Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelma

MliDno-2019-1781

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Liite: Liikuntapaikkakartoitus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (18.3.2019 § 35) Mikkelin kaupunkia koskevan palvelusuunnitelman, jossa todettiin, että Mikkelissä on laaja ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto. Liikuntapaikat ovat tasoltaan ja hoitovaatimuksiltaan hyvin erilaisia eikä yhtenäistä tasonmäärittelyä ole tehty.

Liikuntapalvelujen tehtäväksi annettiin luokitella liikuntapaikat käytön, sijainnin ja suoritustason perusteella A - D-luokkiin. Tehtävänannossa kehotettiin kuvaamaan ja selkeyttämään liikuntapaikkajärjestelmää sekä valmistelemaan liikuntapaikkaverkostoa siten, että lähiliikuntapaikat ja koulujen yhteydessä olevat liikuntapaikat säilyvät, mutta vähällä käytöllä olevat liikuntapaikat harkitaan uudelleen. Uudella palvelurakenteella tavoitellaan säästöjä ja toiminnan tehostumista.

Palvelusuunnitelmassa edellytetty liikuntapaikkaverkoston kartoitus ja luokittelu on tehty liikuntapalvelujen henkilöstön voimin. Selvityksessä on luetteloitu liikuntapaikat liikuntapaikkatyypeittäin, kuvattu niiden ominaisuuksia (mm. alue, luokitus, opetuskäyttö, kustannus- ja varustelutietoja) sekä kuvattu kunkin liikuntapaikkatyypin hoitotoimenpiteitä.

Liikuntapaikkaselvitystä tehtäessä on käynyt ilmeiseksi, että pidemmän aikavälin liikuntasuunnitelman laatiminen Mikkeliin olisi tarpeellista. Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman laatimisen (02.09.2019, § 339) ja valtuuttanut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoamaan ohjausryhmän ohjelman laatimista varten. Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ohjausryhmään. Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman tulee valmistua siten, että se on käytettävissä vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan liikuntapaikkakartoituksen ja antaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee keskuudestaan 2 - 3 jäsentä Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjausryhmään ja valtuuttaa vs. liikunta- ja nuorisojohtajan kokoamaan 7 - 10-henkisen ohjausryhmän, joka suunnittelee ja ohjaa Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman laatimista.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja palaa tämän asian käsittelyyn seuraavassa lautakunnan kokouksessa (liitteen puuttumisesta johtuen).

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjausryhmään Heino Lipsasen, Aleksi Niemisen ja Jatta Juholan. Lautakunta valtuuttaa vs. liikunta- ja nuorisojohtajan kokoamaan ohjausryhmän.

Merkitään, että Roope Nykänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

valitut jäsenet

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.