Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 24.2.2021

§ 24 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 / Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2021-906

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lautakuntien on annettava toimintakertomuksen tiedot torstaihin 25.2.2021 mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne

Palvelusuunnitelman toteutuminen: talousarviossa 2020 päätetyn toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan olennaisuuden periaatetta noudattaen. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos).

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat: talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi: valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla.

Tunnusluvut: tunnuslukujen osalta raportoidaan TP2019/TA2020/TP2020 ja Toteutuma-%. Jos tunnusluvuissa on olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava tiivis selvitys.

Suoritetaulukot: palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan ”Keskeiset tapahtumat kaudella”-kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava.

Yhteenvetona vuoden 2020 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että lautakunnan alaisen toiminnan tuotot olivat noin 1 959 000 euroa ja ne ylittivät talousarvoin 14 000 euroa. Toimintakulut olivat 18 073 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 1 804 000 euroa. Toimintakate muodostui näin ollen 1 818 000 euroa talousarviota paremmaksi.

 • Toimintakulujen alitukseen syynä oli koronapandemian poikkeusolot, jonka johdosta toimintoja suljettiin ja/tai rajoitettiin, henkilöstöä lomautettiin tuotannollisista syistä eikä esimerkiksi toiminnan tuottamisessa ja ylläpitämisessä tarvittavia aineita, tavaroita, tarvikkeita ja ulkoa ostettavia palveluja hankittu. Toisaalta koronatilanne on myös synnyttänyt uusia tapoja tehdä ja viedä kulttuuripalveluja asiakkaan ulottuville esimerkiksi verkon välityksellä. Koronatilanteesta johtuen lautakunnan alaisille toiminnoille asetetut tavoitteet eivät toteutuneet.
 • Lautakunnan alaiset tulosalueet jaettiin tehtävänmukaisiksi tulosalueiksi 1.7.2020 alkaen. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue jaettiin kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueeksi ja kirjaston tulosalueeksi – samassa yhteydessä nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti siirtyivät nuorisopalveluiden tulosalueelle. Taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue jaettiin tulosalueiksi yleiset kulttuuripalvelut, museopalvelut ja kaupunginorkesteri. Liikunta- ja nuorisotulosalue jaettiin tulosalueiksi liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut.
 • Taide, kulttuuri ja tapahtumat tulosalueentoimintatuotot olivat 238 000 euroa ja ne ylittivät muutettuun talousarvion noin 78 000 eurolla. Ylitys selittyy suurelta osin museoiden saamista avustuksista, joita kertyi 39 400 euroa sekä orkesterin saamista korona-avustuksista 22 000 euroa. Lisäksi museoiden toimintatuotoksi kirjautui vanhoja Museokorttitilityksiä sekä loppuvuodesta vuoden 2020 Museokorttitilityksiä. Toimintakulut olivat 2 681 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 412 000 eurolla. Toimintakate oli 2 443 000 ja se toteutui muutettuun talousarvioon nähden 83,4–prosenttisesti.
 • Sodan ja rauhan keskus muisti avautuu yleisölle keväällä 2021. Päämajamuseon perusnäyttelyä uusitaan hyödyntäen uutta näyttelytekniikkaa. Koronaepidemian vuoksi kaikki museokohteet olivat yleisöltä suljettuina ajalla 15.3.-30.6.2020. Kaikki tapahtumat peruutettiin samasta syystä. Museoiden avoinnapitohenkilökunta oli lomautettuna neljä viikkoa ajalla 19.5.-15.6.Mikkelin kaupungin museoissa vieraili yhteensä 18 253 kävijää, joka on noin puolet edellisvuoden kävijämäärästä.
 • Kaupunginorkesteri teki alkuvuonna palvelukotiesiintymisiä ja kausikonsertteja normaalisti. Konserttikausi keskeytettiin 13. maaliskuuta. Muusikot olivat palkanmaksun keskeytyksessä 2.4.-14.5.2020. Orkesteri on toteuttanut erilaisia videointeja, joita on julkaistu verkossa.
