Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2020-449

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lautakuntien on annettava toimintakertomuksen tiedot torstaihin 27.2.2020 mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne

Palvelusuunnitelman toteutuminen: talousarviossa 2019 päätetyn toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan olennaisuuden periaatetta noudattaen. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos).

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat: talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi: valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla. Tuloskortteihin lisätään Toteutuminen-sarake, ja niistä on käytävä ilmi myös talousarviossa asetettu tavoitetaso.  Mikäli indikaattori sisältää useamman toimielimen/tulosalueen/vast. toimintaa, raportoidaan se vain yhdessä tuloskortissa ja tuodaan siinä ilmi kaikkien toimijoiden osuudet.

Tunnusluvut: tunnuslukujen osalta raportoidaan TP2018/TA2019/TP2019 ja Toteutuma-%. Jos tunnusluvuissa on olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava tiivis tekstimuotoinen selvitys.

Vuoden 2019 tilinpäätösraportoinnissa käytetään Kuntamaisemaohjelmaa viimeisen kerran.

Yhteenvetona vuoden 2019 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että

 • lautakunnan alaisen toiminnan tuotot olivat 2 774 000 euroa ja ne ylittävät talousarvion noin 109 000 euroa. Toimintakulut olivat 19 577 000 euroa ja ne alittivat talousarvion noin 740 000 euroa. Toimintakate on näin ollen 16 803 000 euroa ja se muodostui 849 000 euroa talousarviota paremmaksi.
 • lautakunnan hallinnon alle kuuluvat lautakuntatoiminta ja kumppanuussopimukset Mikkelin teatterin kannatusyhdistyksen, Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistyksen ja Konsertti ja kongressitalo Mikaelin kanssa. Toiminta toteutui sopimusten mukaisesti. Hallinnon toimintakate oli 2 300 547 euroa ja se on noin 19 500 euroa talousarviota heikompi.
 • taide, kulttuuri ja tapahtumat tulosalueen toimintatuotot olivat noin 300 000 euroa ja toimintakulut 2 958 000 euroa. Toimintakate oli 2 658 000 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 70 000 euroa, toimintakulut alittuivat noin 61 000 euroa ja näin ollen toimintakate muodostui noin 131 000 euroa talousarviota paremmaksi.
 • Taidemuseon asiakaspalvelu, näyttelytoiminta ja museoiden toimistot siirtyivät väistötiloihin kauppakeskus Akseliin kevään 2019 aikana. Näyttelytoiminta avautui yleisölle kesäkuun alussa. Sodan ja rauhan keskus Muistin toimitilojen kunnostaminen Päämajataloon on alkanut. Muisti aloittaa toimintansa Päämajatalossa keväällä 2021. Kulttuuripalvelujen uusia avauksia olivat mm. kirjaston kanssa yhteistyössä hankitut kulttuurivälineet. Hulivilikarnevaali keräsi lähes 10 000 kävijää, myös Puistokonsertti –sarjan kuulijaluvuissa tehtiin ennätys, 3 094 hlöä. Kulttuuripalvelujen omissa ja yhteistyössä muiden kanssa järjestetyissä tapahtumissa kävi 52 505 henkilöä. Kaupunginorkesteri äänitti Mikaelissa yhteistyössä Jyväskylä Sinfonian kanssa pääsiäisoratorio ja kesällä orkesteri esiintyi muutamalla festivaalilla. Syyskaudella äänitettiin lastenmusiikkilevy yhdessä Orffityhtyeen kanssa. Kokonaiskuulijamäärä konserteissa vuonna 2019 oli 18 546.
 • elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen toimintatuotot olivat noin
  1 099 000 euroa ja toimintakulut 6 175 000 euroa. Toimintakate oli 5 076 000 euroa ja se on noin 277 000 euroa talousarviota parempi.
 • kirjastojen lainaus kääntyi hienoiseen nousuun laskusuuntaisten vuosien jälkeen, myös kirjastojen kävijämäärät lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna, mihin lienevät syynä myös omatoimikirjastojen mahdollistamat laajemmat aukioloajat sekä runsas tapahtumien määrä. Suuri voimanponnistus oli Lukemisen unelmavuoden koordinointi ja teemavuoteen liittyvien tapahtumien järjestäminen. Kirjasto valittiin Kuntaliiton Vuoden kirjastokunta-kilpailun finaaliin. Kirjaston palveluverkko muuttuu, kun talouden tasapainottamisen vuoksi Kalevankankaan ja Lähemäen kirjastot lakkautuivat 1.1.2020 ja Rantakylän kirjasto lakkautuu 1.7.2020. Lisäksi Otavan ja Suomenniemen kirjastot toimivat supistetuilla palveluajoilla. Hakeutuvia kirjastopalveluita kehitetään. Kansalaisopiston kokonaistuntimäärää vähennettiin lukuvuodelle 2019 - 2020. Kansalaisopistossa on jatkettu seudullista yhteistyötä palvelumyynnin ja hankkeiden kautta. Aluejohtokuntien osalta kaupunginhallitus päätti joulukuun alussa, että kaupunki valmistelee uuden lähidemokratian mallin.
 • liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosalueen toimintatuotot olivat 1 375 000 euroa ja toimintakulut 8 138 000 euroa. Toimintakate oli 6 763 000 euroa ja se on noin 466 000 euroa talousarviota parempi.
 • keskustan nuorisotila Starlight muutti helmikuussa yhdessä Ohjaamo Olkkarin kanssa uusiin tiloihin. Kaupunkilaisten liikunnan määrää on pyritty lisäämään: seniorikortin käyttö on laajennettu kaikille eläkeläisille, Voimaa vanhuuteen –ohjelman vertaisryhmiä on lisätty, liikuntaseuroihin kuulumattomia lapsia ja nuoria on ohjattu liikunnan pariin, liikuntapaikkoja on kunnostettu ja rakennettu mahdollisuuksien mukaan. Syksyllä käynnistettiin Liikkuva Mikkeli ohjelman tekeminen. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen on tähdätty muun muassa pyöräilyn edistämisellä, nuorisotyön kävijä- ja kontaktien määrän lisäämisellä ja liikunnan ulottamisella aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin.

 

Strategian mukaiset tavoitteet ja indikaattorit käyvät ilmi liitteen toimintakertomuksen tuloskorteista. Vuonna 2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti kouluterveyskyselyn, joten tavoitteiden toteutumista on kuvattu tuloskortissa sekä numeerisesti että sanallisesti.

Kaupungin hallintosääntö ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Tulosalueet tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja.

Toimintakertomukseen on liitetty lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot.

Liite Toimintakertomus 2019/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen 30.3.2020 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.