Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Hanselin kausijulkaisujen puitejärjestelyyn liittyminen

MliDno-2022-2923

Valmistelija

  • Sylvia Stavén, kirjastopäällikkö, Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seutukirjaston printtilehtien hankintaan vaikuttaa muutos, joka koskee kilpailutettuja puitesopimuksia. Valmiiksi kilpailutettua puitesopimusta on hyödynnetty printtilehtihankinnassa. KL-Kuntahankintojen puitesopimus KLKH144 Lehtitilaukset 2019–2022 on päättymässä 31.12.2022. KL-Kuntahankinnat Oy ei ole perustamassa uutta Lehtitilausten yhteishankintaa, mutta sen sijaan Hansel Oy on aloittanut Kausijulkaisujen välityspalvelut 2023–2025 (2027) puitejärjestelyn valmistelun, joka on vastaava sisällöltään. 

Jotta Mikkelin seutukirjaston lehtihankinnoissa voidaan käyttää Hanselin kilpailuttamaa puitesopimusta, oli Mikkelin kaupungin puolesta sitouduttava hankintaan liittymisilmoituksella 3.6.2022 mennessä. Liittymisilmoituksen teki vt. hankintapäällikkö Marko Paukkunen ja liittymisilmoituksen kuittasivat sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja kirjastopäällikkö Sylvia Stavén. Mikkelin seutukirjaston lehtihankintojen koko sopimuskauden ennakoitu hankinta-arvo on 350 000 euroa, hankinnan ennakoituun arvoon lasketaan koko (asiakkaan) sopimuskauden arvioidut hankinnat mukaan lukien yhteishankintasopimuksen mahdollistamat optiovuodet (ALV 0%). Vuositasolla Mikkelin seutukirjaston printtilehtihankinta (sanoma- ja aikakauslehdet) on ollut 70 000 – 75 000 euroa.

Koska koko sopimuskauden hankinta-arvo (optiovuosineen) ylittää 300 000 euroa, sopimus vaatii Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hyväksymisen. Jos Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei hyväksy Hanselin puitejärjestelyyn liittymistä, liittyminen perutaan ilmoittamalla Hanseliin ennen kuin Hansel julkaisee varsinaisen tarjouspyyntönsä (arvioitu julkaisupäivä on 20.6.2022). 

Yhteishankinnan etuja ovat se, että se vähentää kilpailutuksen kustannuksia (vrt. oma kilpailutus), ison toimijan puitejärjestely turvaa kilpailukykyiset hinnat asiakkaalle, sopimustoimittajien soveltuvuus on tarkistettu ja kilpailutuksen lainmukaisuus on varmistettu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liittymisen Hanselin kausijulkaisujen välityspalveluita 2023–2025 (2027) koskevaan puitejärjestelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.