Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n kumppanuussopimus vuodelle 2021

MliDno-2020-2494

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Teatterin kannatusyhdistyksen/Mikkelin Teatterin edustajat ovat solmineet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä 1.1.2016 alkaen (Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 31.5.2017 § 38). Kumppanuussopimuksella on sovittu Mikkelin Teatterin tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategian toteutumista ja osaltaan turvata monipuolinen teatteritoiminta Mikkelissä. Mikkelin Teatterilla on merkittävä rooli kaupungin kulttuuritarjonnassa ja kaupungin vetovoimatekijänä sekä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveen elämän edistäjänä. Kumppanuussopimuksen suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja sitä tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Vuoden 2020 ja 2021 talousarviopäätöksessä on leikattu kumppanuussopimuksen euromääräistä tasoa yhtenä kaupungin palvelusuunnitelman mukaisena toimenpiteenä. Tämä on huomioitu liitteessä olevassa sopimuksen päivityksessä vuodelle 2021.

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistuu 1.1.2022 alkaen. Tämän johdosta Mikkelin Teatteri/Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry hakee uudistetun valtionosuusjärjestelmän piiriin vuosina 2022-2027. Kannatusyhdistys jättää jo helmikuussa 2021 hakemuksen ko. toimintakaudelle. Hakemus sisältää mm. Mikkelin Teatterin toiminta-, talous- ja rahoitussuunnitelmat vuosille 2022-2027. Tärkeä tekijä teatterin toiminnan mahdollistamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi on yhteistyö Mikkelin kaupungin kanssa. Mikkelin kaupunki pyrkii turvaamaan Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n ja kaupungin kumppanuussopimuksen jatkumisen ja sen euromääräisen tason pysymisen minimissään vuoden 2021 sopimuksen tasolla.

Uuden valtuustokauden kumppanuussopimus valmistellaan syksyllä 2021.

Päivitetty sopimus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy oheisen Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Teatterin Kannatusyhdistys ry:n kumppanuussopimuksen päivityksen vuodelle 2021 ja valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Hannu Toivonen ilmoitti olevansa esteellinen (Mikkelin Teattarin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry, talouspalvelut, toimistosihteeri Arja Tuukkanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.