 • Yleisissä kulttuuripalveluissa ei ollut varsinaista tapahtumatoimintaa maaliskuun puolesta välistä kesäkuun loppuun saakka koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten ja tapahtumien järjestämiskiellon vuoksi. Keväällä ja kesällä palkanmaksun keskeytyksessä olivat kulttuurituottaja ja Hulivilikarnevaalin tuottaja. Syyskauden aikana pystyttiin toteuttamaan pienempiä, rajattuja tapahtumia sekä testattiin joitakin soveltavia palveluja, kuten striimattuja konsertteja ja digitaalista satuseikkailua varhaiskasvatuksen puolelle.
 • Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosalueen osalta toimintatuotot jäivät noin 100 000 euroa alle muutetun talousarvion ja toimintakulut noin 675 000 euroa alle talousarvion. Liikuntapalveluiden toimintatuotot olivat noin 865 000 euroa ja toimintakulut noin 7 792 000 euroa. Toimintakate oli 6 927 000 euroa.
 • Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelmaan liittyvät työpajat ja asiakaskyselyt toteutettiin alkuvuoden aikana; osa suunnitelluista työpajoista ja haastatteluista jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Olemassa olevien liikuntapaikkojen korjaustarpeiden kartoitus on aloitettu. Ristiinan nuorisotilan sijoittaminen yhtenäiskoulun yhteyteen on hankesuunnitteluvaiheessa ja toteutuu vuoden 2021 aikana. Kattilansillan nuorisotalosta on luovuttu ja siirrytty tilapäistiloihin odottamaan Eteläisen aluekoulun valmistumista.
 • Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen toimintatuotot olivat 856 000 euroa ja ne ylittivät talousarvin 37 000 euroa. Toimintakulut olivat 5 448 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 638 000 euroa. Toimintakate oli 4 592 000 euroa ja se oli 675 000 euroa talousarviota parempi.
 • Kansalaisopiston kevätlukukausi keskeytettiin koronavirusepidemian takia kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän päätöksellä 14. maaliskuuta ja määräaikaiset tuntiopettajat irtisanottiin. Osa kieltenopetuksesta ja lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen liittyvästä kuvataideopetuksesta hoidettiin loppukevään aikana etäopetuksena. Syyslukukausi keskeytyi koronan takia marraskuun lopussa ja osa kurssikerroista ja alkusyksyn korvauskerroista jäi pitämättä.
 • Aluejohtokunnille valmisteltiin uutta lähidemokratiamallia, jota ei lopulta hyväksytty esitetyssä muodossa. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin siirtää aluejohtokunnat vuoden 2021 aikana kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen. Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat toimineet vaikuttamistoiminnassa aktiivisesti muun muassa antamalla lausuntoja rakennushankkeisiin, kaupunkisuunnitteluun ja esteettömyyteen.
 • Kirjastopalveluissa on toteutettu kirjastolle laadittua palvelusuunnitelmaa valtuuston päätösten mukaisesti. Palveluverkkoa on tiivistetty lakkauttamalla Kalevankankaan ja Lähemäen kirjastot 1.1. ja Rantakylän kirjasto 1.7. Kirjastopalvelujen kriittisimpiä tarpeita paikkaamaan perustettiin uusi, hakeutuva palvelumuoto Liikkuva kirjastopalvelu, joka tuo kirjastoaineistoja ja henkilökunnan osaamista perinteisten kirjastotilojen ulkopuolelle. Kirjaston verkkopalveluja on kehitetty palvelusuunnitelman mukaisesti Lumme-kirjastojen laajuudessa. Esimerkiksi e-kirjahankintaan on panostettu sekä otettu käyttöön kotimainen etä-eMagz -palvelu, joka mahdollistaa asiakkaille sähköisten aikakauslehtien lukemisen myös muualla kuin kirjaston verkossa. E-aineistojen käyttö on kasvanut voimakkaasti.


Kaupungin hallintosääntö ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Tulosalueet tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja.

Toimintakertomukseen on liitetty lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot.

Liite Toimintakertomus 2020/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut