Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Esitys kaupungin hallinnoimien harrastetilojen käytön mahdollistamiseksi ikääntyneille

MliDno-2022-957

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto on laatinut seuraavanlaisen esityksen kaupungin hallinnoimien tilojen käytön mahdollistamisesta ikäihmisten harrastetoimintaan:

Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto on huolissaan ikäihmisten henkisen jaksamisen, yksinäisyydentunteen ja henkisen ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemisestä. Kaikki toimenpiteet ongelmien minimoimiseksi  ovat juuri nyt tarpeen.

Kaksi vuotta kestänyt ja edelleen jatkuva korona-aika on lisännyt entisestään tarvetta järjestää vanhusväestön toimintakyvyn ja henkisen vireyden ylläpitoa edistäviä tapahtumia. Harrastekerhot ovat parasta hyvinvoinnin ylläpitoa ja ongelmien ehkäisyä. Näiden tapahtumien yhtenä merkittävänä järjestäjätahona toimivat Mikkelin kaupungin alueella toimivat eläkeläisjärjestöt.

Järjestöjen kerhotapahtumista suuri osa tapahtuu kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Etenkin kaupungin liitospitäjissä ei juurikaan muita tiloja ole mahdollista käyttää, joko niiden puuttumisen, muun käytön tai korkeiden käyttömaksujen vuoksi. Järjestöillä ei ole omia tarkoitukseen sopivia tiloja. Tästä syystä kaupungin ja seurakunnan tilojen käyttöä ja käyttövuorojen saamista tulisi edistää.

Vanhusväestön yhtenä ongelmana koetaan ajantasaisen tiedon saanti kaupungin tarjoamista harrastusmahdollisuuksista ja tapahtumista. Tämä korostuu niiden kohdalla, joilla ei ole mahdollisuutta tai taitoja digitaalisten välineiden käyttämiseen. Haja-asutusalueiden vanhuksien kulkemisongelmiin tulisi myös löytää räätälöityjä ratkaisuja eri toimijoiden yhteistyönä ilman, että niistä muodostuisi vanhuksille taloudellisesti liian raskaita.

Koronatilanne on vaikuttanut eläkeläisjärjestöjen mahdollisuuksiin vastata kasvaneeseen tarpeeseen. Tilojen käyttörajoitusten lisäksi niiden ennestäänkin rajalliset taloudelliset mahdollisuudet liikunta-, ja muiden harrastekerhojen järjestämiselle ovat entisestään nopeasti heikentyneet, koska toiminnan ylläpitämiseksi elintärkeät omatoimiset varainhankintakeinot ovat koronan vuoksi "jäissä".

Osa vuoroista voitaisiin mielestämme muuttaa kaupungin eri sektoreiden toiminnaksi. Esimerkiksi erilaiset liikuntakerhotapahtumat (jumpat, bocciakerhot, allasjumpat yms.) voitaisiin nimetä liikuntatoimen senioriliikuntatapahtumiksi. Eläkeläisjärjestöt organisoisivat edelleen omaan toimintaympäristöönsä soveltuvia tarvittavia tapahtumia, ja voisivat halutessaan saada asiantuntija-apua kaupungin liikuntatoimelta.

Lisäksi esitämme, että ikäihmisille ja vanhusväestölle toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden torjumiseen ja henkisen vireyden ylläpitämiseen tähtäävät myönnetyt, kaupungin hallinnoimissa tiloissa tapahtuvat vuorot muutetaan niitä toteuttaville järjestöille maksuttomiksi.

 

Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Käsitellään esitys ja hyväksytään toimitettavaksi eteenpäin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin esitys alla olevassa muodossaan:

Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto on huolissaan ikäihmisten henkisen jaksamisen, yksinäisyydentunteen ja henkisen ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemisestä. Kaikki toimenpiteet ongelmien minimoimiseksi  ovat juuri nyt tarpeen.

Kaksi vuotta kestänyt ja edelleen jatkuva korona-aika on lisännyt entisestään tarvetta järjestää vanhusväestön toimintakyvyn ja henkisen vireyden ylläpitoa edistäviä tapahtumia. Harrastekerhot ovat parasta hyvinvoinnin ylläpitoa ja ongelmien ehkäisyä. Näiden tapahtumien yhtenä merkittävänä järjestäjätahona toimivat Mikkelin kaupungin alueen eläkeläis- ja muut kansalaisjärjestöt.

Järjestöjen kerhotapahtumista suuri osa tapahtuu kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Etenkin kaupungin liitospitäjissä ei juurikaan muita tiloja ole mahdollista käyttää, joko niiden puuttumisen, muun käytön tai korkeiden käyttömaksujen vuoksi. Järjestöillä ei ole omia tarkoitukseen sopivia tiloja. Tästä syystä kaupungin ja seurakunnan tilojen käyttöä ja käyttövuorojen saamista tulisi edistää.

Vanhusväestön yhtenä ongelmana koetaan ajantasaisen tiedon puute kaupungin tarjoamista harrastusmahdollisuuksista ja tapahtumista. Tämä korostuu niiden kohdalla, joilla ei ole mahdollisuutta tai taitoja digitaalisten välineiden käyttämiseen. Haja-asutusalueiden vanhuksien kulkemisongelmiin tulisi myös löytää räätälöityjä ratkaisuja eri toimijoiden yhteistyönä ilman, että niistä muodostuisi vanhuksille taloudellisesti liian raskaita.

Koronatilanne on vaikuttanut eläkeläisjärjestöjen mahdollisuuksiin vastata kasvaneeseen tarpeeseen. Tilojen käyttörajoitusten lisäksi niiden ennestäänkin rajalliset taloudelliset mahdollisuudet liikunta-, ja muiden harrastekerhojen järjestämiselle ovat entisestään nopeasti heikentyneet, koska toiminnan ylläpitämiseksi elintärkeät omatoimiset varainhankintakeinot ovat koronan vuoksi "jäissä".

Osa vuoroista voitaisiin mielestämme muuttaa kaupungin eri sektoreiden toiminnaksi. Esimerkiksi erilaiset liikuntakerhotapahtumat (jumpat, bocciakerhot, allasjumpat yms.) voitaisiin nimetä liikuntatoimen senioriliikuntatapahtumiksi. Eläkeläisjärjestöt organisoisivat edelleen omaan toimintaympäristöönsä soveltuvia tarvittavia tapahtumia, ja voisivat halutessaan saada asiantuntija-apua kaupungin liikuntatoimelta.

Lisäksi esitämme, että ikäihmisille ja vanhusväestölle toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden torjumiseen ja henkisen vireyden ylläpitämiseen tähtäävät myönnetyt, kaupungin hallinnoimissa tiloissa tapahtuvat vuorot muutetaan niitä toteuttaville järjestöille maksuttomiksi.

 

Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto on tehnyt 15.3.2022 esityksen kaupungin hallinnoimien tilojen käytön mahdollistamisesta ikääntyneille. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella on tarkasteltu esitystä eri näkökulmista ja siihen on annettu vastaus, joka liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään,​ että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
 

Tiedoksi

Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.