Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Edustajan nimeäminen Kuntaliiton kulttuurijohtajien verkostoon vuosille 2020 - 2022

MliDno-2020-304

Valmistelija

  • Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, Susanna.Latvala@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliitto on 23.1.2020 lähettänyt Mikkelin kaupungille kirjeen, jossa se pyytää nimeämään edustajan sekä varajäsenen kulttuurijohtajien verkostoon toimikaudeksi 2020-2022.

Kuntien kulttuuritoimen johtaville viranhaltijoille verkosto tarjoaa ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa sekä kollegiaalista vertaistukea. Verkoston kokouksia pidetään 3-4 vuodessa Helsingissä Kuntatalolla. Kokouksissa käytetään lisäksi Teams -etäyhteyttä. Mahdollisuuksien mukaan verkosto vierailee / pitää kokousta jossain verkostokunnassa. Verkostossa on kuntia enintään 30 eri puolita Suomea. Edustettuina ovat pääkaupunkiseudun ohella maakuntien suurimmat kaupungit. Jäsenkuntien määrää voidaan lisätä harkitusti.

Kuntaliitto päättää verkostoon kutsuttavista kunnista ja koordinoi verkoston toimintaa. Verkoston kunnat nimittävät edustajansa verkostoon. Kunnan edustaja vastaa kunnan kulttuuritoiminnasta kunnassa.

Kunnat vastaavat itse edustajansa makta- ja muista kuluista.

Kuntaliitto pyytää ystävällisesti nimeämään 2 edustajaa Kuntaliiton kulttuurijohtajien verkostoon, varsinaisen edustajan sekä varajäsenen. Edustajia koskevat tiedot (nimi, nimike, sähköposti ja puhelinnumero) pyydetään lähettämään Kuntaliiton edustajalle 28.2.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää Mikkelin kaupungin edustajaksi kulttuurijohtajien verkostoon toimikaudeksi 2020 - 2022 kulttuuripäällikkö Susanna Latvalan sekä varajäseneksi kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttusen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut, Kuntaliitto/Johanna Selkee

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.