Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kulttuurikannustin 2020

MliDno-2019-2207

Valmistelija

 • Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, Susanna.Latvala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluissa julistettiin haettavaksi 1.1 - 31.1.2020 välisenä aikana KulttuuriKannustin. Kannustin pyrkii löytämään idean tai hankkeen, joka kehittäisi kaupungin kulttuuria ja edistäisi taiteen saavutettavuutta. Idean tulisi olla uudenlainen, hyvä ja toteuttamiskelpoinen ja kaupungin strategiaan nojaava. Kannustin kehittää luovasti idean, toimintatavan tai kehittämiskohteen ja huomioi kulttuurin kentän erilaiset toimijat. KulttuuriKannustimen tarkoituksena on avustaa uuden, innovatiivisen idean, kehittämiskohteen tai toimintatavan käyttöönottoa Mikkelin kaupungissa. Ytimenä on taiteen ja kulttuurin edistäminen rohkealla ja uudentyyppisellä ajattelulla. Kannustimella haetaan yllätyksellisyyttä, kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta. Uuden luominen ja rohkea, kokeileva katsontatapa taiteeseen ja kulttuuriin ovat Kannustimen avainasioita. Myös mikkeliläisyys on keskiössä, sillä avustuksen hakijoiden tulee olla mikkeliläisiä, jonka lisäksi idea täytyy toteuttaa Mikkelissä. KulttuuriKannustin jalkauttaa kaupungin strategiaa käytännön tasolle, sillä ehdotettavan idean on jollain tapaa nojattava kaupungin strategiaan. Hakijana Kannustimessa voivat olla niin yksittäiset henkilöt, vapaamuotoiset ryhmät kuin rekisteröidyt yhdistyksetkin.

KulttuuriKannustimen tarkemmat hakuohjeet ja perusteet on vahvistettu kulttuuripalveluiden avustusohjeessa. KulttuuriKannustimen myöntää vuosittain hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Lautakunta voi myös halutessaan jättää KulttuuriKannustimen jakamatta. KulttuuriKannustinta haettiin Mikkelin kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Vuoden 2020 KulttuuriKannustin -hakemuksia tuli määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Lautakunnan jäsenet voivat tarvittaessa tutustua ennakkoon hakemuksiin kaupungin kirjaamossa. KulttuuriKannustinta ovat hakeneet seuraavat henkilöt tai ryhmät:

 1. *********, suurempi valokuvanäyttely, elämys, naurutila keskeisellä paikalla Mikkelissä. Lähtökohtana tuoda positiivisuutta ja iloa kaupunkiin. Tuottaa hyvää mieltä. Ajatus kuvata ihmisiä nauramassa, repeämässä, hekottamassa ja kikattamassa. Mukana myös äänitaiteilija Jani Orbinski, kuvauksien yhteydessä kuvissa olevien ihmisten nauruja nauhoitetaan ja niistä luodaan tilaan äänimaailma.
 2. Volat Oy, MikJam! Koko kaupungin jamit Kirkkopuistossa. Kaupunkilaisia osallistava, rento yhteissoitto- ja laulutapahtuma.
 3. *********, Anttola ja talvisota - näyttelyn kokoaminen Anttolan Seurojentalolle Koivulaan kesätapahtuma Kihujen aikaan.
 4. Etelä-Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry, nykytanssiresidenssi aj. 20.7.-2.8.2020, työryhmä Pluri sekä KUUDES TILA, NYKYTANSSITAPAHTUMA Mikkelissä 30.7.-2.8.2020.
 5. Yhteistyöryhmä Majurin Ruusu, Majurin ruusuja ja kulttuurimaisemaa -taideviikko on eri kuvataiteen muotoihin keskittyvä päiväleirimäinen tapahtuma, jossa tutustutaan ohjatusti Otavan Liukkolan kylän kulttuurihistoriaan ja sen arvokkaisiin, suojeltuihin miljöisiin. Viikon aikana syntyneistä töistä kootaan lopussa näyttely.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvistaa KulttuuriKannustimen euromäärän sekä päättää vuoden 2020 KulttuuriKannustimen saajan.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvisti KulttuuriKannustimen euromääräksi 4 000 € sekä päätti vuoden 2020 Kulttuurikannustimen saajaksi*********

Tiedoksi

Hakijat, toimistosihteeri Arja Tuukkanen, kulttuuripäällikkö Susanna Latvala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.