Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 arviointi/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2019-925

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
Aila Marjamaa, kehittämispäällikkö, aila.marjamaa@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaikkia Etelä-Savon kuntia koskeva Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2019. Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu täydentäen Etelä-Savon suunnitelmaa. Suunnitelmaan on tehty täydennyksiä Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden, opiskeluhuollon sekä toimenpidesuunnitelman osalta. Mikkelin tavoitteet ja toimenpiteet ovat suunnitelman liiteosassa.

Mikkelin kaupungin toimenpiteet on valmisteltu useissa eri työryhmissä ja työpajoissa vuosien 2018 - 2019 aikana, kuten oppilashuolenpidon ohjausryhmässä, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja nuorten ohjaustiimin työseminaarissa, Vesote- ja Meijän Mikkeli -hankkeiden työpajoissa, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä (laajennettu kokoonpano) sekä yhteistyöryhmissä Essoten kanssa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on antanut ohjeistuksen valmistelun loppuun saattamisesta Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuttua huhtikuussa 2019. Kesällä 2019 suunnitelmaa on työstetty pienissä työryhmissä ja luonnos on ollut laajalla kommenttikierroksella 5.8. - 3.9.2019 Mikkelin kaupungin sisällä, vaikuttamistoimielimissä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote), järjestöissä, evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ja niin edelleen. Suunnitelmaan ja toimenpideliitteeseen on tehty muutosehdotuksia saatujen kommenttien pohjalta, minkä jälkeen oppilashuolenpidon ohjausryhmä, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä ja Essoten lasten ja nuorten palveluista vastaavat esimiehet ovat vielä tarkastaneet suunnitelman ja tehneet täsmennysehdotuksensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - ​2021 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kehittämispäällikkö Aila Marjamaa saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja selosti asiaa kokoukselle.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa ja lapsi- ja perhepalveluiden Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen esittelevät suunnitelman. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa ja lapsi- ja perhepalveluiden Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Kuvaus

Oheismateriaalina jaetaan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kommenttikierroksen kommentit.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kehittämispäällikkö Aila Marjamaa selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
  • Aila Marjamaa, kehittämispäällikkö, aila.marjamaa@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Mikkelin täydennykset sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa täydentävä toimenpideliite ovat valmistuneet vuonna 2019 vuosille 2019-2021. Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on tehty täydennyksiä Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden, opiskeluhuollon sekä toimenpidesuunnitelman osalta. Mikkelin tavoitteet ja toimenpiteet ovat suunnitelman liiteosassa. Suunnitelma liitteineen on hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa 11.11.2019.

Kevään 2022 aikana Mikkelin oppilashuolenpidon ohjausryhmä yhteistyökumppaneineen on arvioinut toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi Mikkelin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän yhteinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä on keväällä 2022 arvioinut perhekeskustoiminnan toteutumista Mikkelissä vuonna 2021, jota on hyödynnetty Mikkelin toimenpiteiden arvioinnissa. Perhekeskustoiminnan seuranta ja arviointi on oheismateriaalina. Perhekeskustoiminnasta on tehty Etelä-Savon perhekeskuskoordinaattorin toimesta kysely myös suoraan perheille ja sen tulokset Mikkelin osalta ovat olleet käytettävissä em. arviointeja tehdessä. Perhekeskustoiminta on keskeinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukainen toimintamalli. Perhekeskustoiminnan arviointi on samalla Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arviointia ja se on toteutettu toistuvasti eri vuosina. Nuorisovaltuusto on osaltaan arvioinut lasten nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumista syyskuussa 2022.

Suunnitelman toteuttamisaikana toimintaan ovat vaikuttaneet koronarajoitteet hyvin monin tavoin. Lisäksi osalla Mikkelin kaupungin käymistä YT-neuvotteluiden tuloksista on ollut heikentävää vaikutusta suunnitelman toteuttamiseen, mm. ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävä lakkautettiin. Haasteista huolimatta monet suunnitelman toimenpiteet etenivät. Monialainen yhteistyö osin jopa tiivistyi pandemian takia, kun yhdessä seurattiin ja vaihdettiin tiiviisti tietoa, miten rajoitukset vaikuttavat lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Uusia ja sovellettuja toimintamuotoja kehittyi, mm. Koppa kohtaamispaikan etätoiminta keväällä 2020 sekä koulujen kerho- ja harrastustoiminnan räätälöinti rajoitteiden mukaiseksi. Rajoitteiden kevennyttyä lapset, nuoret ja perheet löysivät takaisin palveluihin. Mm. Koppa kohtaamispaikan kävijämäärät ovat suuria.

Arviointien tulokset esitellään myös nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle 24.11.2022 sekä Hyvän elämän ohjelmaryhmälle 15.11.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - ​2021 toimenpiteiden arvioinnin ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.