Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Kumppanuussopimus Ristiinan Kisakaarisäätiön kanssa

MliDno-2022-2925

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Tiina Juhola, liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkia on lähestytty kumppanuussopimusluonnoksella koskien perustettavan Ristiinan Kisakaarisäätiön ja Mikkelin kaupungin välistä kumppanuutta. Koska kyseessä on kaupungin ja liikuntapaikkaa ylläpitävän säätiön välinen kumppanuussopimusluonnos, on sen käsittely ohjattu kaupungin liikuntapalveluille.

Mikkelin kaupungin viime vuosien tasapainotusohjelmat ja säästöt ovat kohdistuneet myös kaupungin avustuksiin ja kumppanuussopimuksiin. Palvelut- ja tulevaisuus -ohjelmassa (PATU-ohjelma) on yhtenä säästötoimenpiteenä linjattu kaupungin avustuksista ja kumppanuuksista tehtävät leikkaukset. Leikkaukset on jaettu eri palvelualueille ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen kumppanuus- ja avustussummaan on osoitettu leikkaus 442 000 € vuonna 2023.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset kumppanuudet ja avustukset ovat yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa (ta2022). Jotta lautakunnalle osoitettu leikkaus toteutuu, on lautakunnan alaisia nykyisiä kumppanuus- ja avustussummia leikattava yli 20 %. Jo ennen PATU-ohjelmaa liikuntapalvelujen em. määrärahoja on vähennetty. Liikuntapalveluilla ei enää ole kumppanuussopimuksia, vaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehdään jakamalla ohjaaja-, kohde- ja liikuntapaikka-avustuksia hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hyväksymän avustusohjeen mukaan. Liikuntapalveluiden liikuntapaikka-avustusten määräraha vuodelle 2022 on 34 200 euroa. Näin ollen liikuntapalveluilla ei ole mahdollisuutta uuteen kumppanuussopimukseen.

Perustettava Kisakaari-säätiö tulee ylläpitämään Kisakaari-kuntotaloa Ristiinassa, Pellosniemellä. Ristiinan yhtenäiskoulun yhteydessä on kaupungin kaksi sisäliikuntasalia ja kuntosali. Lisäksi Ristiinassa on yksityinen kuntosalitoimija. Kaupunki pystyy edelleen tarjoamaan sisäliikuntaan kohtuulliset tilat Ristiinan pitäjän ja koko kaupungin alueella.

Mikäli sopimus on markkinointi-/näkyvyyssopimus, on sopimuskumppani kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei solmi kumppanuussopimusta perustettavan Ristiinan Kisakaari-säätiön kanssa, koska liikuntapalvelujen avustusmäärärahat eivät mahdollista uusia kumppanuuksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei tässä vaiheessa solmi kumppanuussopimusta perustettavan Ristiinan Kisakaari-säätiön kanssa, koska liikuntapalveluiden nykyiset avustusmäärärahat eivät mahdollista uusia kumppanuuksia, asiaan on mahdollista palata syksyn ta2023 valmistelussa.

Koska kaikki lautakunnan jäsenet kannattivat esitystä,​ puheenjohtaja totesi,​ että esittelijän muutettu esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan yksimieliseksi päätökseksi.
 

Tiedoksi

Ristiinan Kisakaari-säätiön työryhmä/Niko Takala, liikuntapäällikkö Juhola

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.