Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Anttolan aluejohtokunnan esitys tienvarsi- ja opastekylttien tilannekartoituksen tuloksista

MliDno-2019-709

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on toteuttanut kyselyn, jossa Anttolan asukkailta, kesämökkiläisiltä ja Anttolassa vierailevilta kysyttiin kesällä 2019, mitä mieltä he ovat opasteista Anttolan alueella. Vastauksia kyselyyn tuli 70 kpl, joista kaksi paperisina ja muut Google Forms -kyselylomakkeella. 38/70 (54,3 %) asuu Anttolassa, 16/70 (22,9 %) ei asu Anttolassa, 16 on mökkiläisiä, työläisiä ja entisiä asukkaita. 43/70 (61,4 %) oli sitä mieltä, että opasteet olivat selkeät. 27 (38,6 %) oli sitä mieltä, että ne ovat epäselvät.

Kyselyn tulosten perusteella Anttolan aluejohtokunta on päättänyt esittää seuraavasti:

Anttolan aluejohtokunta esittää liikuntapalveluille ja kaupunkiympäristöpalveluille, että opastusta Anttolan alueella kehitetään, sekä Anttolan luontokohteiden opastus aloitetaan jo kantatie 62:lta. Luontokohteiden opastuksen kehittäminen tukee myös luontomatkailunkeskushankkeen alkamista.

Anttolan aluejohtokunta esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), että ELY-keskus tarkistaa, että ELY-keskuksen hallinnoimat opasteet ovat ajantasalla ja hyväkuntoisia. Esimerkiksi Hermannintien puuttuva kadunnimiviitta tulee lisätä. Mikkelintien kaupungin puoleisessa päässä on edelleen opastuskyltin merkki levikkeelle. Merkki voidaan poistaa, koska levikkeellä ei ole opastusta.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että Anttolan aluejohtokunnan esitys opasteiden kehittämisestä on hyvä, ja toimenpiteellä parannetaan alueen yleisilmettä. Opasteiden lisäämisellä voidaan vaikuttaa alueen luontomatkailun kehittämiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue sekä Etelä-Savon ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huomioivat Anttolan aluejohtokunnan tekemän aloitteen ja antavat selvityksen asiassa Anttolan aluejohtokunnalle kolmen kuukauden kuluessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Etelä-Savon ja Pirkanmaan elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskukset

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.