Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 16.12.2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpano/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2019-1883

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2019 käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Mikkelin kaupungissa. Neuvottelut käynnistyivät 28.10.2019. Neuvotteluissa käsiteltiin lain (449/2007) 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita. Neuvotteluissa tavoiteltiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ensisijassa pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä.

Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena oli kaupunginhallituksen päätöksen mukaan säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona oli henkilöstön lomauttaminen ja/tai irtisanominen. Pysyvien säästöjen osalta neuvotteluissa tavoiteltiin kaupungin omassa palvelutoiminnassa kokonaisuudessaan vuosien 2020 ja 2021 aikana yhteensä 9,2 milj. euron säästöjä, joista 5,5 milj. euroa kohdistuisi vuodelle 2020 ja 3,7 milj. euroa vuodelle 2021, mistä henkilöstömenojen tavoiteltava osuus on 4,6 milj. euroa.  Henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 140 henkilöä (120 HTV). Mikäli neuvottelussa löydettävät ratkaisut edellyttävät erillisten päätösten tekemistä, tehdään ne hallintosäännön toimintavaltuuksien mukaisesti.

Yt-neuvottelukunta on käsitellyt asiaa 18.10.2019, 28.10.2019, 11.11.2019, 26.11.2019, 11.12.2019 sekä 16.12.2019 jolloin yteistoimintaneuvottelut päättyivät. Työvoiman vähentämistä koskevassa yhteistoimintamenettelyssä saavutettiin seuraava neuvottelutulos (YT-neuvottelukunta 16.12.2019 § 96):

”Pysyvät henkilöstömenosäästöt 3 952 902,63  euroa, vähennettäviä tehtäviä 92 ja 84,21 htv. Vähennykset tehdään vuoden 2020 ja 2021 aikana. Lisäksi todetaan, että osa henkilöstösäästöistä on toteutunut vuoden 2019 aikana.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään kuusi henkilöä. Irtisanomiset kohdistuvat kaikkiin palvelualueisiin ja ne toteutetaan kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet sekä viranhaltijalain ja työsopimuslainmukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Lisäksi muita henkilöstösäästöjä kertaluonteisia 720 192,00 euroa. Lisäksi muita tulonlisäyksiä ja vaihtoehtoisia vähennyksiä yhteensä 294 000 euroa. Kokonaissumma on 73 094,63 euroa yli tavoitteen 4,6 miljoonaa euroa, joka otetaan huomioon kaupunginhallitukselle tehtävään lopulliseen esitykseen vähennyksenä.

Lisäksi todettiin, että työnantajan esitys on käyty läpi kokonaisuudessaan ja kaikki edellisissä kokouksissa auki jääneet asiat on käsitelty.

Neuvotteluesityksessä vaihtoehtoisena henkilöstösäästönä ollutta lomautusta ei ole neuvottelutuloksessa.

Yhteistoimintamenettelyt päättyivät erimielisinä. Lisäksi henkilöstöjärjestöt pyysivät pöytäkirjaan kirjattavan, että työnantajan esittämiä toimenpidevaihtoehtoja on n. 73 000 € yli säästötavoitteen. Työnantajan tulee päättää, mikä tai mitkä esityksen toimenpiteistä jätetään toteuttamatta, koska säästötavoitetta (4,6 milj. euroa) ei saa ylittää.”

Liitteenä on viimeistelty neuvottelutulos, mistä selviää henkilöstövähennykset ja muut henkilöstöön kohdistuvat säästöt sekä neuvotteluissa löydetyt muut kuin henkilöstöön kohdistuvat säästöt.  Neuvottelutulokseen sisältyy yhteensä 92 tehtävän vähennys, jotka esitetään toimeenpantavaksi vuosien 2020 ja 2021 aikana, pois lukien ne vähennykset, jotka ovat toteutuneet jo vuonna 2019.

Koska on oletettavissa, että yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpano aiheuttaa työhyvinvointivajetta ja painetta työterveyshuoltoon, henkilöstöpalvelut esittää, ettei työterveyshuoltoon kohdistuvaa leikkausta toimeenpanna. Näin 4,6 miljoonan säästötavoitetta ei ylitetä.

