Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Oikaisuvaatimus (MliDno-2019-10) Mikkelin taidemuseon väistötilojen sisustussuunnittelu ja hankinnat

MliDno-2019-10

Valmistelija

  • Anna-Maria Larikka, amanuenssi, Anna-Maria.Larikka@mikkeli.fi
  • Carita Hakkarainen, Hankinta-asiantuntija, Carita.Hakkarainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sisustusstudio Vitriini on jättänyt 28.2.2019 päivätyn oikaisuvaatimuspyynnön koskien kulttuuri- ja museojohtajan tekemää hankintapäätöstä 19.2.2019 § 1 (MliDno-2019-10). Sisustusstudio Vitriini vaatii oikaisua tehtyyn hankintapäätökseen, niin että suoritettaisiin uusi kilpailutus määrällisesti ja laadullisesti sekä vertailukelvollisesti kaupungin hankintasäännön mukaisesti. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Hankintayksikön vastine oikaisuvaatimukseen:

Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön 17.12.2018 § 465 mukaisesti kilpailutus tulee aina suorittaa, mikäli hankinnan veroton arvo ylittää 6 000 euroa. Hankinnoissa joiden arvo on alle 60 000 euroa, voidaan käyttää rajoitettua menettelyä. Hankinta tulee kuitenkin suunnata vähintään kuitenkin kolmelle (3) yritykselle. Kilpailutus tulisi tehdä sähköisen Cloudia-kilpailutusportaalin kautta. Museotoimi toteaa, että vaikka tarjouspyyntöä ei ole tehty kilpailutusjärjestelmän kautta, niin tarjousten vastaanottaminen sähköpostitse ja myös paperilla ei ole syrjinyt tarjoajia.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle yritykselle 2.11.2018 ja tarjoukset pyydettiin 16.11.2018 mennessä sähköpostitse. Tarjouspyynnön tehtävän sisällöksi mainittiin taidemuseon väistötilojen museokaupan, aula- ja työpajatilan, toimistotilojen aulan, avotoimiston ja neuvottelutilan sisustussuunnittelusta ja suunnitelman mukaisista hankinnoista. Tarjouspyynnössä mainittiin, että arvostetaan ennakkoluulotonta ja kustannustietoista suunnittelua. Tarjouspyynnön liitteenä oli tilojen pohjakuvat. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Sisustussuunnitteluanne ja Sisustusstudio Vitriini. Taidemuseon henkilökunnan arvioinnin perusteella tarjouksissa ei havaittu merkittäviä laadullisia eroja, joten valittiin edullisempi Sisustussuunnitteluanne/JSP-Keittiöt Oy:n tarjoussuunnitelma kalusteineen yhteishintaan 24 911,29 euroa, alv 0 %. Tarjottu kokonaisuus on riittävä taidemuseon tarpeisiin ja tarjouspyynnön mukainen kustannustietoinen ratkaisu. Tarjouspyynnön sisältö ei ole muuttunut tarjouspyynnön aikana, vaan tarjouspyynnössä on asetettu arvostustekijä ennakkoluulottomaan ja kustannustietoiseen suunnitteluun.

Kaupungin sisäisen hankintaohjeen mukaisesti hankintapäätöksen perusteena voivat olla kokonaistaloudellinen edullisuus tai halvin hinta. Laatutekijät voidaan ottaa huomioon tarjouspyynnössä pakollisina vähimmäisvaatimuksina ja/tai erikseen vertailtavina kohtina. Toimittajaksi valitaan tarjoaja, joka täyttää tarjouspyynnön kelpoisuusehdot ja vähimmäisvaatimukset sekä on vertailukriteerien perusteella paras. Vaikkakaan tarjouspyyntöä ei ole julkaistu sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta, niin tarjouspyyntömenettely ei ole syrjinyt tarjoajia, vaan tarjouskilpailun on voittanut parhaalla kustannustietoisella ratkaisulla paras tarjous.

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta päättää, että Sisustusstudio Vitriinin oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. 

Tiedoksi

Sisustusstudio Vitriini, Mikkelin taidemuseo

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla siitä kirjallisesti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, osoite alla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimuspäätökseen saa hakea muutosta valittamalla myös se, jolla on hallintolainkäyttölain 6 §:n tai muun lain mukaan valitusoikeus asiassa

Valituskirjelmässä on ilmoitettava, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirja on valittajan tai sen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Siinä on mainittava valittajan ja, jos hän ei ole allekirjoittajana, myös laatijan nimi ja kotipaikka sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja aikaisemmin esittämättömät todisteet, joihin valittaja viittaa perusteinaan sekä mahdollisen asiamiehen valtakirja, ellei tämä ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valitusasiakirjat on viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen virka-aikana toimitettava hallinto-oikeuteen. Lähettäjän vastuulla saadaan valitusasiakirjat myös lähettää maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille yllä mainittuna määräpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, ellei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu asianosaisen ilmoittamalla osoitteella. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Hallinto-oikeuden käsittelystä peritään 1.1.2016 alkaen tuomioistuinmaksulain mukainen oikeudenkäyntimaksu 250 euroa.

Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Min­na Cant­hin ka­tu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500
Faksi 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet