Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Katsaus Kumppanuustalo toimintamallin toteutumiseen

MliDno-2018-885

Valmistelija

  • Matti J. Laitsaari, vt. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kumppanuustalo-toimintamallin toteuttaminen on ollut elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen tehtävänä. Tavoitteena on ollut löytää kaupungin omistama kiinteistö, joka voitaisiin ottaa ns. Kumppanuustaloksi ja johon esimerkiksi järjestöt voisivat sijoittaa toimitilojaan ja toimintojaan. Kumppanuustaloa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa jo parin vuoden ajan ja valmistelun aikana on järjestetty muun muassa avoimia tilaisuuksia, joissa on ollut edustettuna useita kymmeniä järjestöjä. Valmistelun aikana on tutustuttu myös muissa kaupungeissa toteutettuihin kumppanuustaloihin ja niiden toimintamalleihin.

Keväällä 2019 näytti siltä, että Kumppanuustalo voidaan sijoittaa Lähemäki-talolle, kun Essote oli siirtämässä sieltä toimintojaan omiin uusiin ja saneerattuihin tiloihin. Tiloja oli vapautumassa noin 3.000 neliömetriä. Valmistelu eteni hyvin ja tiloihin oli sijoittumassa useampi käyttäjä. Joukossa oli sekä järjestöjä että hankkeita ja erityisen hyvänä pidettiin muun muassa sitä, että talossa oli liikuntasali valmiina. Sali oli pienehkö, mutta sitä aiottiin laajentaa noin 200-neliöiseksi, jos ajatus kumppanuustalosta toteutuu. Kumppanuustoimijoiden lisäksi kiinteistössä toimisi edelleen päiväkoti.

Kevään 2019 aikana tuli kuitenkin esille, että osa talossa työskennelleistä Essoten työntekijöistä oli saanut oireita kiinteistön sisäilmasta. Tilanne koettiin järjestöpuolella hankalaksi eikä henkilökuntaa koskevia riskejä haluttu ottaa. Näin suunnitelmat Lähemäki-talon kattavasta käyttöönotosta kariutuivat.

Sivistystoimi oli kuitenkin varautunut tukemaan kumppanuustalon toimijoita 50 000 euroa määrärahalla, jolla voitaisiin maksaa talon vuokria vuoden 2019 aikana. Kun varsinainen kumppanuustaloidea kariutui, päätettiin toteuttaa kokeilu, jossa Lähemäki-talon tiloja annetaan vastikkeetta järjestöjen ja muiden tiloja tarvitsevien käyttöön. Kokeilu ei koskenut tilojen pysyvää vuokraamista, vaan tilojen tilapäistä ja käyttötunteihin perustuvaa käyttöä. Järjestöiltä on saatu runsaasti viestiä, että toimintaan kaivataan tiloja.

Sivistystoimen määrärahalla maksettiin sekä salin että muiden tilojen käyttöä syksyn 2019 aikana. Tukea maksettiin järjestökäyttäjille. Tiloja ja etenkin salia käyttivät lisäksi myös muutamat päiväkodit ja kansalaisopisto. Tilojen käyttö jäi syksyn aikana kuitenkin vähäiseksi. Käyttäjille tehtyyn kyselyyn perustuva kuvaus tilojen käyttömääristä on liitteenä. Koska kokeilu ei tuottanut toivottua tulosta siinä mielessä, että Lähemäki-talon tilat olisivat olleet aktiivisessa käytössä, on kumppanuustalo-toimintamallin painopiste siirtynyt nimenomaan toimintamallin suunnitteluun eikä yksittäisen kiinteistön etsimiseen, koska kaupungin tilavarannossa ei ole osoittaa sellaista suurta kiinteistöä, joka täyttäisi kumppanuustalolle asetettavat vaatimukset. Tilaa pitäisi olla runsaasti ja tilojen pitäisi soveltua moneen eri käyttöön.

Sivistystoimelle on varattu 50.000 euroa myös kuluvan vuoden talousarvioon kumppanuustalotoimijoiden tukemiseksi, mutta toistaiseksi määrärahaa ei aiota käyttää vuokrasubventioon. Sen sijaan valmistellaan toimintamallia, jossa kumppanuustaloajatus voisi toteutua pienimuotoisesti ja hajautetusti erilaisissa kiinteistöissä eri puolilla kaupunkia ja myös kantakaupungin ulkopuolella olevissa taajamissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee kumppanuustalon tilannekuvauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.