Tavoiteorganisaation valmistelun yhteydessä ja yhteistoimintaneuvotteluissa nousi esille tarve uudistaa palvelualueiden hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Sekä asumisen ja toimintaympäristön että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella olisi tarkoituksenmukaista muuttaa tulosaluejakoa ja keventää hallinnon moniportaisuutta. Valmistelutyö on tarkoitus käynnistää heti vuoden alussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy neuvottelutuloksen ja työllisyyttä edistävän toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Lisäksi hallitus päättää, että neuvottelutulokseen sisältyvät henkilöstövähennykset ja muut henkilöstöön liittyvät säästöt toimeenpannaan, pois lukien työterveyshuoltoon kohdistuvan säästön. Tarvittavat hallinnolliset päätökset tehdään hallintosäännön toimintavaltuuksien mukaisesti.

Siltä osin, kun neuvottelutulokseen sisältyy muutoksia seudulliseen toimintaan, valmistelutyötä päätöksiä ja toimeenpanoa varten jatketaan seudullisesti yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

Kaupunginhallitus käynnistää jatkovalmistelun neuvotteluissa esille tulleista muista kuin henkilöstöön kohdistuvista säästökohteista.

Kaupunginhallitus päättää käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena tulee olla johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja missä esimiesportaita voidaan vähentää.

Neuvottelutulokseen sisältyvät muutokset vuoden 2020 talousarvioon viedään lisätalousarvioon, joka tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn viimeistään toukokuussa 2020, jolloin samalla voidaan käsitellä valmistellut muutokset johtamisjärjestelmään sekä sen myötä tarvittavat muutokset kaupungin hallintosääntöön.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell teki kolme erillistä muutosesitystä

  1. Yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpanoon ei kuulu työntekijän irtisanominen.
  2. Koulujen iltapäivätoiminnan maksuihin ei tehdä 10 prosentin tarkastusta / korotusta, koska se lisää lapsiperheiden menoja.
  3. Koulujen liikuntatiloja ei muuteta maksulliseksi, sillä se nostaa suoraan harrastajien jäsenmaksuja ja näin vaikeuttaa muun muassa lasten harrastusmahdollisuuksia.


Koska kukaan ei kannattanut esityksiä, ne raukesivat. 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Minna Pöntinen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että toimenpiteistä poistetaan vuosiviikkotuntivähennys.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 Jaa-ääntä (Armi Salo-Oksa, Jukka Pöyry, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry), 3 Ei-ääntä (Minna Pöntinen, Arto Seppälä, Jarno Strengell) ja 1 poissa (Soile Kuitunen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Minna Pöntinen jätti eriävän mielipiteen: "Koska Mikkelissä on jo tehty isoja rakenteellisia muutoksia koulutuksen suhteen, ei ole enää perusteltua vaikuttaa peruskoulujen opetuksen sisältöön vuosiviikkotunteja vähentämällä."  

Esittelijä muutti esitystään siten, että seudullisessa ympäristöpalveluissa suunnitelluista henkilöstövähennyksistä luovutaan ja seudun kuntien kanssa neuvotellaan palvelumaksujen tason korotuksesta. Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstöjohtaja Maria Närhinen ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola ilmoittivat olevansa esteellisiä (intressijäävi) ja poistuivat kokouksesta tämän asiankohdan käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Esittelijä esitti, että aluejohtokuntien osalta poistetaan tekstistä sana "yhdistyspohjalta", koska neuvottelut on vasta käynnissä uudesta aluejohtokuntinen toimintamallista. Esittelijän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Esittelijä tarkensi esitystään siten, että hyötyeläinten omistajien sairasmatkasubventioista luopumisesta neuvotellaan seudun kuntien kanssa, huomioiden, ettei eläinten terveyttä saa vaaranta kohtuuttomilla kustannuksilla. Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Petri Pekonen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esittelijä muutti esitystään siten, että luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin jne. kohdistuvat toimenpiteet huomiodaan hallintosäännön päivittämisessä ennen vuoden 2021 kuntavaaleja. Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää huolensa siitä, kuinka hyvinvointityötä ja ennalta ehkäisevää päihdetyötä jatkossa hoidetaan.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.