Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Mikkelin kaupungin ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n kumppanuussopimus

MliDno-2020-1808

Valmistelija

  • Matti Karttunen, museojohtaja, Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.5.2017 § 38, että kaupunki sitoutuu antamaan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:lle avustusta 50 000 euroa/vuosi edellyttäen, että Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön kokonaisrahoitus muodostaa esitetyn mukaisen, riittävän kokonaisuuden. Mikkelin kaupungin ja Sodan ja rauhan keskus Muistin edustajat ovat laatineet kumppanuussopimuksen yhteistyöstä vuosille 2020 ja 2021. Kumppanuussopimuksessa sovitaan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on humanistis-yhteiskunnallinen tiedekeskus, jonka missiona on kertoa sodasta edistääkseen rauhaa. Muistin toiminnan keskiössä ovat sotaa ilmiönä käsittelevät, uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävät näyttelyt ja verkkopalvelut. Muisti muodostaa yhdessä Mikkelin kaupungin ylläpitämän Päämajamuseon ja Jalkaväkimuseon kanssa kiinnostavan sotahistoriallisen kokonaisuuden, joka houkuttelee historiasta, etenkin sotahistoriasta kiinnostuneita matkailijoita Mikkeliin. Tämän kumppanuussopimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on tukea Muistin toimintaa Mikkelissä. Muisti avautuu yleisölle keväällä 2021.

Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n kanssa kumppanuusopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Avustussumma 50 000 euroa sisältyy Mikkelin kaupungin museoiden budjettiin vuonna 2020 ja 50 000 euron avustus on museoiden vuoden 2021 TA-raamissa.

Nyt solmittava sopimus on voimassa vuodet 2020 ja 2021.

Liite: Mikkelin kaupungin ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n kumppanuussopimus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n kumppanuussopimuksen vuosille 2020 ja 2021 sekä valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, talouspalvelut, museojohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.