoituksen ja ottelun välillä ei käytännössä ole palvelun suhteen eroa. Tästä syystä korkeampi tuntihinta otteluille esitetään poistettavaksi, jolloin jäljelle jää yksi tuntitaksa kuten muissakin liikuntapaikoissa. Vastaava muutos tehtiin nurmi- ja keinonurmikentille edellisen taksantarkastuksen yhteydessä vuonna 2017.

Taksamuutokset on rytmitetty astumaan voimaan aikavälillä 1.1.2020 – 1.9.2020 siten, että jo myönnetyt vuorot laskutetaan nyt voimassa olevan hinnaston mukaan ja uusi kausi alkaa uusilla hinnoilla. Voimaantuloaika on merkitty hinnastoon kunkin liikuntapaikan kohdalle. Täysimääräinen vaikutus tulokertymään näkyy vasta vuonna 2021.

Sisä- ja vesiliikuntaryhmiin ja seniorikorttiin ei esitetä muutoksia, koska niiden hinnoista on päätetty jo aiemmin tänä vuonna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy talousarvion tulo-odotuksen nousuun perustuvan hintojen korotuksen kokonaisuutena sekä hinnoitteluperusteen muutoksen Hänninkentän talvikauden ja jäähallien osalta. Korotukset astuvat voimaan liikuntapaikkakohtaisesti taulukossa esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikuntaseurat, Pekka Turunen, Virpi Lahti, Kimmo Kellman, Arja Tuukkanen, Tiina Juhola, tilavaraukset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00