Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Eron myöntäminen Tarja Siniojalle nuorisopäällikön virasta ja viran aukijulistaminen

MliDno-2024-1066

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuorisopäällikkö Tarja Sinioja on 5.3.2024 saapuneella sähköpostilla irtisanoutunut Mikkelin kaupungin nuorisopäällikön virasta siten, että virkasuhde päättyy 31.7.2024.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön "68 § Palvelussuhteen päättyminen” mukaan palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

Hallintosäännön "30 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen toimivalta” mukaan lautakunta päättää palvelualueelle kuuluvan tulosalueen esimiehen valinnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää nuorisopäällikkö Tarja Siniojalle eron nuorisopäällikön virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 31.7.2024.

Samalla hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää julistaa nuorisopäällikön viran auki haettavaksi 2.4.2024 lukien siten, että hakuaika päättyy 3.5.2024 klo 15.00 ja oikeuttaa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen hallinnon päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää nuorisopäällikön haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi edustajikseen haastatteluryhmään Anu Kokkosen, Nina Jussi-Pekan, Jukka Hynnisen ja Mikko Haverisen. 

Tiedoksi

Nuorisopäällikkö, haastatteluryhmään valitut, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.