Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Anttolan aluejohtokunnan esitys Etelä-Savon Energia Oy:lle katuvalojen tarkastuksesta Anttolan alueella

MliDno-2019-1777

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on todennut, että kantatie 62:n ja Mikkelintien katuvalaistuksen toimivuus on tarkistettava. Nyt katuvaloja on pimeänä. Katuvalojen ympäriltä on myös syytä karsia puiden oksia. Nyt oksat peittävät katuvaloja siten, ettei valaistus ole riittävä valaisemaan katuja. Myös Anttolan muu katuvalaistus on samalla syytä tarkistaa ja tarvittaessa huoltaa.

Anttolan aluejohtokunta esittää ESE-Tekniikka Oy:lle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että katuvalaistuksen tarkistaminen ja huoltaminen Anttolan Mikkelintiellä ja kantatie 62:lla otetaan vuosittaiseen ohjelmaan.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että Anttolan aluejohtokunnan esitys katuvalaistuksen kuntoon saattamisesta on tarpeellinen turvallisuuden vuoksi.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ESE-Tekniikka Oy huomioivat Anttolan aluejohtokunnan tekemän aloitteen ja antavat selvityksen asiassa Anttolan aluejohtokunnalle kolmen kuukauden kuluessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

ESE-Tekniikka Oy, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.