Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2019

MliDno-2018-1735

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuluvan valtuustokauden aikana Mikkelin kaupungissa on kokeiltu alueiden kehittämistä uudenlaisella, asukkaat mukaan ottavalla osallistuvan budjetoinnin mallilla. Osallistuva budjetointi uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun, ja sen soveltamiseen kannustetaan kesäkuussa 2017 voimaan tulleessa kuntalain pykälässä 22 §. Osallistuva budjetoinnin malli on uudenlainen talouden, demokratian ja käytännön yhdistämisen toimintamalli, mikä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittämiseen, yhteisten asioiden edistämiseen ja asukkaiden osallistumiseen.

Mikkelissä osallistuvan budjetoinnin mallia on kokeiltu aluejohtokuntatoiminnassa siten, että osa aluejohtokuntien budjeteista on koottu yhteen määrärahaan, jonka puitteissa aluejohtokunnat ovat voineet esittää rahoitettavia hankkeita. Hankkeiden on tuettava kaupungin strategiaa. Lisäksi hankkeet tulee suunnitella alueen asukkaiden kanssa siten, että hankkeet hyödyttävät mahdollisimman laajasti alueen asukkaita. Aluejohtokunnat toteuttivat vuoden 2018 aikana ensimmäiset strategiset hankkeensa, joiden ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen on otettu mukaan alueiden asukkaat, yhdistykset ja muut yhteisöt.

Vuodella 2019 aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin on budjettiin ehdotettu 150 000 euroa. Syksyllä esitettiin hankkeita noin 107 000 €:lla. Aluejohtokuntien puheenjohtajat ovat 6.3.2019 pitämässään kokouksessa esittäneet täydennystä kuluvan vuoden strategisiin hankkeisiin.

Aluejohtokuntien esitykset hankkeiksi liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä aluejohtokuntien tekemät esitykset strategisiksi hankkeiksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16