Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Talouden seuranta 10/2022 ja esitys määrärahamuutoksista/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2022-1445

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vuoden ensimmäinen laaja talouden seuranta 3/2022 on esityslistan julkaisemisen aikaan vielä valmisteilla ja se toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen lautakunnan kokousta ja liitetään liitteeksi tähän pykälään.

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa talouden toteuman 1-3/2022 ja talousennusteen kuluvan vuoden talouden toteumasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talouden seuranta 3/2022 liite, joka on toimitettu jäsenille ennen kokousta, liitettiin pöytäkirjaan.

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2022 mukaisesti kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa (KV 13.12.2021 § 187, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Heinäkuun lopun toteuman mukaisessa seurantaraportissa esitetään talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden seuranta, joiden lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset lisämäärärahansa viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talouden arvioidaan päätyvän noin 4 miljoonan euron alijäämään. Ennuste on noin 0,7 miljoonaa parempi kuin 4,7 miljoonaa alijäämäiseksi laadittu talousarvio.

Ennustetta on parantanut Palvelut- ja tulevaisuus -säästöohjelman mukaiset määrärahaleikkaukset, jotka kaupunginvaltuusto vahvisti 28.3.2022 § 44. Lisäksi verotuloennuste on kohentunut noin 2,4 miljoonalla eurolla.

Essoten kuntalaskutusennuste kuitenkin arvioidaan tässä vaiheessa 6,45 miljoonaa euroa talousarviota korkeammaksi, jolloin kustannuksia leikkaavat toimenpiteet eivät riitä kääntämään ennustetta ylijäämäiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2022 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2022 tilanteesta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2022 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2022 seurannan yhteydessä. Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2022 esitettyjen ohjelmakorttien muodossa.

Seurantaraportin osat ovat

 • johdon analyysi
 • talouden toteuma- ja ennustetiedot
 • ohjelmakortit
 • suoritetaulukot ja
 • tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.
   

Heinäkuun seurannan yhteydessä voidaan hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Pääsääntöisesti määrärahamuutokset on kuitenkin haettu lokakuun seurannan yhteydessä.

Kokonaisuudessaan valmiiden talouden seurantaraporttien on oltava talouspalveluiden käytettävissä perjantaina 2.9.2022.

Korona vaikutti edelleen kevätkaudella lautakunnan alaiseen toimintaan. Koronarajoitusten vuoksi mm. kaupunginorkesteri joutui perumaan tai muuttamaan verkkokonsertiksi useita alkuvuoden tapahtumia. Korona vaikutti myös esimerkiksi liikuntapalvelujen toimintaan - liikuntatilat olivat osin suljettuina ja/tai käyttörajoituksin avoinna tammi-helmikuussa ja rajoitusten jälkeen kävijämäärät eivät ole saavuttaneet koronaa edeltävän ajan kävijämääriä. Liikuntapalvelujen tulojen arvioidaan alittuvan lähes 400 000 euroa. Tulojen alitus aiheutuu asiakasmaksujen arvioitua pienemmästä kertymästä ja liikuntapaikkojen vuokratuottojen alittumisesta. 

Tulojen kertymistä seurataan syksyllä ja lokakuun seurannan yhteydessä haetaan valtuustolta mahdollista tulojen alitusoikeutta. Tällä hetkellä arvioidaan, että vuoden toisella puoliskolla tuloja kertyisi alkuvuotta enemmän - koronarajoituksia ei tällä hetkellä ole ja kuluvalle vuodelle odotetaan haettavaksi erillisiä korona-avustuksia. 

Tulosalueet ovat huomioineet kaupunginvaltuuston maaliskuun kokouksessaan 28.3.2022 vahvistamat Palvelut ja tulevaisuus – ohjelman määrärahaleikkaukset kuluvalle vuodelle. Heinäkuun seurannan perusteella lautakunnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 472 000 euroa alkuperäistä talousarviota heikommaksi ja toimintakuluista arvioidaan saatavan säästöä noin 370 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. 

Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen arvioidaan heinäkuun seurannan perusteella muodostuvan noin 102 000 euroa alkuperäistä talousarviota heikommaksi.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään,​ että tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.08-18.15.

Merkitään, että vammaisneuvoston edustaja Satu Hasanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki raportoi kaupunginvaltuustolle kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa (KV 13.12.2021 § 187, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Heinäkuun lopun toteuman mukainen seurantaraportti on tukena seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa. Raportti sisältää talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi strategisissa ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen ja tunnusluvut, sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seurannan.

Vuoden 2022 heinäkuun seurantaraportista alkaen raportin yhteydessä esitetään myös liikennevalo-tyyppinen yhteenveto talouden tasapainottamiseksi päätettyjen toimenpiteiden etenemisestä. Aikaisemmin erillinen säästöohjelmaseuranta toimitettiin kaupunginhallitukselle, mutta raportoinnin aikataulujen yhdenmukaistamiseksi ja raportoinnin tiivistämiseksi säästöohjelmaseuranta liitetään jatkossa heinäkuun seurantaraporttiin sekä tilinpäätökseen.

Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän vuonna 2022 noin 18,6 miljoonan euron alijäämään. Talousarvio laadittiin alun perin noin 4,68 miljoonaa alijäämäiseksi, ja Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä laadittu lisätalousarvio muodostui 1,25 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Ennuste on merkittävästi sekä alkuperäistä että muutettua talousarviota heikompi sote-kustannusten huomattavasta 28,5 miljoonan euron ylitysennusteesta johtuen. Jos tuloslaskelmaennusteesta eliminoidaan Essoten talousarvioylityksen ja arvioitujen korona-avustusten vaikutus, olisi ennuste noin 6,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Näin ollen kaupungin oman toiminnan taloudellinen tulos ilman sotea on selkeästi positiivinen. Verotulokertymän ennustetaan toteutuvan merkittävästi aiempia ennusteita parempana, talousarvion ennustetaan ylittyvän verotulojen osalta noin 8,6 miljoonaa.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti sekä erillinen hallinto- ja elinvoimapalveluiden seurantaraportti esitetään liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 31.7.2022 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 31.7.2022 tilanteesta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
 • Johanna Hurmalainen, taloussuunnittelija, Johanna.Hurmalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2022 mukaisesti kuluvan vuoden viimeinen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle annettava talouden seuranta tehdään 31.10.2022 tilanteesta. Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma kuuluvat liitteenä tähän pykälään. Kirjanpito menee kiinni perjantaina 11.11. klo 14, jonka jälkeen toiminnan toteuma, raportti, johdon ennuste ja investointisuunnitelman toteuma kootaan liitteeksi. Kun liite valmistuu, se lähetetään lautakunnan jäsenille.

Valtuuston vuoden 2022 talousarviossa päättämät tuloraami ja menoraami ovat lautakuntatasolla sitovia. Mahdolliset lautakuntatason tulojen alituspyyntö ja menojen ylityspyyntö tuodaan lautakunnalle päätettäväksi.

Koronatilanteen vähitellen helpottuessa asiakasmäärissä ei vielä olla saavutettu korona-aikaa edeltävää tasoa. Tämä näkyy hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten palvelujen asiakasmäärissä ja toimintatuotoissa. Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot eivät tule saavuttamaan talousarviossa asetettua tasoa. Toimintatuotoissa myyntituottojen arvioidaan alittuvan (mm. orkesterin lipputulot) ja maksutuottojen arvioidaan alittuvan kansalaisopiston arvioitua vähäisemmistä kurssimaksutuotoista johtuen. Tuet ja avustukset eivät kerry odotetulla tavalla (kaikki hankehaut eivät ole onnistuneet tai hankkeiden käynnistyminen ja niihin liittyvät avustukset siirtyvät seuraavalle vuodelle). Muiden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan liikuntapaikkojen käyttövuorotuottojen ja uimahallilipputulojen alittaessa talousarviotason. Näin ollen lautakunnan alaisten toimintatuottojen arvioidaan jäävän noin 556 000 euroa talousarviota heikommiksi - seurantaliitteessä tulosalue- ja tilikohtaiset alitukset.

Toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 530 000 euroa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 26 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun talouden toteuman ja investointisuunnitelman toteuman liitteen mukaisesti.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulomääräraha-alitusta 644 000 euroa seuraaviin kohteisiin:

 • yleisten kulttuuripalvelujen avustukset eivät kerry talousarvion mukaisina, alitus 60 000 euroa ja henkilöresurssin vajauksesta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei pystytty toteuttamaan, joten maksutuottoja arvioidaan kertyvän 7 000 euroa arvioitua vähemmän
 • kaupunginorkesterin lipputulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 65 000 eurolla (koronan vuoksi toteuttamatta jäänyt ja vuodelle 2023 siirtynyt oopperaesitys sekä konserttien arvioitua vähäisempi lipunmyynti)
 • kansalaisopiston tuottojen arvioidaan alittuvan 140 000 euroa (kurssimaksujen väheneminen, suunnitellun hankkeen aloituksen ja sen rahoituksen siirtyminen vuoden 2023 puolelle, tilojen käyttökorvauksien arvioitua vähäisempi kertymä sekä yhteistoimintaosuuksien vähäisempi kertymä)
 • liikuntapalvelujen tuottojen arvioidaan alittuvan 372 000 euroa (liikuntapaikkojen käyttökorvausten ja uimahallien lipunmyynnin arvioitua vähäisempi kertymä)


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotuksen ennusteen tarkentamisen johdosta seuraavaan muotoon:

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun talouden toteuman ja investointisuunnitelman toteuman liitteen mukaisesti.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulomääräraha-alitusta 556 000 euroa seuraaviin kohteisiin:

 • kaupunginorkesterin lipputulojen alitukseen haetaan 49 000 euroa (koronan vuoksi toteuttamatta jäänyt ja vuodelle 2023 siirtynyt oopperaesitys sekä konserttien arvioitua vähäisempi lipunmyynti)
 • kansalaisopiston tuottojen arvioidaan alittuvan 140 000 euroa (kurssimaksujen väheneminen, suunnitellun hankkeen aloituksen ja sen rahoituksen siirtyminen vuoden 2023 puolelle, tilojen käyttökorvauksien arvioitua vähäisempi kertymä sekä yhteistoimintaosuuksien vähäisempi kertymä)
 • liikuntapalvelujen tuottojen arvioidaan alittuvan 367 000 euroa (liikuntapaikkojen käyttökorvausten ja uimahallien lipunmyynnin arvioitua vähäisempi kertymä)
 • ja vastaavat muutokset tehdään myös listatekstiin

 

Lisäksi lautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään mahdollisia teknisiä tarkennuksia seurantaliitteeseen.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Merkitään, että sivistyjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.